Geografski obzornik/Geographic Horizon

Geografski obzornik je časopis za šolsko geografijo oziroma strokovni časopis za popularizacijo geografije. Izhaja od leta 1954. Je predvsem informativna revija, ki skrbi tudi za modernizacijo pouka geografije in širjenje geografskega znanja in pogleda na svet. Praviloma izhaja štirikrat letno in je doslej objavil že blizu 1800 prispevkov.

ISSN: 0016-7274

Glavna, odgovorna in tehnična urednica:
Lea Rebernik

Upravnik
dr. Primož Gašperič

Uredniški odbor:
Nejc Bobovnik, dr. Primož Gašperič, dr. Mojca Ilc Klun, dr. Drago Kladnik, dr. Miha Koderman, dr. Peter Kumer, dr. Irena Mrak, mag. Miha Pavšek, dr. Anton Polšak, dr. Tatjana Resnik Planinc, dr. Uroš Stepišnik, ddr. Ana Vovk Korže, dr. Igor Žiberna.

Naslov uredništva
Zveza geografov Slovenije, Gosposka 13, 1000 Ljubljana

Navodila avtorjem
Avtorji naj prispevke pripravijo v skladu z navodili.
Na voljo je tudi tipska stran, ki služi kot primer ustreznega oblikovanja.

Od druge številke letnika 2003 dalje je celoten Obzornik dostopen v pdf formatu. Do vsebine posameznega zvezka vas loči le klik na naslovnico.

NAROČANJEPREGLEDNICA ŠTEVILK:
Geografski obzornik 70, 3 in 4
(2023)
PDF
Darko Ogrin: Odkloni temperature zraka in višine padavin v obdobju 1991–2020 od povprečja 1961–1990 po podnebnih tipih Slovenije
Borut Peršolja: Vzpon, vrh in sestop - z geografskim znanjem varneje v gore
Tatjana Resnik Planinc, Anja Selan, Mojca Ilc Klun: Dan dejavnosti na temo trajnostnega razvoja s poudarkom na podnebnih spremembah v tretjem triletju osnovne šole
Manca Šetinc Vernik: Obrazi podnebnih selitev
Kristina Stakne: Vzpostavitev upravljanja ekosistemov Jelovice
Maja Turnšek, Tjaša Pogačar: Podnebne spremembe in slovenski turizem

Najvišji vrh ZDA in Severne Amerike
Geografski obzornik praznuje 70 let! Vpogled v obdobje 2014—2023
Program dogodkov Ljubljanskega geografskega društva - pomlad 2024
Geografski obzornik 70, 1 in 2
(2023)
PDF
Jernej Tiran: Geografski vpogled v supervolilno leto 2022
Urh Drofenik, Simon Kušar: Nekaj geografskih značilnosti biotehnoloških podjetij v Sloveniji
Luka Požar: Slovensko morsko ribištvo v svojem izginjanju
Barbara Hauptman: Izbrane tematske poti v LAS Srce Slovenije in GIS aplikacija
Klemen Beličič: Predlog regionalne zasnove prostorskega razvoja turizma na primeru Bele krajine
Jože Markeš: Analiza turistične nosilne zmogljivosti v občini Bohinj

Diplomanti geografije v letu 2022
Geografski obzornik 69, 3 in 4
(2022)
PDF
Darko Ogrin: Vse prej kot kritičen vpogled v nekatere teoretične in praktične probleme razvoja svetovne in domače geografije
Martina Frelih, Ida Knez Račič, Lucija Miklič Cvek: Slovenija v turističnih in planinskih vodnikih 1860–1965
Špela Stanonik: Spodbujanje razvojnega potenciala turizma na podeželju
Tina Primožič: Upravljanje trajnostnega turizma na zavarovanih območjih
Martina Auguštin: Prostorska strategija razvoja turizma na območju Kolpe
Alenka Soršak: Primeri oblik trajnostnega turizma v Mestni občini Ljubljana
Nela Halilović: »To bi morali uvesti za stalno!«

Nursultan po treh letih ponovno Astana
Preteklost in prihodnost - 16. bienalni simpozij in monografija GIS v Sloveniji
Program dogodkov Ljubljanskega geografskega društva - pomlad 2023
Geografski obzornik 69, 1 in 2
(2022)
PDF
Kaja Čufer, Blaž Repe: Uporaba metode podrobnega kartiranja pokrovnosti tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst
Manca Dremel, Barbara Lampič: Prepoznavanje prisotnosti azbesta v zunanjem okolju v Sloveniji
Eva Kotnik: Vloga mladih pri soustvarjanju podeželja - Primer občine Kidričevo
Tjaša Vičič: Značilnosti gospodarjenja brkinskih kmetij med letoma 1800 in 2020 na primeru naselja Sabonje

Zborovanje slovenskih geografov Koroška – od preteklosti do perspektiv
Prejemniki priznanj in nagrad ZGS za leto 2022
Diplomanti geografije v letu 2021
Geografski obzornik 68, 3 in 4
(2021)
PDF
Martina Frelih, Rožle Bratec Mrvar, Primož Gašperič: 200-letnica rojstva geografa in kartografa Blaža Kocena
Jakob Ercegović, Miha Koderman: Izbrani geografski vidiki kavne industrije s poudarkom na Sloveniji
Katarina Kuk: Kolesarska pot kot orodje za varstvo podobe in vzdržni razvoj Sorškega polja
Maša Adlešič: Uporaba lidarsko zajetih podatkov za zaznavanje razlik gostote visokega rastlinstva

Program dogodkov Ljubljanskega geografskega društva - pomlad 2022
Diplomanti geografije v letu 2020
Geografski obzornik 68, 1 in 2
(2021)
PDF
Lea Rikato Ružič: Ljubljana – kolesarjem prijazno mesto?
Manca Dremel, Doroteja Penko, Tjaša Vezovnik, Eva Šabec, Katjuša Mrak, Irma Potočnik Slavič: Kaj je skupnega študiju geografije, Brkinom in kolesarjenju? Kolesarska karta Brkinov!
Nela Halilović, Petra Očkerl: Zakaj uporabljamo avtomobil tudi na razdaljah, ki bi jih lahko enostavno prekolesarili ali prehodili?
Ana Seifert Barba: Iskanje primernih lokacij za umestitev sistema izposoje koles v Mariboru
Ana Vovk: Kolesarske učne poti po Dravinjski dolini

Diplomanti geografije v letu 2020
Geografski obzornik 67, 3 in 4
(2020)
PDF
Matjaž Geršič: Bližnjevzhodno krščanstvo in njegove ostaline v Iraku
Salahudin Halilović, Blaž Repe: Ugotavljanje izbranih objektov soške fronte
Nuša Hudoklin: Vključenost tržnic v prostor
Luka Zaletelj, Blaž Repe: Uporaba brezpilotnih zrakoplovov za potrebe fotogrametrije in kartografije
Žiga Smrekar: Razvoj celovite geoinformacijske podpore obiskovalcem Levstikove poti
Geografski obzornik 67, 1 in 2
(2020)
PDF
Nejc Bobovnik: Geografsko sledenje koronavirusu
Maja Sevšek: Funkcionalno degradirana območja Osrednjeslovenske statistične regije
Žana Radivo, Gregor Kovačič: Izpusti toplogrednih plinov iz živinoreje
Branka Razpet: Cerkno na poti k trajnosti
Ján Veselovský, Petr Chalupa: Bolivija – Tibet Južne Amerike

Univerzitetna Prešernova nagrada
2019 Diplomanti geografije v letu 2018
Geografski obzornik 66, 3 in 4
(2019)
PDF
Matjaž Geršič, M. Jalal Hasim: Kulturna dediščina Sudana
Katarina Godec: Kratka prehranska veriga v javnih zavodih
Tina Pavlin, Blaž Repe: Podvodne prsti Krajinskega parka Strunjan
Ivana Žigon, Blaž Repe: Naseljevanje invazivnih rastlinskih vrst na pogorišča
Maja Sirše: Izobraževalne storitve za vzgojnoizobraževalne ustanove
Geografski obzornik 66, 2
(2019)
PDF
Darko Ogrin: Oris razvoja geografske misli na Slovenskem
Ida Knez Račič, Lucija Miklič Cvek: Digitalni katalog 100 knjižnih del Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
Rosana Cerkvenik, Borut Peric: Dvesto let raziskovanja in razvoja turizma v Škocjanskih jamah
Geografski obzornik 66, 1
(2019)
PDF
Mateja Breg Valjavec, Mojca Zega, Anica Cernatič Gregorič: "Zasuli so vrtačo"
Matjaž Geršič: Raba zemljepisnih imen v potopisu V petih letih okrog sveta
Blaž Kralj: Geoinformacijska podpora vrednotenju in načrtovanju razmestitve avtomatskih zunanjih defibrilatorjev v občini Tržič

Recenzija: Slovenija VIII
Skupno hidrogeografsko terensko delo študentov treh geografskih oddelkov
Prešernove nagrade študentkam in študentom za študijsko leto 2018
Diplomanti geografije v letu 2018
Geografski obzornik 65, 3 in 4
(2018)
PDF
Suzana Vurunić: Razvojno in varovalno vrednotenje ekosistemskih storitev Slovenije
Klemen Beličič: Geoinformacijska podpora umeščanju rastlinskih čistilnih naprav v občini Črnomelj
Teja Anderlič: Geografski vidik povezovanja kmetov v kmetijsko zadrugo
Marija Kurent: Zemljiške operacije na podeželju kot izziv in razvojna priložnost
Petr Chalupa, Ján Veselovský: Peru – dežela potomcev Inkov
Geografski obzornik 65, 2
(2018)
PDF
Manja Žebre in Uroš Stepišnik: Poledenitev Dinarskega gorstva v Sloveniji
Borut Jereb, Ana Vovk Korže, Teja Bezgovšek: Onesnaženost z delci PMx in črnim ogljikom v mestu Celje
Mihael Brenčič: Hidrogeološka dediščina ob Skadarskem jezeru

Zaključno dejanje projekta FACES
Mednarodni kongres Društva mladih geografov Slovenije
Geografski obzornik 65, 1
(2018)
PDF
Miha Hlede, Miha Koderman: »Slovenija, 12 točk!«
Ana Mestnik: Rastlinstvo v povesti Ivana Tavčarja Cvetje v jeseni
Mihaela Triglav Čekada: Morske pošasti na starih zemljevidih

Delavnica FACES, Litva 2017
Prešernove nagrade študentkam in študentom za študijsko leto 2017
Diplomanti geografije v letu 2017

Geografski obzornik 64, 3 in 4
(2017)
PDF
Borut Peršolja: Gorništvo in ne več planinstvo
Peter Mikša, Matej Ogrin, Kristina Glojek: Od kod gorska identiteta Slovencev?
Luka Likar, Damijana Strle: Razvoj vremena v slovenskih gorah
Žiga Zwitter, Irena Mrak: Postopno prilagajanje tradicionalne kulturne pokrajine pobočnim procesom
Tomaž Goslar: Stalna poselitev na veliki nadmorski višini
Dejan Cigale: Tradicionalni in sodobni odnosi človeka do gora na primeru Andov
Matej Ogrin, Tanja Vozelj, Katarina Žemlja: Trajnostna mobilnost v Alpah
Klemen Klinar: Zemljepisna imena med živo in formalno rabo
   
Geografski obzornik 64, 2
(2017)PDF
Peter Kumer: Opredeljevanje, kaj je mestno in kaj podeželsko
Barbara Gornik: Oživitev in nadgradnja tematskih pohodnih poti
Ivana Moguš Yamada: Spreminjanje kulturne pokrajine gorskih vasi na Japonskem zaradi obrobnosti

Recenzija vodnička Slovenija VII
Zborovanje slovenskih geografov – festival geografije
Priznanja ZGS
   
Geografski obzornik 64, 1
(2017)
PDF
Jernej Zupančič: Geopolitični vidiki evropske begunske in migracijske krize
Boštjan Rogelj: Prisilne migracije: novo poglavje starega problema
Janez Pirc: Libija – od imigracijskega središča do območja prisilnih migracij

Zamejska Koroška
Prešernove nagrade študentom za študijsko leto 2015/2016
Priznanja Oddelka za geografijo, FF UL
Diplomanti geografije v letu 2016
   
Geografski obzornik 63, 3 in 4
(2016)
PDF
Jerneja Fridl: Sporočilna moč zemljevidov
Drago Kladnik: Poročilo s prve bojne črte: osebne izkušnje pri pripravi atlasov sveta
Tanja Koželj: Grafična ponazoritev oblikovanosti Zemljinega površja s sencami
Mihaela Triglav Čekada: Lasersko skeniranje Slovenije
Primož Gašperič: Geografsko gradivo v plemiških in samostanskih knjižnih zbirkah na Slovenskem
   
Geografski obzornik 63, 2
(2016)
PDF
Sara Uhan: Geografski vidik Sheme šolskega sadja in zelenjave (SŠSZ)
Jasna Županič: Guilinski kras
Roman Kralj: Industrijska konoplja - zeleni strah ali priložnost?

Velika planina – zasnova inovativnega turističnega produkta ali kako znanje pridobljeno tekom študije uspešno prenesemo v prakso
   
Geografski obzornik 63, 1
(2016)
PDF
Matjaž Geršič: Naravna dediščina Etiopije
Iztok Sinjur: Delovno mesto nad arktičnim krogom
Tamara Raduha: Polanski log

Prenova Strategije prostorskega razvoja Slovenije - geografski vidiki
Diplomanti geografije v letu 2014
   
Geografski obzornik 62, 4
(2015)
PDF
Karel Natek: Poplave v mestih
Ana Vovk Korže: Poznavanje prsti omogoča njihovo varovanje
Mihaela Triglav Čekada: 200 letnica izbruha vulkana Tambora – zadnji sunek male ledene dobe

Izšel je vodnik Mjanmar
Ilešičevi in Melikovi dnevi 2015
Podelitev priznanj ZGS in DUGS
Prešernove nagrade študentom za študijsko leto 2014/2015
Diplomanti geografije v letu 2014
   
Geografski obzornik 62, 2 in 3
(2015)
PDF
Borut Vrščaj: Zakaj rečemo prst, tla, zemlja?
Blaž Repe: 50 odtenkov rjave
Ana Vovk Korže: Prsti so žive
Matija Zorn: Erozija prsti - prezrt okoljski problem
Janez Bergant, Borut Vrščaj: Spletni GIS pregledovalnik eTla
Dragan Vučenović: Ohranitvena obdelava

Pomembna vloga geografije pri predstavitvi prsti kot naravnega vira na sejmu Agra v Gornji Radgoni leta 2015
Nova gradiva za spoznavanje prsti in krepitev samooskrbe
   
Geografski obzornik 62, 1
(2015)
PDF
Kristina Šijanec: Demografski in gospodarski razvoj Vietnama ter Laosa
Mojca Kokot Krjanc: Stara industrijska območja in možnosti za njihovo revitalizacijo
Andrej Draksler: Aktualni prostorski procesi in problemi v porečju Kokre

Irska
Praktični trening za študente geografije
Dejavnosti LGD - jesen 2015
   
Geografski obzornik 61, 4
(2014)
PDF
Simon Zakovšek: Lagos - razvojni problemi nigerijskega velemesta
Gregor Kovačič: Šembijsko presihajoče jezero
Matija Zorn: AKTUALNO: Obsežne poplave v Bosni in Hercegovini, Srbiji ter na Hrvaškem maja 2014

Aplikativni projekt - Naravni čistilni sistemi v občini Radlje ob Dravi
27 9. tabor Društva učiteljev geografije Slovenije
Drago Kladnik, Primož Pipan, Primož Gašperič: Poimenovanja Piranskega zaliva
Dušan Plut: Sonaravni razvoj Slovenije - priložnosti in pasti
Dejavnosti geografskih društev: pomlad 2015
Ljubljansko geografsko društvo – 30 let
   
Geografski obzornik 61, 3
(2014)
PDF
Tajan Trobec, Lucija Lapuh: Ljubljansko geografsko društvo skozi čas
Jani Kozina: Potopisna predavanja Ljubljanskega geografskega društva
Primož Pipan, Jernej Tiran, Jernej Klemen: Ekskurzije Ljubljanskega geografskega društva po Sloveniji in zamejstvu
Blaž Repe, Primož Pipan: Ekskurzije in geografske odprave v tujino Ljubljanskega geografskega društva
Rok Ciglič: Založniška dejavnost Ljubljanskega geografskega društva
Tanja Koželj: Geografski večeri Ljubljanskega geografskega društva

Potopisna predavanja Ljubljanskega geografskega društva
Enodnevne ekskurzije Ljubljanskega geografskega društva
Geografski večeri Ljubljanskega geografskega društva
Člani Izvršnih odborov Ljubljanskega geografskega društva
Publikacije Ljubljanskega geografskega društva
Prvomajske ekskurzije Ljubljanskega geografskega društva
Šolske ekskurzije, ki so ali so bile v katalogu Ljubljanskega geografskega društva
Kratke ekskurzije Ljubljanskega geografskega društva
Diapozitivi Ljubljanskega geografskega društva
   
Geografski obzornik 61, 1 in 2
(2014)
PDF
Matjaž Geršič: Biser Afrike: geografski oris Ugande
Urban Jensterle: Energetska oskrba planinskih postojank v Triglavskem narodnem parku
Lidija Potočnik: Svetlobno onesnaženje podeželja na primeru Zgornje Savinjske doline
Marko Kežar, Miha Koderman: Avstrija v luči obiska turistov iz Slovenije
Jernej Zupančič: AKTUALNO: Ukrajinska kriza

Temeljni raziskovalni projekt – Vzorci prilagajanja človekovih dejavnosti spremembam v okolju po zadnjem glacialnem maksimumu v Sloveniji
Videmsko
Delovanje geografskih društev v letu 2013
Diplomanti geografije v letu 2013
Navodila za pripravo in oblikovanje člankov
   
Geografski obzornik 60, 4
(2013)
PDF
Borut Stojilković: Sodobni razvojni procesi ob mehiško-ameriški meji
Naja Marot: Dunaj – mesto presežkov urbanega razvoja
Sandra Kavčič: Hidroenergetski potencial na odseku srednje Save – priložnost ali tveganje?

Projekt OTREMED – Orodje za strateško prostorsko načrtovanje v Sredozemlju
Zborovanje slovenskih geografov, Bled, 3. – 5. oktober 2013
Gorenjska v obdobju glokalizacije Slovenske Istre in Tržaškega zaliva
Dejavnosti geografskih društev: pomlad 2014
Prvomajska ekskurzija Ljubljanskega geografskega društva 2014: Gruzija in Armenija
   
Geografski obzornik 60, 3
(2013)
PDF
Primož Gašperič: Kartografija v času Ilirskih provinc
Uroš Horvat: Petdeset let geografije v Mariboru
Simon Kušar: Geografski obzornik: preteklih 10 let

Bibliografija Geografskega obzornika, letniki 50 – 59: strokovni članki
Projekt In.FLOW.ence – Tokovi inovacij: Evropska mreža za gospodarski razvoj mest
Nova znanstvena monografija Slovenske Istre in Tržaškega zaliva
Dopolnjena navodila za pripravo in oblikovanje člankov
   
Geografski obzornik 60, 1 in 2
(2013)
PDF
Jernej Zupančič: Romi in romska naselja v Sloveniji v procesih modernizacije
Matej Blatnik: Rastlinstvo na meliščih Kamniško-Savinjskih Alp
Gregor Škratek, Ana Vovk Korže: Ekovasi: alternativa obstoječemu načinu življenja
Kristina Šijanec: Tri mesta Radžastana
Mojca Kokot Krajnc, Ana Vovk Korže: Družbena sprejemljivost zelenih površin v Mariboru

Projekt ViTo – Celostni urbani razvoj zgodovinsko pomembnih mest kot regionalnih središč v Jugovzhodni Evropi
Praznovanje 50 letnice študija geografije v Mariboru
Srečanje diplomantov geografije po več kot pol stoletja
Delovanje geografskih društev v letu 2012
Milan Bufon: Ne vrag, le sosed bo mejak
Jurij Senegačnik: Slovenija in njene pokrajine
Diplomanti geografije v letu 2012
Dejavnosti geografskih društev v jeseni 2013
Zborovanje slovenskih geografov 2013
   
Geografski obzornik 59, 4
(2012)
PDF
Alja Rabzelj: Geografija Dobrniške uvale in možnosti njenega nadaljnjega razvoja
Urban Furlan: Sonaravno življenje Majev
Leni Ozis: Trajnostna mobilnost in dostop do turističnih znamenitosti na Irskem
Mitja Prelovšek: Projekt KUP – Varovanje kraškega podzemlja
Dejan Cigale: Vpetost turizma na kmetiji v lokalno in mednarodno okolje
Stanko Pelc: 32. kongres Mednarodne geografske zveze
Tatjana Resnik Planinc: 17. Ilešičevi dnevi in Mednarodna konferenca o evropski identiteti
Jurij Senegačnik: Ob peti izdaji Velikega atlasa Slovenije
Primož Gašperič: Slovenija VI

Ekskurzije Ljubljanskega geografskega društva: pomlad 2013
   
Geografski obzornik 59, 3
(2012)
PDF
Bojan Erhartič, Aleš Smrekar, Mateja Šmid Hribar, Jernej Tiran: Krajinski park Ljubljansko barje - interpretacija kulturne pokrajine
Kristina Šijanec: "Mali Tibet" v Indijski Himalaji
Darko Ogrin: Podnebje in izredni vremenski dogodki ob Tržaškem zalivu pred letom 1841
Tatjana Vokić Vojkovič: Podeželski parlament za razvoj slovenskega podeželja
Simon Kušar: Tematska številka Geografskega obzornika o Halozah: odmevi
Lučka Lorber: ReTInA - Revitalizacija starih industrijskih območij v Jugovzhodni Evropi
   
Geografski obzornik 59, 1 in 2
(2012)
PDF
Mirko Pak: Razvojni potenciali Haloz
Igor Žiberna: Spreminjanje rabe zemljišč v Halozah v obdobju med letoma 2000 - 2011
Vladimir Korošec: Haloško kmetijstvo med preteklostjo in prihodnostjo
Dejan Cigale: Turizem v Halozah
Simon Kušar, Andrej Černe: Haloze: manj razvito območje Realnost ali le zaznava?
Mirko Pak, Vladimir Korošec, Simon Kušar: Haloze pred izzivi prihodnosti - ugotovitve, predlogi in pobude
Barbara Lampič, Irena Mrak, Irma Potočnik Slavič: DERREG – Učinki globalizacije na razvoj evropskega podeželja
Miha Bajer, Irena Mrak, Marjan Luževič, Bojan Erhartič: Poročila o delu geografskih društev v letu 2011
Ana Vovk Korže: Nova razvojna prizadevanja na območju Haloz in Dravinjske doline
Naja Marot: Slovenija V
Lucija Lapuh: Blaž Repe in Robert Brus, 2012: Kalifornija
Valentina Brečko Grubar, Janja Turk, Jerneja Križan: Diplomanti geografije v letu 2011
   
Geografski obzornik 58, 4
(2011)
PDF
Franc Lovrenčak: Geografska regionalizacija Afrike
Katja Vintar Mally: Spreminjanje podnebja v Afriki - Ključen razvojni izziv
Jernej Zupančič: Nemirni afriški kontinent - Geografski vidiki kriznih območij v Afriki
Ana Vovk Korže: Regionalna geografija Afrike - Pogled na izobraževanje in učna gradiva
Barbara Vodopivec: Nova destinacija: odgovornost - Odgovorni turizem v Burkina Fasu
Primož Pipan, Andrej Bandelj: Ekskurzije Ljubljanskega geografskega društva v letu 2011
Matej Ogrin: Matjaž Napokoj, 2011: Šrilanka
   
Geografski obzornik 58, 3
(2011)
PDF
Barbara Černič, Peter Kumer: Na pragu novih demografskih sprememb
Boštjan Kerbler: Alternativne oblike bivanja za starejše
Keli Jerman: Problematika starejših na koprskem podeželju
Ana Vovk Korže, Nina Globovnik, Jerneja Križan, Mojca Kokot Kranjc: Staranje prebivalstva in izzivi dolgotrajne oskrbe - Nove priložnosti zaposlovanja in dodatnega izobraževanja
Boštjan Kerbler, Naja Marot: "DEMOCHANGE" - Demografske spremembe v Alpah: prilagoditvene strategije za prostorsko načrtovanje in regionalni razvoj
Tatjana Vokić Vojkovič: Starosti prijazna Ljubljana
Miha Koderman: Znanstveni simpozij Četrti Melikovi dnevi: Geografski vidiki upravljanja z morjem in zaledjem
   
Geografski obzornik 58, 2
(2011)
PDF
Jurij Senegačnik: Turizem na Antarktiki
Alja Pristovšek: Subakvalne prsti v zalivu Sv. Jernej
Tina Brlec, Gašper Cerar, Miha Justin,Sandra Kavčič: Slovensko oljčno olje - nepomemben igralec na slovenskem trgu
Andrej Tomšič: Kongres Evromediteranske regije zveze EGEA
Irena Mrak: Ljubljansko geografsko društvo na severu Pakistana
SY_CULTour - Sinergija kulture in turizma: uporaba kulturnih vrednot v manj razvitih ruralnih območjih
   
Geografski obzornik 58, 1
(2011)
PDF
Martina Peljhan, Mojca Gorjup Kavčič, Tatjana Benčina: Geološka dediščina v Občini Idrija
Anton Zelenc: Tehniška dediščina Rudnika živega srebra Idrija
Metka Rupnik, mag. Sanja Marija Pellis, Mojca Gorjup Kavčič: Priložnosti za razvoj turizma v občini Idrija in geopark kot razvojna možnost Idrijskega podeželja
Ina Cecić: Idrijski potres 26. marca 1511 - kaj pravzaprav vemo o njem?
Janez Kavčič: Idrija – zgodba o petstoletnem srebrnem studencu
Navodila za pripravo člankov
dr. Valentina Brečko Grubar, Janja Turk, Mojca Kokot Krajnc: Diplomanti v letu 2010
   
Geografski obzornik 57, 3 in 4
(2010)
PDF
Jurij Kunaver: Svalbard - naravna pestrost arktične pokrajine
Jurij Senegačnik: Antarktika - ledena celina z ozirom na globalno segrevanje ozračja
Peter Kumer, Jerneja Milost: Ciper - večni talec tujih interesov
Tatjana Vokić Vojkovič: Model Güssing - obnovljivi viri energije in energetski turizem
Mojca Hribernik: Varstvo kraških jam na primeru Ponikovskega krasa
Kristina Šijanec: Ščavniška dolina - njen razvoj in stanje v prostoru
Primož Pipan, Bojan Erhartič: Jesenske ekskurzije Ljubljanskega geografskega društva v letu 2010
Naja Marolt: Predavanja Ljubljanskega geografskega društva jeseni 2010
Blaž Repe: Prvomajska ekskurzija Ljubljanskega geografskega društva v Kalifornijo
   
Geografski obzornik 57, 2
(2010)
PDF
Jurij Kunaver: Svalbard - arktični glaciološki in ekološki laboratorij Evrope
Danijel Ivajnšič: Toplotni otok Ljutomera
Ana Vovk Korže, Alenka Sajovic: Učni poligon v Modražah v občini Poljčane za izkustveno izobraževanje za trajnostni razvoj
Primož Pipan: Spomladanske ekskurzije Ljubljanskega geografskega društva v letu 2010
Rožle Bratec Mrvar: Tabor Društva učiteljev geografije Slovenije
Mojca Ilc: Ilešičevi dnevi
Podelitev pohval in priznanj Zveze geografov Slovenije in Društva učiteljev geografije Slovenije
Podelitev Prešernovih nagrad Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
   
Geografski obzornik 57, 1
(2010)
PDF
Mateja Pirc: Varstvo narave je varstvo podnebij
Gregor Balažič: Turizem kot dejavnik socialnogeografskega razvoja
Mirja Bobnar, Nataša Kramar, Tadeja Rataj, Dragan Vučenović: Geografski pogledi na problematiko Črne vasi in naselja ob Ižanski cesti
Barbara Černič, Dragan Vučenović: Monografija Društva mladih geografov Slovenije o občini Tržič
Janja Turk, Valentina Brečko Grubar, Mojca Kokot: Diplomanti v letu 2009
Rožle Bratec Mrvar: Kocenova sobota
   
Geografski obzornik 56, 4
(2009)
PDF
Mimi Urbanc: Berlinski zid
Irma Potočnik Slavič: Kanadske družbenogospodarske prelomnice
Ana Vovk Korže, Alenka Sajovic: Območja Nature 2000 kot razvojna priložnost v času gospodarske krize
Mimi Urbanc: Rimsko cesarstvo
Vojko Strahovnik: Alpe: kot jih vidijo ptice
90-letnica Oddelka za geografijo Filozofske fakultete UL
Primož Pipan: Jesenske ekskurzije Ljubljanskega geografskega društva v letu 2009
Bojan Erhartič: Geografski večeri Ljubljanskega geografskega društva v letu 2009
Matjaž Napokoj: Prvomajska strokovna ekskurzija Ljubljanskega geografskega društva na Šrilanko
Katarina Polajnar Horvat: Predavanja Ljubljanskega geografskega društva jeseni 2009
Katarina Polajnar Horvat: Napoved predavanj spomladi 2010
Ekskurzije Ljubljanskega geografskega društva spomladi 2010
   
Geografski obzornik 56, 3
(2009)
PDF
Vesna Markelj: Madagaskar - etnična identiteta rdečega otoka
Mateja Breg Valjavec, Mimi Urbanc: Skrite in odkrite gramoznice na Jarškem produ – odpadkovnice?
Davor Rup: Zemeljski plazovi v Sloveniji med letoma 1990 in 2005
Tatjana Kikec: Pomurje: geografski pogledi na pokrajino ob Muri
Katarina Polajnar Horvat: Nov vodnik Ljubljanskega geografskega društva: Jemen
Tatjana Vokić: Spodbude za krepitev malih zgodovinskih mest v Evropi
Igor Lipovšek: 4. tabor Društva učiteljev geografije Slovenije
Uroš Horvat: 90-letnica rojstva dr. Vladimirja Bračiča
Matjaž Dovečar: Kostanjev piknik
Oddelek za geografijo praznuje 90-letnico
   
Geografski obzornik 56, 1 in 2 
(2009)
PDF
Jurij Senegačnik: Mali - primer relativno stabilnega političnega in gospodarskega razvoja sahelske države
Ana Vovk Korže, Katja Janškovec: Čiščenje prsti s pomočjo rastlin
Katarina Polajnar: Uporaba geografskih znanj na primeru jadranja na deski
Matjaž Dovečar, Iztok Sinjur, Dr. Matej Ogrin, Gregor Vertačnik: Najnižja temperatura v Sloveniji
Jurij Kunaver: Geološki park Karnijske Alpe
Mirsad Skorupan: Slovenija: portret države
Matjaž Dovečar, Nuša Petrič: 1. trienalni znanstveni posvet Naravne nesreče v Sloveniji
Bojan Erhartič: 20. Zborovanje slovenskih geografov
Primož Pipan: Spomladanske ekskurzije Ljubljanskega geografskega društva v letu 2009
Blaž Repe: Športne igre geografov v Kamniški Bistrici
Irma Potočnik Slavič: Oddelek za geografijo (FF, UL) praznuje mladostnih 90 let
Janja Turk Diplomanti v letu 2008
   
Geografski obzornik 55, 4
(2008)
PDF
Peter Frantar: Poplavne razmere v Evropi in svetu
Nina Globovnik: Svetlobno onesnaževanje na širšem območju občine Slovenska Bistrica
Ana Vovk Korže: Sodelujete z nami v projektu E-študij okolja
Miha Pavšek: Julijske Alpe 1 : 50.000 - zemljevid z veliko začetnico
Bojan Erhartič: Prvomajska strokovna ekskurzija v Jemen z Ljubljanskim geografskim društvom
Primož Pipan: Jesenske ekskurzije Ljubljanskega geografskega društva v letu 2008
Katarina Polajnar: Predavanja Ljubljanskega geografskega društva v letu 2008
Katarina Polajnar: Napoved predavanj v letu 2009
Bojan Erhartič: Geografski večeri Ljubljanskega geografskega društva v letu 2008
Bojan Erhartič: Napoved geografskih večerov spomladi 2009
Simon Kušar: Družabno-geografske aktivnosti geografov ob koncu leta 2008
   
Geografski obzornik 55, 3
(2008)
PDF
Matjaž Mikoš: Mednarodna vpetost Slovenije v raziskovanje naravnih nesreč
Peter Frantar: Poplave - njihove značilnosti in poplavne razmere v Sloveniji
Tanja Žnidarčič: Naravni rezervat Albufera - (ne)uspešen dialog med naravo in človekom?
Jurij Senegačnik: Slowenien, Transformationen und kleinräumige Vielfalt
Miha Pavšek: Slapovi
Tatjana Vokić: Sustainable 2020 for Rural Environment in Europe
Vesna Jurač: Naredimo si svojo učno pot
Igor Lipovšek: Odkritje spominske plošče geografa Janeza Jesenka
Anton Polšak: Ustanovljeno je Društvo geografov Dolenjske, Bele krajine in Posavja
Igor Lipovšek Tabor DUGS v Črmošnjicah
   
Geografski obzornik 55, 1 in 2
(2008)
PDF
Jurij Senegačnik: Veliki kanjon
Anton Polšak: Narodni park Bryce Canyon
Daniel Bogešić: Geografski vidiki turističnega vrednotenja sakralnih objektov v Istri
Katja Vrtačnik Garbas: Klimatske spremembe - poguba ali priložnost za zimsko-športna središča v Sloveniji?
Anja Abrahamsberg, Ema Kozina, Ana Hace, Špela Guštin, Marjetka Martinčič, Karmen Peternelj, Mateja Pirman, Tanja Žnidarčič: S klikom do Loparja - promocija vasi ali združevanje vaške skupnosti?
Tatjana Kikec: Aktivno sodelovanje lokalne skupnosti pri obnovi mlake, V Alpah trajnostni razvoj postaja resničnost
Roman Brvar: Geografija nekoliko drugače
Primož Pipan: Spomladanske ekskurzije Ljubljanskega geografskega društva v letu 2008
Simon Kušar: AGUL športne igre geografov 2008
Diplomanti v letu 2007
Priznanja za najboljša diplomska dela in seminarske naloge Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
Mimi Urbanc: Geografija Slovenije 17: Terasirana pokrajina Goriških brd
Primož Pipan: Ekskurzije Ljubljanskega geografskega društva jeseni 2008
   
Geografski obzornik 54, 3 in 4
(2007)
PDF
Ana Vovk Korže, Danijel Vrhovšek: Ekoremediacije v življenju ljudi
Maja Zupančič Justin: Obnovljivi energetski vir - uporaba s hranili bogatih odpadnih vod
Danijel Vrhovšek, Bojana Kroflič: Ekološka in ekonomska upravičenost rastlinskih čistilnih naprav
Alenka Šajn Slak, Tjaša Griessler Bulc: Ekoremediacije kot zaščita voda pred onesnaževanjem zaradi kmetijstva
Aleš Smrekar: Divja odlagališča odpadkov
Tatjana Kikec: Reka Mura, skriti biser Evrope
Mitja Prelovšek: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU - 60 let kontinuiranega raziskovanja krasa
Aleš Smrekar: Vodniki Ljubljanskega geografskega društva: Azija, Ciper
Aleš Smrekar: Vodniki Ljubljanskega geografskega društva: Evropa, Slovenija IV
Simon Kušar: Šola in njena okolica kot poligon za poučevanje o vrednotah prostora
Ana Vovk Korže: Ekoremediacijska učna pot Mala Krka v občini Šalovci
Ana Vovk Korže: Pojdimo k potoku - zbirka nalog za terensko delo za medpredmetno okoljsko vzgojo za osnovne in srednje šole
Ana Vovk Korže: Novost na knjižnem trgu - Ekoremediacije
Maja Besednjak: Novoletno srečanje geografov
Primož Pipan: Jesenske ekskurzije Ljubljanskega geografskega društva v letu 2007
Staša Mesec: Predavanja Ljubljanskega geografskega društva
Bojan Erhatič: Geografski večeri LGD 2007
Bojan Erhatič: Geografski večeri Ljubljanskega geografskega društva - pomlad 2008
Primož Pipan: Ekskurzije LGD spomladi 2008
   
Geografski obzornik 54, 2
(2007)
PDF
Jurij Senegačnik: Burkina Faso
Žiga Kokalj: Kolumbija - primer pomena stabilnih političnih razmer za gospodarski in družbeni razvoj države
Igor Plohl: Morfometrijske značilnosti reliefa in raba tal v Vzhodnih Slovenskih goricah
Primož Pipan: Spomladanske ekskurzije Ljubljanskega geografskega društva v letu 2007
Simon Kušar: Prvomajska strokovna ekskurzija v Libijo z Ljubljanskim geografskim društvom
Navodila avtorjem prispevkov v Geografskem obzorniku
Mojca Ilc: 100 letnica rojstva dr. Svetozarja Ilešiča
   
Geografski obzornik 54, 1
(2007)
PDF
Jernej Zupančič: Nemirni Balkan
Anton Gosar: Slovenija v Jugovzhodni Evropi
Andrej Herakovič: Gospodarska vlaganja na območje nekdanje Jugoslavije
Miha Pavšek: Šaleška in Zgornja Savinjska dolina
Tajan Trobec: Zbornik Evromediteranske regije EGEA
Ana Hace: Društvo Morigenos in delfini v slovenskem morju
Olga Abram: Balkanska ogrlica
Primož Pipan: Jesenske ekskurzije Ljubljanskega geografskega društva v letu 2006
Diplomanti Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v letu 2006
Primož Pipan: Ekskurzije LGD jeseni 2007
   
Geografski obzornik 53, 4
(2006)
PDF
Mojca Ilc: Slovenska diaspora na metropolitanskem območju Clevelanda
Matej Lipar: Identiteta Gobija v Mongoliji
Jure Košutnik: Antropogeni posegi na primeru opuščenega glinokopa v Črnučah
Karmen Kolenc Kolnik, Tatjana Resnik Planinc: Izzivi prenove gimnazijskega programa z vidika geografskega izobraževanja
Tatjana Kikec: Izid knjige o potoku Mokoš
Meta Leban: Študij geografije v Amsterdamu - čudovita priložnost
Primož Pipan Spomladanske ekskurzije Ljubljanskega geografskega društva v letu 2006
   
Geografski obzornik 53, 3
(2006)
PDF
Viktorija Batagelj, Alenka Boroša, Tanja Plešivčnik, Matej Podgoršek, Jurij Ravnik, Sara Strajnar, Andreja Trček, Matej Veider: Podgorje - primer preobrazbe podeželja
Monika Benkovič Krašovec: Centralna naselja na podeželju v Sloveniji
Marko Koščak: Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine
Anton Perpar: Japonsko podeželje - razvojna priložnost ali relikt preteklosti?
Jernej Zupančič: Države sveta
Tatjana Kikec: Reka in razvoj na primeru Drave
Rok Godec: Človek v koraku z naravo
   
Geografski obzornik 53, 2
(2006)
PDF
Matej Ogrin, Iztok Sinjur, Darko Ogrin: Minimalne temperature v slovenskih mraziščih pozimi 2005/2006
Barica Razpotnik: Mednarodno prostovoljno delo - več kot le počitnice
Tanja Žnidarčič: Ljubljansko geografsko društvo - generacijski most med geografi?
Simon Kušar: Vodniki Ljubljanskega geografskega društva: Slovenija II in III
Janez Nared: Slovenska mesta skozi čas
Irena Mrak: Srečanje ameriških geografov 2006
   
Geografski obzornik 53, 1
(2006)
PDF
Franc Lovrenčak: Prst - nenadomestljiv naravni vir
Blaž Repe: Svetovna klasifikacija prsti
Primož Pipan: Prsti urbanih območij
Ana Vovk Korže: Spoznajmo prsti okoli nas
Vlasta Krmelj: Razvoj zakonodaje na področju varovanja prsti
Milena Petauer: Prst kot učna snov v šolski geografiji
Milan Natek: Ob življenjskem jubileju profesorice Cite Marjetič
Marko Krevs: Ob izidu novega Atlasa Slovenije
Tajan Trobec: Kongres evropskih študentov geografije na Pohorju
Simon Kušar: Središčna in obrobna območja v Srednji in Vzhodni Evropi
Barbara Lampič in Irena Mrak: Geografska stroka o projektu Evropski muzej krasa
Tatjana Kikec: Ustanovitev Društva geografov Pomurja
Primož Pipan: Zadnja jesenska ekskurzija Ljubljanskega geografskega društva v letu 2005
Janja Turk: Diplomanti Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v letu 2005
   
Geografski obzornik 52, 4
(2005)
PDF
Katja Klančišar, Damir Lovenjak, Naja Marot, Barica Razpotnik, Gregor Steklačič: Zasavsko podeželje
Žiga Kokalj, Krištof Oštir: Ugotavljanje pokrovnosti iz satelitskih posnetkov
Tina Bilban: Zeleni želvji otoki
Irena Mrak: Prvo posvetovanje slovenskih geomorfologov
Irma Potočnik Slavič: ZDA - aktualno ali kaj sploh še ostane velikim?
Primož Pipan: Jesenski ekskurziji Ljubljanskega geografskega društva v letu 2005
Primož Škrt, Saška Žohar: Mladi in podeželje
Mitja Bricelj: Reka, mesto in razvoj - primer Beljaka
   
Geografski obzornik 52, 3
(2005)
PDF
Jernej Župančič: Geografski vidiki kriznih območij
Marko Lozinšek: Kašmir - od raja do vojne
Nataša Ravbar: Naše orožje je svetovni splet
Staša Mesec: Laponska - tradicija v tranziciji
Mitja Bricelj: Jadran in zaščitna ekološka cona Slovenije
Branko Pavlin in Mitja Bricelj: Reka, mesto in razvoj
Klemen Strmšnik, Helena Ilc, Jure Košutnik: Ljubljansko barje - "oaza narave na pragu mesta"
Staša Mesec: Napovednik predavanj Ljubljanskega geografskega društva
   
Geografski obzornik 52, 2
(2005)
PDF
Simon Kušar: Ko se staro umika novemu
Rahman Nurković: Vpliv industrije na degradacijo okolja v Tuzlanski kotlini
Dejan Cigale, Barbara Lampič: Hrup kot okoljski problem
Matej Ogrin: Značilnosti temperaturnih inverzij
Irena Hergan: Države Jugovzhodne Evrope na poti v Evropo - geografski vidik
Marko Koščak: Mednarodna konferenca "Prenos dobrih praks EU" - Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine
Primož Pipan: Spomladanske ekskurzije Ljubljanskega geografskega društva v letu 2005
   
Geografski obzornik 52, 1
(2005)
PDF
Milan Orožen Adamič: Geografija in naravne nesreče
Karel Natek: Poplavna območja v Sloveniji
Tatjana Kikec: Suša v Pomurju
Monika Benkovič: Habsburžani: bolni, zdravi ...?!
Janja Turk: Diplomanti Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v letu 2004
Simon Kušar: Jesenske ekskurzije Ljubljanskega geografskega društva v letu 2004
Simon Kušar: Napovednik spomladanskih ekskurzij LGD v letu 2005
   
Geografski obzornik 51, 4
(2004)
PDF
Dejan Cigale: Okoljski učinki turizma in rekreacije
Andreja Ferreira: Alpska konvencija v Sloveniji
Katja Urankar, Anja Leskovar, Matjaž Mrsič, Nataša Jakopin: Cezlak
Primož Pipan: Čadrg
Matjaž Jeršič: Geografija prostega časa
Mojca Ževart: 19. zborovanje slovenskih geografov Velenje 2004
Ivan Gams Geografija občine Moravče
   
Geografski obzornik 51, 3
(2004)
PDF
Irena Mrak: Ledeniki - kako dolgo še?
Miha Pavšek: Ledenik pod Skuto
Matej Gabrovec, Borut Peršolja: Triglavski ledenik izginja
Mimi Urbanc: Sneg na Kilimandžaru
Ana Vovk Korže: Zbirka slovensko-madžarskih zemljepisnih izrazov
Betka Zakirova: Več kot samo morje gozda
Matej Ogrin: Mesta v Alpah
Matej Ogrin: Alpski teden - Alpe bodoče generacije
Emil Šterbenk: Velenje pripravljeno na 19. zborovanje slovenskih geografov
   
Geografski obzornik 51, 2
(2004)
PDF
Darko Ogrin: Oljka v Slovenskem Primorju
Jože Žumer: Odkritje podmorskih termalnih izvirov
Mitja Bricelj: Jadransko morje
Nataša Ravbar: Hvar
Irena Mrak: Slovenski geografi na Kongresu Zveze ameriških geografov
Katja Vintar Mally in Simon Kušar: Geografska problematika Ljubljane in Zagreba
Simon Kušar: Regionalnogeografske značilnosti izbranih slovenskih pokrajin
Mitja Bricelj: Večeri ZGDS
Mitja Bricelj: Slovenija - vodna učna pot Evrope
Emil Šterbenk: 19. zborovanje slovenskih geografov »Šaleška in Savinjska dolina«
Simon Kušar: Ekskurzije LGD jeseni 2004
   
Geografski obzornik 51, 1
(2004)
PDF
Emil Šterbenk, Mojca Ževart, Rudolf Ramšak: Jezera, o katerih bomo še slišali
Marjana Hönigsfeld Adamič, Alenka Šajn Slak, Gorazd Kosi, Darko Perovšek: Hodoško jezero
Peter Frantar: Galilejsko jezero in njegov pomen za vodno oskrbo Izraela
Jernej Župančič: Tischlerjeva nagrada za leto 2004 geografu profesorju Vladimirju Klemenčiču
Klemen Prah: Vodno bogastvo Slovenije
Katja Vintar Mally: 5. moravska geografska konferenca CONGEO '03
Simon Kušar: Regionalizacija Slovenije za potrebe šolske geografije
Mitja Bricelj: Večeri ZGDS
Mitja Bricelj: Vodna učna pot
Janja Turk: Diplomanti Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v letu 2003
   
Geografski obzornik 50, 3 in 4
(2003)
PDF
Ana Vovk Korže: Kopenske vode v geografskem okolju
Dušan Plut: Vodni viri Slovenije
Mitja Bricelj: Voda v pokrajini
Bogdan Macarol: Ekoremediacije
Mateja Breg, Tereza Černigoj, Polona Pagon, Barbara Požar, Mojca Poženel: Ledenice
50 let Geografskega obzornika
Emil Šterbenk: 19. zborovanje slovenskih geografov
Ekskurzije LGD pomladi 2004
   
Geografski obzornik 50, 2
(2003)
PDF
Irena Mrak: Kordiljera Huayhuash (Zavarovana lepotica perujskih Andov)
Matija Zorn in Vesna Logar Zorn: Okamneli gozd na Lezbosu
Mimi Urbanc: Kimči
Mitja Bricelj: Novi predsednik Zveze geografskih društev Slovenije
Simon Kušar: Regionalno-razvojna problematika BIH in sosednjih držav v procesu približevanja Evropski zvezi
Naja Marot: Stranske poti so lepše, ljudje pa prijaznejši
Simon Kušar: Mesta v preobrazbi
Ana Vovk Korže: Programi strokovnega spopolnjevanja za učitelje geografije - potreba ali želja?
Simon Kušar: Spomladanske ekskurzije Ljubljanskega društva
Ekskuzije LGD v jeseni 2003
   
Geografski obzornik 50, 1
(2003)
PDF
Igor Fabjan: Singapur - sodobno mesto in istoimenska država
Andreja Gumilar: Korzika - gorati sredozemski otok
Klemen Prah: Fenofaza brstenja kot pokazatelj podnebnih značilnosti pokrajine

Matija Zorn: Simpozij mednarodne geomorfološke zveze "Odnosi med človekom in gorskim okoljem v luči geomorfoloških nevarnosti in človekovim vplivom v Evropi"
Simon Kušar: Regionalno-razvojni problemi Hrvaške in sosednjih držav
Eva Konečnik: HEROdotNET Thematic Network - Osnovna predstavitev združenja in kratko poročilo o prvi konferenci
Ana Vovk Korže: Man and soil at the third millennium
Ana Vovk Korže: Znanstveni seminar o kurikularni prenovi geografskega izobraževanja
Ana Vovk Korže: Študija ranljivosti okolja
Karmen Kolenc - Kolnik: Doprinos prof. Ludvika Olasa k razvoju slovenske šolske geografije
   
Geografski obzornik 49, 4
(2002)
PDF
Nataša Ravbar: Fengcong, fenglin in shilin
Mimi Urbanc: Zanzibar - otok sužnjev in začimb
Peter Frantar: Velika jezera

Tatjana Resnik Planinc: Eurogeo 2002
Simon Kušar: Mednarodni medinštitutski geografski seminar: Prihodnost mest
Katja Vintar: 1.športne igre geografov
Simon Kušar: Jesenske ekskurzije ljubljanskega geografskega društva leta 2002
Janja Turk: Diplomanti oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v letu 2002
   
Geografski obzornik 49, 3
(2002)
PDF
Jurij Kunaver: Naravni parki in naravne znamenitosti v zgornjem toku rek Kolorado, Green River in San Juan
Andrej Grmovšek: Manj znane reliefne oblike v stenah kraškega roba
Blaž Barborič: Vodni viri ter vodovarstvena območja Zasavja

Simon Kušar: Mednarodni medinštitutski geografski seminar "Priložnosti in možnosti regionalnih struktur na poti k združeni Evropi"
Katja Vintar: Mednarodni medoddelčni geografski seminar
Milan Natek: Dobitniki Melikovih Priznanj v letu 2002
Milan Natek: Stanovska priznanja v letu 2002
Matija Zorn: Leksikon geografija
Drago Kladnik: Analiza površja Slovenije s stometrskim digitalnim modelom reliefa
Simon Kušar: Spomladanske ekskurzije ljubljanskega geografskega društva 2002
Monika Benkovič: Geografski večeri LGD spomladi 2002


   
Geografski obzornik 49, 2
(2002)
PDF
Jurij Kunaver: Koloradska planota in kanjonske pokrajine jugovzhodnega Utaha
Saška Štraus: Suša v Prekmurju leta 2000
Ana Vovk Korže: Možnosti raziskovanja prsti v geografiji
Igor Fabjan: Madeira - otok večne pomladi

Eva Konečnik: Podiplomski študij oddelkov za geografijo od leta 1997 do leta 2001
Dejavnosti ljubljanskega geografskega društva jeseni 200
2

   
Geografski obzornik 49, 1
(2002)
PDF
Jurij Senegačnik: Cape Town
Blaž Komac in Matija Zorn: Recentni pobočni procesi v zgornjem Posočju
Dejan Cigale: Indijansko prebivalstvo v Argentini

Janja Turk: Diplomanti oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v letu 2001
Staša Mesec: Peti tabor društva mladih geografov Slovenije: Beneška Slovenije - Robidišče 2001
Natalija Špeh: Zbornik Velenje, 2001


   
Geografski obzornik 48, 4
(2001)
PDF
Barbara Lampič: Bogastva in okoljski problemi Namibije
Aleš A. Smrekar: Kornati
Jurij Senegačnik: Sydney
Jan Havrlant: Beskidi - turistična regija s svojevrstnimi značilnostmi in problemi

Milena Petauer: Poletna univerza v Bovcu
Mojca Dolgan-Petrič, Bibijana Mihevc: AGUL - Alumni klub geografov univerze v Ljubljani
Marko Krevs: Nacionalni Atlas Slovenije
Dejan Cigale: Družinski atlas sveta


   
Geografski obzornik 48, 3
(2001)
PDF
Ana Vovk Korže: Nastanek in nekatere značilnosti slanih prsti
Jasmina Bedrač: Toplotni otok Ptuja
Tina Bilban in Nilvesa Fajič: Koroški Slovenci nekoč in danes - narodno preživetje na drugi strani meje
Jurij Senegačnik: Nastanek geografskega učbenika
Igor Fabjan: Andora - država v osrčju Pirenejev

Darko Ogrin: Priznanja oddelka za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani študentom za posebne dosežke pri študiju
Tomaž Štefe: Cestni atlas Evrope
Aleš A. Smrekar: Dejavnosti LGD jeseni 2001

   
Geografski obzornik 48, 2
(2001)
PDF
Jurij Senegačnik: Nekatere družbenogeografske posebnosti Haitija
Simon Kušar: Neurejena odlagališča odpadkov na Ljubljanskem polju
Urša Šolc et. al.: Stanje okolja v mestni občini Ljubljana
Tatjana Resnik Planinc: Možnosti vključevanja evropske dimenzije v pouk geografije

Ana Vovk Korže: 4. mednarodna konferenca o evropski dimenziji pouka geografije tranzicijskih držav Srednje, Jugovzhodne in Vzhodne Evrope
Janja Turk: Diplomanti oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v letu 2000


   
Geografski obzornik 48, 1
(2001)
PDF

Ana Vovk Korže: Malta - ostanek kopenskega mostu med Evropo in Azijo
Jasmina Bedrač: Bangalore - indijski Silicon Valley
Boštjan Gradišar: Jordanija - biser Bližnjega vzhoda
Božidar Žibret: Vinogradništvo v Šmarsko - Virštanjskem okolišu glede na klimatske in morfometrijske elemente
Jurij Senegačnik: Primerjava nekaterih elementov zunanje strukture geografskih učbenikov v različnih evropskih državah

Irena Mrak: Speleogeneza Divaškega Krasa
Milena Petauer: Diplomanti dvopredmetnega pedagoškega študija geografije na Pedagoški fakulteti v Mariboru v letih 1999-2000
Urška Eniko: Ekskurzije LGD-ja pomlad 2001

   
Geografski obzornik 47, 4
(2000)
PDF
Jurij Senegačnik: Sarawak
Andrej Grmovšek: Tsingy de Bemaraha - kras na Madagaskarju
Igor Fabjan: Paragvaj

Matija Zorn: 4. Poletni tabor študentov geografije - Koroška 2000
Simon Kušar: 18. zborovanje slovenskih geografov
Milena Petauer: Metode terenskega dela za geografe (prsti in vegetacija, vode)
Ludvik Mihelič: Shematski pregledi - geografija
Natalija Špeh: Odpadek naj ne bo samo odpadek
Blaž Repe: Ljubljana: geografija mesta
Miha Pavšek: Naravoslovje - enciklopedija znanosti
Ana Vovk Korže: Podiplomski študij geografije za področje izobraževanja
Irena Rejec Brancelj: Vabilo na občni zbor Ljubljanskega geografskega društva

   
Geografski obzornik 47, 3
(2000)
PDF
Maja Topole: Pokrajinske enote občine Moravče
Nataša Gostiša: Družbenogeografske značilnosti turističnih potovanj študentov
Tanja Čelebič: Pričakovane posledice podnebnih sprememb v Sloveniji

Anton Gosar: Političnogeografski kongres
Karmen Kolenc - Kolnik: II. Mednarodna konferenca Chidren's Identity & Citizenship In Europe (CiCe)
Ana Vovk Korže: Izkustveno učenje s prenosnim laboratorijem za delo na terenu
Miha Pavšek: Izleti po ljubljanski okolici
Mojca Dolgan - Petrič: Diplomanti Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v letih 1998-1999
Blaž Repe: Jesenske dejavnosti Ljubljanskega geografskega društva
18. Zborovanje slovenskih geografov - Ljubljana 2000


   
Geografski obzornik 47, 2
(2000)
PDF


Irena Rejec Brancelj: Pantanal - biser v osrčju Latinske Amerike
Irma Potočnik: Mallorca: biser ali madež v Sredozemlju?
Igor Fabjan: Jamajka - otok reggaeja in ruma

Ana Vovk Korže: Evropska dimenzija pouka geografije - III. mednarodna konferenca v Banski Bystrici (Slovaška)
Matija Zorn: XI. letni kongres EGEA
Natalija Špeh: Šaleška jezera
Drago Kladnik: Atlas jezikov
Drago Kladnik: Atlas svetih in skrivnostnih krajev
Matej Gabrovec: 18. zborovanje slovenskih geografov - Ljubljana 2000
   
Geografski obzornik 47, 1
(2000)
PDF
Urška Eniko: Preobrazba pokrajine na Bovškem v zadnjih dveh stoletjih
Smiljan Bačani: Vegetacija v Mariboru
Lučka Lorber: Trendi v razvoju svetovnega gospodarstva v postindustrijskem obdobju
Boštjan Gradišar: Algarve, evropski »konec sveta«

Borut Peršolja: Stanje Triglavskega ledenika v letu 1999
Jurij Kunaver in Karmen Kolenc Kolnik: Prizadevanja za kakovostno izobraževanje bodočih učiteljev geografije - ob okrogli mizi na 1 1. Ilešičevih dnevih in obisku na pedagoški fakulteti v Mariboru
Ana Vovk Korže: Geografi pedagoške in filozofske fakultete po severovzhodni Sloveniji
Irena Rejec Brancelj: Leksikon geografije podeželja
Drago Kladnik: Veliki atlas svetovne zgodovine
Tatjana Resnik Planine: Države sveta 2000
Drago Kladnik: Nova knjiga o krasu
Jernej Zupančič: Geografija Slovenije


   
Geografski obzornik 46, 4
(1999)
PDF
Matej Gabrovec: Macau - poslednje portugalsko čezmorsko ozemlje
Simon Kušar: Pokrajinske posledice zakisovanja okolja v krajinskem parku Śnieżnik na poljskem
Barbara Lampič: Agrarno obremenjevanje okolja Spodnje Savinjske doline z vidika presežkov dušika
Ana Vovk Korže: Prihodnost regionalne geografije

Jurij Kunaver, Milan Natek, Milan Orožen Adamič: Priznanja zveze geografskih društev Slovenije
Janja Turk: 80. obletnica ustanovitve oddelka za geografijo na Univerzi v Ljubljani
Irena Rejec Brancelj: Pregled dejavnosti Ljubljanskega geografskega društva


   
Geografski obzornik 46, 3
(1999)
PDF

Tea Lukan Klavžer: Dolina Radovna, nekatere njene naravne vrednote in objekti kulturne dediščine
Miroslav Havrlant: Antropogeni relief kot devastacijski fenomen ostravskega industrijskega okolja
Klaus Frantz: Prešteti nepreštevno? Indijanci v statističnih dokumentih združenih držav
Igor Fabjan: Dominikanska republika - Kolumbov najljubši otok

Mirko Pak: Seminar oddelkov za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Univerze Johann Wolfgang Goethe v Frankfurtu
Dejan Rebernik: Medoddelčni geografski srečanji
Matija Zorn: 3. poletni tabor študentov geografije - Prekmurje/Muravidek 1999
Ana Vovk Korže: Podiplomski študij geografije za področje izobraževanja
Darja Gros: Geografski raziskovalec
Drago Kladnik: Nova knjiga o metodologiji tematske kartografije
Neva Osterman: Učbenik in delovni zvezek: Živim v Sloveniji
   
Geografski obzornik 46, 2
(1999)
PDF
Peter Frantar: Toronto, multinacionalno mesto
Matija Zorn: "Hamburgerska povezava" med Medmorsko- in Anglo-Ameriko
Vilma Vrtačnik Merčun: Gozdna meja v porečjih Martuljka in Belega potoka
Boštjan Gradišar, Damir Josipovič: Problematika obmejnosti na primeru vinorodnih Haloz

Bibilijana Mihevc: Odkritje spominske plošče akad. prof. dr. Svetozarju Ilešiču
Tatjana Resnik Planinc: Eurogeo konferenca 1998
Irma Potočnik: 29- mednarodni geografski kongres, Seul (avgust 2000)
Valentina Brečko Grubar: Zastave sveta
Miha Pavšek: Julijske Alpe - severni pristopi manj znane poti slovenskih gora
Drago Kladnik: Zbirki Geografija Slovenije na pot
Irena Rejec Brancelj: Dejavnosti Ljubljanskega geografskega društva
   
Geografski obzornik 46, 1
(1999)
PDF
Matej Gabrovec in Drago Perko: Zgodovinske dežele na današnjem ozemlju Slovenije
Eva Konečnik: Hribovske kmetije kot prvina kulturne pokrajine
Špela Stres: Himbe - obrazi davno minulega sveta
Zdenko Huzjan: Balijska prepletanja
Igor Drnovšek: Drobtinice iz geoučilnice 2

Drago Perko: Petdesetletnica Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU
Mimi Urbanc: Dr. Drago Perko in dr. Milan Orožen Adamič prejela nagrado zlati znak
Borut Peršolja: Skozi Trnovski gozd
Matija Zorn: 2. poletni tabor študentov geografije - dežela zlatih src 1998
Drago Kladnik: Oživljena stran 360 na teletekstu
   
Geografski obzornik 45, 4
(1998)
PDF
Nevenka Cigler: Danska - dežela otokov, mostov in nizkih vzpetin
Vladimir Prebilič: Poljanska dolina nad Kolpo
Ana Vovk Korže: Ali poznamo prsti?

Geografija v šoli
Obvestila
   
Geografski obzornik 45, 3
(1998)
PDF
Barbara Barič: Narodni parki Tajske
Barbara Lampič in Aleš A. Smrekar: Neupravičeno zapostavljeno Radensko polje
Boštjan Kerbler - Kefo: Gorska klima v Sloveniji


Geografija v šoli
Obvestila
   
Geografski obzornik 45, 2
(1998)
PDF
Irena Svetin: Izrael - obljubljena dežela
Andrej Mihevc: Brezstropa jama pri Povirju in denudirane jame v okolici Divače
Žiga Ramšak in Jernej Kladnik: Prenova Šutne s poudarkom na trgovski in gostinski dejavnosti

Obvestila
   
Geografski obzornik 45, 1
(1998)
PDF
Mimi Urbanc: Tibet - raj ali pekel
Drago Perko: Tipizacija in regionalizacija Slovenije
Sandi Berk: (Ne)prepoznavnost Slovenije in njena zamenljivost s Slovaško

Obvestila
   
Geografski obzornik 44, 4
(1997)
PDF
Mateja Vahčič: Kenija - država nasprotij
Jurij Kunaver: O dveh geografskih ekskurzijah v Alpe in soseščino
Mimi Urbanc: Kmetijsko obremenjevanje okolja na Gorenjskih Dobravah v energijski luči
Nika Debeljak, Urška Hafner, Polona Pintar in Zofka Pintar: Septembrsko neurje v zgornji Selški dolini

Geografija v šoli
Obvestila
   
Geografski obzornik 44, 3
(1997)
PDF
Blaž Zabukovec: Delta Mekonga - dežela riža in vodnih prekopov
Jurij Kunaver: O nastanku in pomenu renskega tektonskega jarka in sosedstva
Stanka Šebela: Dolina smrti - najnižja površinska točka Amerike
Igor Drnovšek: Drobtinice iz geoučilnice

Geografija v šoli
Obvestila
   
Geografski obzornik 44, 2
(1997)
PDF
Martin Knez: Tropski kras zahodnega dela Kube
Drago Kladnik: Azori - smaragdi Atlantskega oceana
Irena Svetin: Sončna energija - alternativni vir energije
Milan Vogrin, Nuša Vogrin: Slivniško jezero pri Šentjurju pri Celju

Geografija v šoli
Obvestila
   
Geografski obzornik 44, 1
(1997)
PDF
Aleš A. Smrekar: Islandija - dežela ognja in ledu
Irena Kavčič: Treking h gorskim plemenom Tajske
Ivan Gams, Marko Krevs: Mestna klima na Slovenskem
Vili Podgoršek: Napotki za terensko delo in ureditev šolske zbirke kamnin

Geografija v šoli
Obvestila
   
Geografski obzornik 43, 4
(1996)
PDF
Jurij Senegačnik: Pokrajinske značilnosti Čila
Ana Vovk: Pred vrati Sahare
Drago Perko: Standardizirana imena držav v slovenskem jeziku

Geografija v šoli
Obvestila
   
Geografski obzornik 43, 3
(1996)
PDF
Martin Šolar in Tea Lukan Klavžer: Varovanje in razvoj v Triglavskem narodnem parku: harmonija ali alternativa?
Ana Vovk: Peščene plaže in gorata notranjost Peloponeza
Jerneja Fridl in Drago Perko: Digitalni model reliefa Slovenije z okolico
Drago Perko: Sporna imena držav v slovenskem jeziku

Geografija v šoli
Obvestila
   
Geografski obzornik 43, 2
(1996)
PDF
Andrej Černe: Nova Zelandija - Aotearoa
Tomaž Podobnikar: Avstralija - odmaknjeni outback
Irena Kavčič: Vetrovno preoblikovana drevesa na Trnovskem gozdu

Geografija v šoli
Obvestila
   
Geografski obzornik 43, 1
(1996)
PDF
Tomaž Podobnikar: Jemen - od Rdečega morja do puščave Ar Rub Al Khali
Jaroslav Vencálek: Severna Moravska s Češko Šlezijo
Jurij Režek: Prostorska informacija in geoinformacijski center Republike Slovenije
Jerneja Fridl: Kako uporabljati digitalne geografske podatke?

Geografija v šoli
Obvestila 
   
Geografski obzornik 42, 4
(1995)
PDF
Drago Kladnik: Filipini - Država z dvema obrazoma
Sonja Trškan in Helena Križaj: Santorini - otok sonca in lave
Emil Šterbenk in Matjaž Šalej: Antropogena jezera v Šaleški dolini
Anton Polšak: Temperaturna inverzija in nekatere druge mikroklimatske značilnosti Kozjanskega

Geografija v šoli
Obvestila
   
Geografski obzornik 42, 3
(1995)
PDF
Jerica Mrak: Čepovanska dolina in njen nastanek
Mauro Hrvatin in Miha Pavšek: Podor na Mangartu
Stanko Šebela: Kras v vzhodnem delu ZDA
Nevenka Cigler: Ekskurzija v Provanso in Languedoc

Geografija v šoli
Obvestila
   
Geografski obzornik 42, 2
(1995)
PDF
Jurij Senegačnik: Tunizija - najbolj "evropska" država Afrike
André-Louis Sanguin in Mojca Dolgan-Petrič: Ciper - negotova prihodnost Afroditinega otoka
Ana Vovk: Zaščiteno območje Lacke pri Nežiderskem jezeru
Krištof Oštir, Drago Perko in Zoran Stančič: Srednja Dalmacija iz vesolja

Obvestila
   
Geografski obzornik 42, 1
(1995)
PDF
Drago Kladnik: Kanarski otoki - ne le turistična Meka
Andrej Mihevc: Breza v Sloveniji
Jerneja Fridl: Zgodovinski razvoj kartografije
Milan Orožen Adamič: Geografija in Internet

Geografija v šoli
Obvestila
   
Geografski obzornik 41, 4
(1994)
PDF
Andrej Mihevc: Kitajski kras
Milan Orožen Adamič: Gostota prebivalstva v Ljubljani
Anton Polšak: Nekatere geološke značilnosti Kozjanskega
Uršula Kavalar Pobegajlo: Biološka raznovrstnost sveta, ogrožanje in varovanje vrst
Iba Živa Zupančič: Značilnosti mestnega podnebja

Geografija v šoli
Društvene novice
Publikacije
   
Geografski obzornik 41, 3
(1994)
PDF
Jurij Senegačnik: Albanija - država, ki se vrača iz izolacije
Igor Drnovšek: Katalonija
Drago Perko: Računalniška kartografija, geoinformacijski sistem in digitalni model reliefa
Zoran Stančič in Vincent Gaffiney: Satelitski posnetki - vir informacij o prostoru

Geografija v šoli
Prireditve
Društvene novice
   
Geografski obzornik 41, 2
(1994)
PDF
Drago Kladnik: Danska - skandinavski most v Evropo
Miha Pavšek: Zakrasela pokrajina v Frankovski Juri 2
Ana Vovk: Ekotopska analiza Boča
Alenka Borjančič: 120 let železnice v Postojnski jami (1872-1992)
Mojca Dolgan-Petrič: Sodobni informacijski viri - tudi za geografe

Geografija v šoli
Društvene novice
Publikacije
   
Geografski obzornik 41, 1
(1994)
PDF
Jurij Senegačnik: Geografske značilnosti Sardinije
Polona Demšar: Kreta - zibelka evropske civilizacije
Miha Pavšek: Zakrasela pokrajina v Frankovski Juri 1
Anton Polšak: Prebivalstveni razvoj v občinah Šentjur in Šmarje

Geografija v šoli
Prireditve
Obvestila
Društvene novice
Publikacije
   
Geografski obzornik 40, 4
(1993)
PDF
Jurij Senegačnik: Geografske značilnosti Estonije
Drago Kladnik: Kašmir - razkosana dežela na križpotju zgodovine
Ana Vovk: Spreminjanje globine prsti glede na reliefne značilnosti pokrajine med Bočem in Dravinjskimi goricami
Drago Perko: Ekspozicije v Sloveniji
Karel Natek: Tipi površja v Sloveniji - 1. del
Andrej Mihevc: Ledene in snežne jame

Geografija v šoli
Prireditve
Obvestila
Društvene novice
Publikacije

   
Geografski obzornik 40, 3
(1993)
PDF
Jurij Senegačnik: Geografske značilnosti Latvije
Igor Drnovšek: Lappi
Igor Šebenik: Trenta - čar in priložnost
Drago Perko: Arboretum Volčji potok
Anton Sore: Krajevna imena
Zoran Stančič, Vincent Gaffney: Arheologija pokrajine in GIS

Društvene novice
Geografija v šoli
Prireditve
Obvestila
Publikacije
   
Geografski obzornik 40, 2
(1993)
PDF
Drago Kladnik: Ladak . dežela med gorami
Metka Špes: Kaj vemo o onesnaževanju zraka?
Marjan Ravbar: Spreminjanje urbanizacije v razvitem svetu
Mitja Nikolič: Mestna klima Ljubljane
Andrej Mihevc: Kataster jam v Sloveniji
Anton Sore: Krajevna imena

Geografija v šoli
Prireditve
Obvestila
Društvene novice
Publikacije
   
Geografski obzornik 40, 1
(1993)
PDF
Jurij Senegačnik: Geografske značilnosti Litve
Milan Orožen Adamič: Naravne nesreče v Sloveniji
Drago Perko: Gostota prebivalstva v Sloveniji
Anton Sore: Krajevna imena
Bibijana Mihevc: Iz zbirke Zemljepisnega muzeja Slovenije
Aleš Novosel in Marko Lakič: Promet na Jesenicah

Geografija v šoli
Prireditve
Obvestila
Društvene novice
Publikacije
   
Geografski obzornik 39, 4
(1992)
PDF
Jurij Senegačnik: Mongolija in Mongoli
Tatjana Šifrer: Mongolija na novi poti
Jurij Kunaver: Življenjske razmere in varstvo okolja v polarnih krajih
Andrej Arih: Vpliv naravnih razmer na gozd
Fedja Pobegajlo: Potek turističnega prometa v Sloveniji leta 1991
Damijana Počkaj: Demografske razmere v subpanonski severo-vzhodni Sloveniji v obdobju 1981-1991
Darja Kofol: Industrija kot dejavnik razvoja Šentviške planote
Maja Topole: Tipi pokrajin v porečju Mirne

Geografija v šoli
Prireditve
Obvestila
Društvene novice
Publikacije
   
Geografski obzornik 39, 3
(1992)
PDF
Karel Natek: Krištof Kolumb
Drago Kladnik: Sejšeli
Igor Šebenik: O megli in padavinah na Idrijskem in še o čem
Fedja Pobegajlo: Slovenska poletna turistična sezona 1991
Mirko Pak: Rast števila in narodnostna sestava prebivalstva Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Vojvodine med letoma 1981 in 1991
Božena Lipej: Raba podatkov daljinskega zaznavanja v Sloveniji

Geografija v šoli
Prireditve
Obvestila
Društvene novice
Publikacije
   
Geografski obzornik 39, 2
(1992)
PDF
Drago Kladnik: Vzhodna Afrika - od zibelke človeštva do valilnice narodov
Igor Drnovšek: Svalbard
Jurij Kunaver: Polarni pokrajinski tipi in tundra
Božena Lipej: Slovenija na letalskih posnetkih
Drago Perko: Tipi pokrajin v porečju Kokre

Geografija v šoli
Prireditve
Obvestila
Društvene novice
Publikacije
   
Geografski obzornik 39, 1
(1992)
PDF
Matej Gabrovec: Vzhodnoafriški tektonski jarek
Drago Perko: Luksemburg, Luxembourg in Luxemburg
Jurij Senegačnik: Kratek regionalen oris Portugalske
Vladimir Klemenčič: Slovenija in obmejna območja
Pavel Stranj: Regionalizacija slovenskega poselitvenega prostora v Italiji
Bojan Popovič: Jezersko - klimatsko zdravilišče
Milan Orožen Adamič: Podvodni Triglav
Božena Lipej: Pregledne karte Republike Slovenije

Geografija v šoli
Prireditve
Obvestila
Društvene novice
Publikacije
   
Geografski obzornik 38, 4
(1991)
PDF
Božena Lipej: Uradne karte v merilih 1 : 25 000 in 1 : 50 000
Drago Perko: Slovenske občine - obdelovalne površine
Dušan Moškotevc in Peter Ozimič: Prevera parkirnih površin v središču Maribora
Tatjana Šifrer: Industrializacija Sibirije
Karel Natek: Kurdi - narod brez prijateljev
Franc Lovrenčak: Naravno rastlinstvo vzhodne Afrike

Geografija v šoli
Prireditve
Obvestila
Društvene novice
Publikacije
   
Geografski obzornik 38, 3
(1991)
PDF
Uvodnik
Božena Lipej: Načrti široke uporabe TTN-5 in TTN-10
Drago Perko: Slovenske občine - pašniške površine
Marko Jovan, Katarina Kopecky in Katarina Prebil: Družbenogeografske spremembe v krajevni skupnosti Sodražica po drugi svetovni vojni
Marja Bačič in Peter Peterka: Infrastrukturna opremljenost krajevne skupnosti Trnovo
Franc Lovrenčak: Rastje na Kilimandžaru
Drago Kladnik: Vzhodnoafriški živalski raj - turistična atrakcija na bojišču za obstanek

Geografija v šoli
Prireditve
Obvestila
Društvene novice
Publikacije
   
Geografski obzornik 38, 2
(1991)
PDF
Uvodnik

Božena Lipej: Zemljiške parcele - temelj geodetskih evidenc
Drago Perko: Slovenske občine - gozdne površine
Marjan Cencen: Notranje migracije v Nepalu
Slavko Brinovec: Didaktična načela pri pouku geografije 2
Matej Gabrovec: Jemen
Drago Kladnik: Sri Lanka - solza v Indijskem oceanu
Tadeja Pačnik, Uroš Zajc: Polucijske obremenitve reke Pake

Prireditve
Karmen Kolnik Kolenc: Mesto geografskih pojmov pri sestavi učnih načrtov in učenju geografije
Obvestila
Društvene novice
Publikacije
   
Geografski obzornik 38, 1
(1991)
PDF
Uvodnik

Drago Kladnik: Naselbinski sistem v Nepalu
Slavko Brinovec: Didaktična načela pri pouku geografije 1
Božena Lipej: Lociranje podatkov s pomočjo ROTE, EHIŠ in DMR
Drago Perko: Digitalni model reliefa Slovenije
Anton Sore: Vrednotenje Razgibanosti reliefa na osnovi izohips
Barbara Kranjec, Milena Dimnik: Ljubljanski živilski trg in njegova struktura
Drago Perko: Raba slovenskega jezika v župnijah in šolah na avtrijskem Koroškem

Prireditve
Igor Vrišer: Reforma geografskega študijskega programa na Univerzi v Ljubljani
Ivan Gams: Misli pred novim spreminjanjem študijskega načrta Geografija na FF
Obvestila
Društvene novice
Publikacije
   
Geografski obzornik 37, 3 in 4
(1990)
PDF
Drago Perko: O geografskem obzorniku
Mirko Pak: Kosovo
Drago Perko: Slovenske občine - gibanje števila prebivalcev
Drago Kladnik: Osnovne agrarnogeografske poteze Nepala
Tatjana Šifrer: O suši in lakoti v Etiopiji
Tatjana Šifrer: Problemi varstva okolja v Sovjetski zvezi
Božena Lipej: Morda še niste vedeli vsega o geodeziji - splošno o geodetski službi
Slavko Brinovec: Posredne oblike dela pri pouku geografije
Barica Maretič Požarnik: Pouk geografije in razvijanje ekosistemskega mišljenja
Drago Perko: Republiško srečanje mladih raziskovalcev 1990
Bibijana Mihevc: Nova pridobitev Zemljepisnega muzeja Slovenije
Marija Košak: Ob šestdesetletnici profesorja Ludvika Olasa
Milan Natek: Prof. Franjo Karažinec - dobitnik Žagarjeve nagrade za leto 1990
Janja Turk: Geografske periodične publikacije IV - Srbija
Milan Orožen Adamič: Ujma
Karel Natek: 5. znanstveno posvetovanje geomorfologov Jugoslavije v Krškem
Karel Natek: Odprava Ljubljanskega geografskega društva v Prokletije
Slavko Brinovec: Razpis 7. jugoslovanskega zborovanja o šolski geografiji
Uroš Horvat: Obvestilo o mednarodnem geografskem seminarju na Pedagoški fakulteti Maribor
   
Geografski obzornik 37, 2
(1990)
PDF
Slavko Brinovec: Vsebina in programska jedra pri pouku geografije v srednji šoli
Tatjana Ferjan: Pomanjkanje regionalne geografije - problem mnogih programov v srednjem izobraževanju
Jurij Kunaver: Inovacije pri pouku geografije
Leposava Jovanič: Pedagoška delavnica geografov v Pojčah
Božena Lipej: Morda še niste vedeli vsega o geodeziji
Marjeta Natek: Melioracije
Drago Perko: Slovenske občine - gostota poselitve
Karel Natek: Namibija
Franc Lovrenčak: Politično geografski pregled jugozahodne Azije
Peter Repolusk, Jernej Zupančič: Raziskava narodnostno mešanega naselja Hoduš - Hodos (občina Murska Sobota) v okviru mladinskega raziskovalnega socialnogeografskega tabora

Nove publikacije
Prireditve
Društvene novice
Jubileji
Obvestila 
Geografski obzornik 37, 1
(1990)
PDF
Igor Bahar: Šolska zbirka vzorcev kamnin, fosilov in mineralov
Brane Pavlin: Slovenija iz satelita
Radovan Lipušček: Pet let raziskovanj v okviru alpskih raziskovalnih taborov

Nove publikacije
Prireditve
Društvene novice
Dodatek-Ilešičevi dnevi 1990
   
Geografski obzornik 36, 3 in 4
(1989)
PDF
Metka Špes: Navodila za geografsko raziskovalno delo mladih
Nekaj osnovnih navodil za sestavo naloge
Marjan Bat, Franc Lovrenčak: Nekaj navodil za preučevanje zvez med pokrajino-tvornimi elementi in določanje pokrajinsko-ekoloških enot
Karel Natek: Preučevanje usadov
Milan Orožen Adamič: Proučevanje naravnih nesreč
Jurij Kunaver: Ugotavljanje erozije prsti v domači pokrajini
Drago Perko: Pokrajinski odnosi med prebivalstvom in nadmorsko višino
Drago Kladnik: Geografsko proučevanje megle
Jernej Zupančič: Geografsko proučevanje agromelioracij v kraških pokrajinah
Darko Radinja: Širjenje onesnaženega zraka v mestu ali industrijskem kraju
Mitja Bricelj: Proučevanje gospodarske vloge voda in varstvo okolja
Dušan Plut: Odlagališča trdih in tekočih odpadkov - nov antropogeni element v pokrajini
Mirja Bricelj: Vpliv cestnega prometa na degradacijo okolja
Irena Rejec Brancelj: Uporaba umetnih gnojil in zaščitnih sredstev z geografskega vidika varstva okolja
Metka Špes: Odnos prebivalcev do pojavov onesnaževanja okolja
Drago Kladnik: Usmerjenost kmetijske proizvodnje
Irena Rejec Brancelj: Kmetijske delovne organizacije, energija in okolje
Marjeta Natek: Melioracije in okolje
Jurij Senegačnik: Osnovne smernice za geografsko preučevanje pastirskega gospodarstva v slovenskih Alpah
Drago Kladnik: Kmečki turizem
Peter Repolusk: Prebivalstvena analiza depopulacijskega območja in naselja
Stanko Pelc: Dostopnost dnevnih migrantov do delovnih mest v podeželskih naseljih
Ivo Piry: Vpliv industrijskega obrata na dnevno migracijo delovne sile
Anton Gosar: Migracije na začasno delo v tujino
Metka Špes: Socialno-geografskega preučevanja naselij
Bibijana Mihevc: Kaj nam lahko danes povedo stari zemljevid?
   
Geografski obzornik 36, 2
(1989)
PDF
Slavko Brinovec: Oblike dela pri pouku geografije
Maja Umek: Miselni vzorci pri pouku geografije v osnovni šoli
Marko Žerovnik, Branko Rojc: Sodelovanje otrok pri izdelavi otroškega atlasa
Igor Bahar: Za družbeno pomembnejšo geografijo
Tatjana Ferjan: Šolska geografija na svetovnem kongresu
Maja Umek: Zemljepisna naloga v nagradnem natečaju PILA
Karel Natek: Nekaj novejših spoznanj o planetih našega osončja

Poročila
Nove publikacije
Jubileji
Društvena obvestila
   
Geografski obzornik 36, 1
(1989)
PDF
Marjan Klemenčič: Spoštovani prijatelji!
Drago Perko: Srečanje mladih raziskovalcev in inovatorjev Slovenije 1989
Rok Poles, Alenka Turnšek: Odlagališča odpadkov v občini Velenje
Sabina Rupert, Barbara Zupanc, Mateja Žgajnar: Dnevne migracije učencev v ljubljanskih srednjih šolah
Simona Venturini: Ekološke in krajinske posledice melioracij na primeru Ščavniške doline
Alenka Miškec, Tamara Mikša: Vplivi projekta novih HE na Savi na slovensko elektrogospodarstvo in okolje
Urša Demšar: Megla v Šentvidu
Marko Krevs: Novi računalniški programi za geografe - plod domačega znanja

Prireditve
Nove publikacije
Društvene novice

   
Geografski obzornik 35, 4
(1988)
PDF
Barica Marentič-Požarnik: Psihološki vidiki učenja z računalnikom
Andrej Černe: Uvajanje računalništva na oddelku za geografijo
Radovan Lipušček: Izkušnje pri uvajanju uporabe računalnika v delo učitelja geografije na SŠ
Dušan Kastelic: Računalniške igre v izobraževanju
Matej Breznik, Marko Žerdin: Nekatere grafične in numerične metode za proučevanje klime
   
Geografski obzornik 35, 3
(1988)
PDF
Marija Košak: Obravnava osnovnih družbenogeografskih pojmov
Slavko Brinovec: Učiteljeva priprava na pouk
Stanislava Borovšak: Polarna območja geografskega proučevanja in regionalno geografska problematika
Franc Lovrenčak: Naravnogeografske značilnosti

Drobne novice
Ocene in poročila
   
Geografski obzornik 35, 2
(1988)
PDF
Anton Gosar: Ekskurzija po Jugoslaviji - analiza programa in predlog priprav
Marija Borštnar: Ekskurzija po Jugoslaviji
   
Geografski obzornik 35, 1
(1988)
PDF
Marija Košak: Obravnava geografskih pojmov
Slavko Brinovec: Učiteljeva priprava na pouk
Slavka Borovšak: Sovjetska zveza - podnebje, rastje,rastlinski pasovi
Marjan Veber: Planetarno kroženje zraka
Mirko Pak: Nekateri ekonomsko-geografski problemi v Jugoslaviji
Janja Turk: Geografske periodične publikacije - SR Hrvatska

Geografska raziskovanja mladih
Drobne novice
Društvene in druge vesti
Ocene in poročila
   
Geografski obzornik 34, 4
(1987)
PDF
Matjaž Kmecel: Pozdrav
Nada Kovačič:Ekskurzija v Planinsko jamo in na Planinsko polje
Saša Mislej: Naravoslovje dejavnosti
Zmaga Mulec: Rakov Škocjan
Dušan Plut: Ali je geografija sposobna odgovoriti na "imperializem" ekologije?

Poročilo o 14. zborovanju slovenskih geografov v Postojni
Sklepi 14. zborovanja slovenskih geografov
Zapis o 14. zborovanju slovenskih geografov v Postojni
Seznam udeležencev
   
Geografski obzornik 34, 3
(1987)
PDF
Mira Verbič: Vloga ponavljanja in preverjanja v vzgojnoizobraževalnem procesu
Slavko Brinovec: Geografske metode pri pouku
Marija Košak: Opredelitev in osvajanje geografskih pojmov
Barbara Blaznik: Pokrajinske enote Jugoslavije
Elizabeta Mohorič: Izraba tal in kmetijstvo v Južni Evropi
Janja Turk: Geografske periodične publikacije
Ivan Gams: Snovanje nove geografske monografije Slovenije in vprašanje regionalizacije

Geografska raziskovanja mladih
Drobne novice
Ocene in poročila
   
Geografski obzornik 34, 2
(1987)
PDF
Mira Verbič: Geografija v našem vzgojnoizobraževalnem sistemu
Lojze Gosar: Družbena vloga geografije
Jurij Kunaver: Kras v slovenskih geografskih učbenikih
Tatjana Ferjan: Geografija in srednješolec
Maja Umek: Položaj zemljepisa - geografije na osnovnih in srednjih šolah
Bojan Ančik: Vloga geografije v šoli in življenju
Karmen Kolenc-Kolnik: Mnenja učencev in učiteljev osnovnih in srednjih šol v Celju o naravoslovnih dejavnostih
Slavko Brinovec: Ekskurzija - učna metoda velike izobraževalne in vzgojne vrednosti
Maja Umek: Primer terenskega dela za proučevanje domače pokrajine
Marjan Veber, M. Longer, D. Mavrin: Naravoslovni dan: obisk na kmetiji
Nevenka Cugler: Fakultativni pouk turizma na Gorenjskem
Stanislava Borovšak: Raziskovalna dejavnost v geografskih krožkih na osnovnih šolah
Vladimir Klemenčič: Socialno-ekonomske in prostorske funkcije narodnostne pomešanosti Slovencev kot manjšine v sosednjih državah ter Madžarov in Italijanov v SR Sloveniji
Milan Bufon: Regionalni razvoj in narodnostno vprašanje
Pavel Stranj: Povojno demografsko gibanje tržaškega prebivalstva z vidika njegove slovenske komponente
Ludvik Olas: Nekateri družbenogeografski problemi slovenskega Porabja
Avguštin Malle: Nekateri aspekti naše raziskovalne dejavnosti med Koroškimi Slovenci
Teodor Domej: Manjšinsko šolstvo na Koroškem
Anton Gosar: Zdomstvo in preobrazba podeželske pokrajine
Matjaž Klemenčič: Sodobni problemi organiziranosti poselitve in razvoja kulture ameriških Slovencev
Majda Kodrič: Kranjci s Stearns County - vezi med etnično zavestjo in zemljepisnimi dejavniki v neki slovenski kmečki naselbini v Minnesoti

Računalnik v geografiji
   
Geografski obzornik 34, 1
(1987)
PDF
Mira Verbič: Vloga ponavljanja in preverjanja v vzgojnoizobraževalnem procesu
Slavko Brinovec: Geografske metode pri pouku
Bojan Ančik: Turizem in rekreacija
Slobodanka Djordan: Kvaliteta življenjskega okolja v Pančevu
Milan Orožen Adamič: Geografski zbornik
Franc Lovrenčak: Imena držav in nekaterih upravnih enot
Mojca Mlinar: Suburbanizacija v Ljubljanski regiji
Jernej Zupančič: Problematika geografske omejitve suhe pokrajine

Drobne novice
Ocene in poročila
   
Geografski obzornik 33, 4
(1986)
PDF
Prenova šolskih programov in geografija Jugoslavije
Slavko Brinovec: Geografske metode pri pouku
Maja Umek: Problemski pouk - učenje po poti reševanja problemov ter problemski izbor učne vsebine
Tatjana Ferjan: Primer izvedbe učne enote ledeniški relief v 1. letniku v usmerjenem izobraževanju
Metka Špes: Raziskovalno delo mladih geografov v okviru gibanja Znanost mladini v letu 1986
Jožica Žagar: Moja krajevna skupnost Trebelno
Breda Kolar Sluga, Barbara Vajd: Turistične zmogljivosti Mariborskega Pohorja

Drobne novice
Ocene in poročila
Društvene in druge novice
   
Geografski obzornik 33, 2 in 3
(1986)
PDF
Vladimir Klemenčič: Uvod k tematski številki
Vladimir Klemenčič, Karel Šiškovič: Izhodiščna načela za vrednotenje sociogospodarskih in prostorskih problemov Slovencev v Italiji
Vladimir Klemenčič: Slovenska in italijanska narodna manjšina v luči urbanizacije in odprte jugoslovansko italijanske državne meje
Vladimir Klemenčič, Matjaž Klemenčič: Položaj slovenske manjšine na avstrijskem koroškem v luči historičnih in socialno-geografskih procesov
Vladimir Klemenčič: Koroški Slovenci danes
Teodor Domej, Vladimir Klemenčič: Statistični prikaz dvojezičnega šolstva, mreže in strukture šol za pripadnike slovenske skupnosti na Koroškem
Tone Zorn: O Slovencih na avstrijskem štajerskem
Janja Turk, Ludvik Olas: Socialnogeografska analiza slovenskega Porabja na Madžarskem
Ferenc Hajos, Vladimir Klemenčič: Dvojezičnost v SR Sloveniji
Vladimir Klemenčič: Italijansko prebivalstvo na narodnostno mešanem ozemlju na Koprskem v SR Sloveniji
Vladimir Klemenčič: Funkciji položaja jezika Slovencev v Zamejstvu ter narodnosti v SR Sloveniji
Vladimir Klemenčič: Kulturna pokrajina v obmejnih območjih severozahodne Jugoslaviji na območju Slovenije
Mira Verbič: Šolstvo na narodnostno mešanih območjih v SR Sloveniji
Maja Umek: Narodnostne manjšine kot učna vsebina
   
Geografski obzornik 33, 1
(1986)
PDF
Slavko Brinovec: Geografske metode pri pouku
Mira Verbič: Ugotovitve o primernosti strnjene organizacijske oblike izvajanja pouka geografije v nekaterih programih srednjega izobraževanja
Marija Košak: Delo z novim učbenikom za zemljepis za šesti razred osnovne šole
Milan Orožen-Adamič, Bibijana Mihevc: Pregled računalniških programov za geografijo
Slavko Brinovec: Zaščita zemljevidov
Igor Vrišer: družbeno planiranje v SFR Jugoslaviji in SR Sloveniji
Slovar strokovnih temeljev iz družbenega in prostorskega planiranja
Andrej Černe: Dolgoročni plan SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000
   
Geografski obzornik 32, 4
(1985)
PDF
Slavko Brinovec: Grafična metoda pri pouku geografije
Maja Umek: Učna priprava v obliki miselnega vzorca
Mira Verbič: Ugotovitve spremljanja in vrednotenja učnega načrta in učbeniškega gradiva za geografijo v programih srednjega izobraževanja
Marija Košak: Naravoslovni dan - primer vaje za ugotavljanje naravnogeografskih značilnosti s pomočjo neposrednega opazovanja
Bojan Ančik: Nekaj misli o znanju in vlogi geografije po štirih letih usmerjenega izobraževanja v srednjih šolah
Igor Vrišer: Elektrogospodarsvo v Jugoslaviji
Franci Jaklič, Andreja Brunskole: Odlagališča trdih in tekočih odpadkov v novomeških KS
Darja Pristovšek: Perspektive turističnega razvoja v občini Velenje

Drobne novice
Ocene in poročila
Društvene in druge novice


   
Geografski obzornik 32, 3
(1985)
PDF
Marjan Klemenčič: Lakota po svetu
Lakota po svetu
Krivec za lakoto: narava ali družba?
Svetovna trgovina s hrano
Je jug posebno "obdarjen" z naravnimi nesrečami?
Pas lakote
Sahel
Prizadevanja za povečevanjem pridelave hrane
Svet brez lakote - možna resničnost ali utopija?
   
Geografski obzornik 32, 2
(1985)
PDF
Janja Turk: Bibliografija geografskega obzornika I (1954) - XXXI (1984)
Splošna geografija
Regionalna geografija sveta
Regionalna geografija Jugoslavije
Regionalna geografija Slovenije
Književnost, ocene, kritike, poročila
Društvene vesti
   
Geografski obzornik 32, 1
(1985)
PDF
Nepozabnemu učitelju profesorju Ilešiču v slovo
Marija Košak: Vključevanje naravoslovnih dni v program vzgojnoizobraževalnega dela pri pouku zemljepisa v osnovni šoli
Ivan Gams: Osnove klimatskih rajonizacij sveta
Slavko Brinovec: Izobraževalna tehnologija
Mira Verbič: Rezultati spremljanja in vrednotenja geografije v srednjem usmerjenem izobraževanju
Anton Gosar: Železnice in železniški promet
Igor Jurinčič: Funkcijska problematika koprskega primorja
Metka Špes: Republiško srečanje mladih raziskovalcev geografov

Ocene in poročila
Društvene in druge novice
   
Geografski obzornik 31, 4
(1984)
PDF
Jurij Kunaver: O nastanku Alp in razvoj njenega površja
Dušan Plut: Rečni režimi in hidroenergetska izraba alpskih voda
Anton Gosar: Problematika kmetijska v Alpah
Mirko Pak: Industrija v Alpah
Andrej Černe: Nekatere osnovne značilnosti prometa in prometnega omrežja v Alpah
Matjaž Jeršič: Turizem in alpska pokrajina
Mirko Pak: Razvoj prebivalstva v Alpah
Metka Špes: Problematika varstva življenjskega okolja v Alpah
Zaključki zborovanja slovenskih geografov v Dolenjskih toplicah
   
Geografski obzornik 31, 2 in 3
(1984)
PDF
Ludvik Olas: Uspešnost uporabe različnih oblik in metod dela pri pouku
Vera Malajner: Uporaba različne učne tehnologije pri pouku geografije v osnovni šoli
Tatjana Ferjan: Uspešnost uporabe različnih metod in oblik dela pri obravnavi iste vzgojnoizobraževalne vsebine
Vojka Stepančič: Uspešnost neposrednega opazovanja pri obravnavi geografske vsebine
Matija Košak: Nekatera teoretična izhodišča za učiteljevo pripravo na pouk
Nada Kovačič: Odnos med vsebino in metodo dela pri pouku geografije
Priloge
   
Geografski obzornik 31, 1
(1984)
PDF
Slavko Brinovec: Izobraževalna tehnologija
Milutin Tadić: Šolska predstavitev Ptolomejeve naprave
Mara Črnilec: Nekaj o ekskurzijah
Metka Špes: Delo mladih raziskovalcev v okviru gibanja "Znanost mladini"
Mitko Panov: Spremembe v izobrazbeni sestavi prebivalstva SR Makedonije
Marko Žerovnik: Predstavitev reliefa na horografskih kartah s poudarkom na Sloveniji
Nuša Polc, Miran Tepeš: Suša 1983
Aleša Mižigoj: Čebelarstvo v Sloveniji v geografski luči
Marjan Lesičnik, Zora Pogorevec: Vodni objekti v občini Slovenj Gradec
Metka Špes: Raziskovalno delo mladih geografov (srednješolcev) v letu 1984

Ocene in poročila
Društvene in druge vesti
   
Geografski obzornik 30, 3 in 4
(1983)
PDF
Mira Verbič: Koncepti geografije v učnih načrtih v SR Sloveniji in predlog skupnih programskih jeder v SFR Jugoslaviji
Marija Košak: Prispevek pouka geografije k povezovanju šole in družbenega okolja
Slavko Brinovec: Oblike opazovanja pri geografiji v usmerjenem izobraževanju
Tatjana Ferjan: Vloga in pomen delovnega zvezka pri urah geografije
Vojka Stepančič: Diferenciacija pri pridobivanju osnovnih geografskih pojmov na razredni stopnji osnovne šole
Nevenka Cigler: Uvajanje pouka fakultativnega predmeta turizem v osnovne šole
Dušan Plut: Vloga mladinskih raziskovalnih taborov v usmerjenem izobraževanju
   
Geografski obzornik 30, 1 in 2
(1983)
PDF
Mavricij Zgonik: Stvarno teoretična izhodišča motivacije v učnem procesu geografije in zgodovine
Maja Umek: Primer didaktičnometodološke analize učbenika in delovnega zvezka Geografija
Tatjana Ferjan: Sodobni načini pouka geografije v usmerjenem izobraževanju
Slavko Brinovec: Naravoslovni dan - proučevanje tekočih voda
Bojan Ančik: Problemi in delo geografov na srednjih šolah za gostinstvo
Marijan Klemenčič: Nekatere geografske značilnosti držav v razvoju
Franc Lovrenčak: Značilnosti in pomen prsti
Vili Kos: Pregledna karta občine

Ocene in poročila
Nekaj novosti iz slovenske in jugoslovanske geografske literature
Društvene in druge vesti
   
Geografski obzornik 29, 3 in 4
(1982)
PDF
Mira Verbič: Nekaj misli o didaktičnem kompletu za pouk geografije v srednjem usmerjenem izobraževanju
Slavko Brinovec: Geografski kabinet
Marija Košak, Jelka Simčič: Premog v Jugoslaviji. Pisna priprava na učno enoto.
Milena Dežman: Proučevanje domače pokrajine
Tatjana Ferjan: Nekaj misli o vajah pri geografiji v SVIO
Milan Orožen Adamič: Naravne katastrofe kot element preoblikovanja sveta
Dušan Plut: Geografija - med Scilo in Karibdo
   
Geografski obzornik 29, 1 in 2
(1982)
PDF
Marija Košak: Didaktični komplet za geografijo
Slavko Brinovec: Geografska učilnica iz pedagoške prakse
Janez Godnov: Tipi rastja
Bojan Ančik: Znanje geografije po osnovnošolskem izobraževanju geografska proučevanja in regionalno geografska problematika
Andreja Dover, Karmen Furlan, Irena Lipar, Dušan Plut: Vpliv šolske izobrazbe na odnos do onesnaženosti okolja
Vili Kos: Šolski zemljevid SR Slovenije
Ivan Gams: Geografske terenske vaje na profilu čez medanska vrata (Ljubljansko polje)

Ocene in poročila
Društvene in druge vesti
   
Geografski obzornik 28, 3 in 4
(1981)
PDF
Marija Košak: Značaj prenove učnih načrtov za zemljepis v osnovni šoli
Mira Verbič: Geografija v programih srednjega usmerjenega izobraževanja v SR Sloveniji
Nevenka Cigler: Ugotovitve prvih spremljav pouka geografije v SVIO na Gorenjskem
Slavko Brinovec: Vloga in položaj geografije pri naravoslovnih dejavnostih
Janez Godnov: Realizacija učnega načrta geografije v SVIO s pomočjo didaktičnega kompleta
Mara Črnilec: Prednost enotnega programa ekskurzij
Vili Kos: Šolski zemljevid Slovenije
Tatjana Ferjan: Geografija in učenci na prehodu iz osnovne šole v usmerjeno izobraževanje
Stanko Buser: Geologija v srednjem usmerjenem izobraževanju
   
Geografski obzornik 28, 1 in 2
(1981)
PDF
Mira Verbič: Geografija v programih srednjega izobraževanja
Marija Košak: Zasnova geografskih učbenik
Slavko Brinovec: Geografska učilnica iz pedagoške prakse
Dušan Plut: Pokrajinski raziskovalni tabori - terensko raziskovalna oblika usmerjenega izobraževanja
Marija Košak, Marija Bernik: Gorski svet Jugoslavije
Dušan Plut: Svet in energetski viri
Rado Kočevar: Turizem na Gorenjskem

Ocene in poročila
Društvene in druge vesti
   
Geografski obzornik 27, 3 in 4
(1980)
PDF
Vladimir Bračič: Profesor Ilešič - dobitnik nagrade Avnoja
Ivan Gams: Skandinavija ima svoj nerazviti sever (4 risbe)
Darko Radinja: Značilnosti vodne oskrbe v naftnih pokrajinah puščavskega sveta. Razsoljevanje morske vode v današnjem svetu
Dušan Plut, E. Fortun, Peter Repolusk, V. Drozg: Regionalno-geografska problematika manj razvite krajevne skupnosti na primeru Vinice v Beli krajini
Mavricij Zgonik: Ilešičevi pogledi na geografijo s pedagoško didaktičnega vidika
Dušan Plut: Raven znanja geografije pri maturantih srednjih šol (Primerjava znanja novincev geografije in psihologije na FF v Ljubljani)
Metka Špes: Geografske raziskave dijakov srednjih šol v okviru gibanja "Znanost mladini" v letu 1980
Darko Radinja: Onesnaževanje in varstvo okolja na primeru izbranega industrijskega ali kmetijskega obrata (zadruge)

Drobne novice
Književnost
Društvene vesti
   
Geografski obzornik 27, 1 in 2
(1980)
PDF
Jurij Kunaver: Tito = Jugoslavija
Mira Verbič: Peti jugoslovanski simpozij o pouku geografije v Portorožu januarja 1980
Vladimir Klemenčič: Sodobni pomen geografije v vzgojnoizobraževalnem procesu
Darko Radinja: Geografija in usmerjeno izobraževanje
Marjan Žagar: Učni načrt in geografsko delo v usmerjenem izobraževanju v SR Sloveniji
Mirko Pak: Vsebinski problemi študija geografije
Ludvik Olas: Sinteza pri pouku geografije

Književnost
Društvene vesti
   
Geografski obzornik 26, 3 in 4
(1979)
PDF
Ivan Gams: 25 let Geografskega zbornika
Svetozar Ilešič: Slovenske pokrajine
Avguštin Lah: Velike spremembe v geografskem okolju Slovenije
Vladimir Kokole: Novo mesto - dvajset let pozneje
Aleksander Jakoš: Gibanje prebivalstva Ljubljane 1943-1977 in projekcija v leto 2000
Tatjana Ferjan: Didaktični pomen prosojnic - barvnih fotografij

Književnost
Društvene vesti
   
Geografski obzornik 26, 1 in 2
(1979)
PDF
Aleksander Jakoš: Ocena deagrarizacije po občinah v Sloveniji
Darko Radinja: Vpogled v jugoslovansko geografijo
Ivan Gams: Nekatere geografske stalnice Iberskega polotoka
Darka Demitrovič-Uranjek: Usmerjeno izobraževanje kot dejavnik regionalnega razvoja na primeru celjske regije
Marjan Žagar: Okolje pri geografskem pouku
Metka Špes: Problematika človekovega okolja pri pouku geografije v ČSSR
Tatjana Ferjan: Nekaj besed o poteku učne ure pri geografiji
Marija Košak: Uresničevanje učnega načrta za 8. razred osnovne šole

Književnost
Društvene vesti
   
Geografski obzornik 25, 3 in 4
(1978)
PDF
Avguštin Lah: Vprašanja in vidiki prostorskega načrtovanja in naloge geografije
Ivan Gams: Prebivalstvena gostota po naravnogeografskih pasovih zemlje
Darko Radinja: Največja umetna jezera na svetu - svojevrstna preobrazba pokrajinske Seere
Jakob Medved: O standardizaciji geografskih imen
Slavko Brinovec: Prispevek za uspešno uresničevanje učnega načrta geografije v letniku usmerjenega izobraževanja
Franc Marič in Ludvik Olas: Realizacija pouka geografije v šestem in sedmem razredu osnovne šole
Franc Lovrenčak: Znanje geografije pri absolventih srednjih šol na začetku visokošolskega študija geografije

Knjižna poročila
Društvene vesti
   
Geografski obzornik 25, 1 in 2
(1978)
PDF
Svetozar Ilešič: Vloga Beneške Slovenije med sosednjimi pokrajinami
Milan Orožen Adamič: Geografsko preučevanje naravnih katastrof, predvsem glede na posledice nedavnega potresa v Posočju
Dušan Plut: Dialektični materializem in varstvo okolja
Jakob Medved: Koncept geografije kot učnega predmeta v splošno izobraževalnih šolah
Tatjana Šifrer: Družbeni proizvod sveta okoli leta 1970

Književnost
Društvene vesti
   
Geografski obzornik 24, 3 in 4
(1977)
PDF
Marjan Ravbar: Naravna dediščina Slovenije, prvina človekovega okolja
Metka Špes: Razlike v kvaliteti bivalnega okolja v treh mestnih delih Celja
Angela Eus: Geografske značilnosti Suhe Krajine
Vladimir Bračič: Gospodarska rast Sovjetske zveze
Svetozar Ilešič: Slovenska geografija in slovenščina
Jakob Medmed: Nekaj vprašanj k vseobsežni kritiki
Ivan Gams: Meje geografije v sistemu znanosti in v šoli
Ivan Orožen Adamič: Nekaj misli o fotografiji v geografiji
Franc Malečkab: Nekraške jame po svetu

Društvene vesti
   
Geografski obzornik 24, 1 in 2
(1977)
PDF
Vladimir Kokole: Nekaj razmišljanj o razvojni problematiki Kranja in kranjske občine
Marjan Ravbar: Nekateri prostorski vidiki sodobnega razvoja slovenskih naselij
Pavle Mihevc: Številčno gibanje vsega in kmečkega prebivalstva SR Slovenije 1961-1971 s poudarkom na analizi strnitve v ravninskem svetu
Anton Gosar: Vpliv zdomstva na preobrazbo kulturne pokrajine na Slovenskem
Darko Radinja: Onesnaževanje pokrajin in pokrajinske sfere z nafto
Ivan Gams: Regionalna geografija - vrh ali anahronizem metodične geografije
Slavko Brinovec: Geografske novosti z Didacte 77
Anton Ramovš: O vrednosti geoloških kart slovenskega ozemlja

Imenoslovje in izrazje
Književnost
Društvene vesti
   
Geografski obzornik 23, 3 in 4
(1976)
PDF
Darko Radinja: Beseda ob odkritju akademika Antona Melika (podoba)
Vladimir Klemenčič: Slovenska in italijanska narodna manjšina v luči urbanizacije in odprte jugoslovansko-italijanske državne meje
Ivan Gams: O tektoniki plošč kot razlagi potresov v zunanjih Dinaridih
Žiga Leskovšek: Kras in njegova prirodnogeografska razčlenitev
Jakob Medved: Načelo celostnosti ali kompleksnosti pri pouku geografije
Rado Genorio: Sodobni problemi jugoslovanske ekonomske migracije
Jakob Medved: Deseta petletka v Sovjetski zvezi

Književnost
Društvene vesti
   
Geografski obzornik 23, 1 in 2
(1976)
PDF
Vladimir Kokole: Težnje k policentričnem urbanem razvoju v SR Sloveniji
Ivanka Petrič: Laška pokrajina in njena prirodnogeografska delitev
Ivan Gams: Potres 6. maja 1976 in neotektonska morfologija Starijskega  Podolja
Mario Vertovec: Novejši prebivalstveni in gospodarski razvoj v Beneški Sloveniji
Zvonimir Berlot: Uporaba novejšega kartografskega gradiva za potrebe šolske geografije problematika kartografskega proučevanja
Jurij Kunaver: Geografija Nepalskih pokrajin
Tatjana Šifrer: Nafta in njen pomen za dežele bližnjega in srednjega vzhoda
Nelka Vertot: Nastaja nov zemljevid sveta

Društvene vesti
   
Geografski obzornik 22, 3 in 4
(1975)
PDF
Svetozar Ilešič: Pomen kompleksnega regionalnega aspekta v sodobni geografiji na primeru alpskih predelov Slovenije
Dušan Plut: Odnos do človekovega okolja v luči družbeno-ekonomskih sistemov
Borut Belec: Sadjarstvo na Poljskem - stanje in perspektive
Lojze Peterle: Geografski oris nerazvitega območja na primeru katastrske občine Jelševec
Ivan Gams: Suša 1970-1973 v Sahelu in vprašanje klimatskih sprememb
Jakob Medved: Problemski pouk in transferna spoznanja v geografiji
Jakob Medved: Sodobna koncepcija didaktike in metodike geografije
Dušan Novak: Članki o vodi v tridesetih letih Proteusa

Društvene vesti
   
Geografski obzornik 22, 1 in 2
(1975)
PDF
Vladimir Bračič: Prebivalstvo osrednjih slovenskih Goric
Stane Marn: Dejavniki spreminjanja vinogradniške pokrajine na Trški gori
Marjan Ravbar: Kraška erozija v okolici straže pri Novem mestu
Marjan Klemenčič: Poljska včeraj, danes, jutri
Ivan Gams: Geografske beležke iz Sovjetske zveze
Mavricij Zgonik: K problematiki operativne didaktične literature v geografski učni praksi
Dušan Novak: Poročila o preučevanju Krasa v Proteusu

Knjižna poročila
Drobne novice
Društvene vesti
   
Geografski obzornik 21, 4
(1974)
PDF
Svetozar Ilešič: Reliefna razčlenitev Jugoslavije
Borut Belec: Razvojne značilnosti slovenskega sadjarstva in njegove prostorske spremembe
Dušan Plut: Bela Krajina - spremembe v gospodarski in družbeni strukturi
Svetozar Ilešič: Na rob razpravljanju o marksističnem izobraževanju pri pouku geografije in o novem učnem načrtu geografije za gimnazijo
Mavricij Zgonik: Za bolj operativno didaktično literaturo ter močnejši regionalnogeografski aspekt v geografski učni praksi
Jelka Kunaver: Kitajska uspešno kroti svoje reke

Drobne vesti
Knjižna poročila
Iz pedagoške prakse
   
Geografski obzornik 21, 2 in 3
(1974)
PDF
Jakob Medved: O marksističnem izobraževanju pri pouku geografije
Ivan Gams: O konceptu geografije za 2. in 3. razred gimnazije
Jakob Medved: Metodike in metodski priročniki za pouk gimnazije
Jan Sabaka: Domače okolje kot naravno učilo pri pouku zemljepisa
Marjan Ravbar: Vloga Slovenije v tranzitnem prometu
Quazim Lieshi: Ekonomske in družbenogeografske spremembe v LR Albaniji (1945-1973)
Franc Malečkar: Raziskovanja Banove pečine v Matarskem podolju

Knjižna poročila
Društvene in drobne vesti
   
Geografski obzornik 21, 1
(1974)
PDF
Jakob Medved: Neposredno opazovanje
Marjan Ravbar: Črne gradnje kot element transformacije slovenske pokrajine in posledica neusmerjene urbanizacije
Milan Orožen Adamič: Problemi zbiranja in obdelave podatkov v urbanističnem planiranju
Jelka Kunaver: Storitvena obrt kot predmet geografskih proučevanj
Božo Kristan: K uvajanju kvantitativnih metod in avtomatizirane kartografij v sodobno geografsko proučevanje
Dušan Plut: Belokranjsko vinogradništvo - proučitev prirodnih pogojev
Mavricij Zgonik: Geografska opažanja in razmišljanja s poti po Srednjih Slovenskih goricah
Božo Kristan: Ob izidu karte "Škofjeloško pogorja in soseščina

Društvene vesti
   
Geografski obzornik 20, 3 in 4
(1973)
PDF
Vladimir Klemenčič:Sodobni socialnogeografski problemi Slovencev na Koroškem 
Ludvik Olas: Slovensko Porabje
Franc Mljač: Nekaj družbenogeografskih podatkov o Kanalski dolini
Valentin Birtič: Duhovnik o obrambi Slovenstva v Beneški Sloveniji
Izidor Predan: Gospodarski in kulturno-prosvetni položaj v Beneški Sloveniji
Rado Bednarik: Oblike, razvoj in sedanje stanje izseljevanja iz slovenskih primorskih krajev
   
Geografski obzornik 20, 1 in 2
(1973)
PDF
Vera Kokole: Sodobna razmišljanja o širših problemih življenjskega okolja
Ivan Gams: Prispevek h klasifikaciji poplav v Sloveniji
Marjan Ravbar: Prekomorsko izseljevanje Slovencev
Jakob Medved: O novi orientaciji geografije kot učnega predmeta
Anton Gosar: München - geografski problemi velemesta
Jakob Medved: Izraba zemljišča na polderjih s posebnim ozirom na vzhodni Flevoland

Književnost
Drobne novice
Društvene vesti
   
Geografski obzornik 19, 4
(1972)
PDF
Avguštin Lah: Proučevanje, urejanje in varstvo okolja
Vladimir Kokole: Podobe iz Bretanje (2. del)
Marjan Ravbar: Slovenci po svetu
Pavle Mihevc: Ob pojmu "človekovo okolje"
Ivan Gams: O vrednosti vlažnega ekvatorialnega pasu za kmetijstvo
Mojca Vesenjak: Skupinski in polprogramirani pouk
Marjan Žagar: Didaktični kabinet za turizem
Marjan Žagar: Ponikva in Blaž Kocen
Milan Natek: Spominsko znamenje kartografu Blažu Kocenu

Književnost
Drobne novice
Društvene vesti
   
Geografski obzornik 19, 3
(1972)
PDF
Franc Hribar: Problematika kvalitete voda v Sloveniji
Mirko Pak: Nekateri osnovni procesi transformacije mestnega prostora in njegove strukture
Vladimir Kokole: Podobe iz Bretanije
Avguštin Lah: Fragmenti iz Latinske Amerike
Tomo Štefe: O zaposlovanju naših delavcev v tujini
Mavricij Zgonik: Snovno gradivo kot miselno gradivo

Društvene vesti
   
Geografski obzornik 19, 2
(1972)
PDF
Svetozar Ilešič: O geografskih aspektih varstvo okolja
Ivan Gams: Ekosistem in vprašanje ogroženosti zemeljske atmosfere
Stanko Vizjak: Onesnaženost zraka v Ljubljani
Avguštin Lah: Srednjeročni družbeni plan razvoja Jugoslavije
Viljem Černo: Podnebje in rastje v Beneški Sloveniji
Milan Natek: Novi podatki o prebivalstvu SFR Jugoslavije

Društvene vesti
   
Geografski obzornik 19, 1
(1972)
PDF
Ivan Gams: Prispevek h klimatogeografski delitvi Slovenije
Ferdo Šilih: Naravni viri in izraba tal v Svečinskih goricah
Marjan Kukovič: Erozija v porečju Drave v luči zapolnjevanja akumulacijskih bazenov
Avguštin Lah: Bangladeš
David Kromm: Pouk o varstvu narave v osnovnih šolah v ZDA
Darko Radinja: Onesnaženost človekovega okolja v luči geografske terminalogije
Jakob Medved: Programirani pouk pri geografiji

Drobne novice
Književnost
Društvene vesti
   
Geografski obzornik 18, 3 in 4
(1971)
PDF
Milan Natek: Selitve med Slovenijo in drugimi republikami Jugoslavije
Borut Belec: Razširjenost in nekatere značilnosti družbenega vinogradništva v Severozahodni Sloveniji
Avguštin Lah: Cejlon - vrt Južne Azije in križpotje zgodovine s sodobnimi tokovi
Tatjana Šifrer: Moshav Ovdim in Kibbutz v izraelskem kmetijstvu
Aleksander Jakoš: Industrializacija Japonske
Jakob Medved: O osnutku novega učnega načrta za pouk geografije v osnovni šoli
Franc Lovrenčak: O univerzitetnem študiju geografije in geografskem proučevanju na Slovaškem
Vera Gams: Bizoviške perice

Knjižna poročila
Društvene vesti
   
Geografski obzornik 18, 1 in 2
(1971)
PDF
Milan Natek: Selitvena dinamika v SR Sloveniji v letih 1959-1968
Igor Vrišer: Urbanizacija Jugoslavije
Avguštin Lah: Program "bele revolucije" v Iranu
Ludvik Tončič: Kontejnerski promet
Dušan Novak: Kraški izviri v hidrogeologiji
Jakob Medved: O izhodiščih za spreminjanje učnega načrta geografije v obvezni šoli
Jakob Medved: Izhodiščne misli o idejnem osnutku atlasov za šole
Otakar Tichy: Problemi didaktike zemljepisa v Češkoslovaški


Književnost
Drobne novice
Društvene vesti
   
Geografski obzornik 17, 3 in 4
(1970)
PDF
Ivan Gams: Aktualne naloge v slovenski geografiji in v Geografskem društvu Slovenije
Svetozar Ilešič: Klimatska območja Jugoslavije
Borut Belec: Zmanjševanje vinogradniških površin v Podravju in južnem Pomurju med leti 1896-1967
Tatjana Ferjan: Struktura ljubljanskega živilskega trga
Ivan Gams: Novo v teoriji o premikanju kontinentov

Književnost
Drobne novice
Društvene vesti

   
Geografski obzornik 17, 2
(1970)
PDF
Jakob Medved: Osnovne faze razvoja agrarnega gospodarstva
Milenko Radilovič: Klima Babnega polja
Milan Natek: Rast števila prebivalstva na ozemlju ČSSR
S. Košnik - V. Trilar: Novosti iz družbene geografija Avstralije
Ivan Gams: Tabelarični pregled poglavitnih fizičnogeografskih elementov po prirodnogeografskih pasovih zemlje
Vladimir Bračič: Še o .toponomastiki Dravskega in Ptujskega polja

Književnost
Društvene vesti

   
Geografski obzornik 17, 1
(1970)
PDF
Jakob Medved: O položaju in mestu didaktike geografije
Simona Pirš: Nekateri geografski vidiki železarstva v Sloveniji
Jurij Kunaver: O nekaterih kvantitativnih metodah v sodobni geografiji
David E. Krom: Geografija prirodnih virov v ZDA
Zvezdana Knez-Šterbenc: Delo v geografskih krožkih - primer krožka na celjski gimnaziji
Ivan Gams: Nekaj poskus iz fizične geografije

Književnost
Društvene vesti
   
Geografski obzornik 16, 3 in 4
(1969)
PDF
Borut Belec: Transformacija vinorodne pokrajine vzhodnih Slovenskih goric v luči socialno geografskih procesov
Mavricij Zgonik: Proces deagrarizacije v Dravski dolini in njena prostorska razčlenjenost
Metod Vojvoda: Problematika planinskega gospodarstva v slovenskih Alpah
Frančiška Šali: Denudacija in korozija v porečju gornje Krke in Temenice
Ivan Gams: Nova tolmačenja azijskega monsuna
Darko Radinja: Nova spoznanja o obliki zemlje v geografski luči

Književnost
Drobne novice
Društvene vesti

   
Geografski obzornik 16, 2
(1969)
PDF
Milan Natek: Razvita in nerazvita območja v SR Sloveniji
Ivan Gams: Nekaj novejših razlag planetarne zračne cirkulacije
Jakob Medved: O načelih za pisavo tujih geografskih imen
Darko Radinja: Mednarodno hidrološko desetletje in geografija

Drobne novice in književnost
Društvene vesti
   
Geografski obzornik 16, 1
(1969)
PDF
Tatjana Ferjan: Fitogeografska oznaka opatijskega Primorja in pobočja Učke
Ivan Gams: O regionalnih razlikah pri preobrazbi kmetijstva v Alpah
Milan Natek: Selitve delovne sile v Evropi
Darko Radinja: O sistemu univerzitetnega študija geografije v Sovjetski zvezi
Jakob Medved: Nekateri socialni in ekonomski problemi sodobne Afrike

Književnost
Drobne novice
Društvene novice
   
Geografski obzornik 15, 3 in 4
(1968)
PDF
Milan Natek: Zaposlitvena struktura prebivalstva kot odraz razlik v stopnji gospodarske razvitosti dežel
Darko Radinja: O podzemeljski poledenitvi na svetu
Jakob Medved: Nekateri problemi sodobne Afrike
A. Núnez Jiménez, V. Panoš, O. Štelcel: Fizičnogeografski in geološki vzroki za različni razvoj krasa Kubanskega otočja
Lojze Gosar: Nekaj misli o upoštevanju selitev in deagrarizacije pri izračunavanju prognoz prebivalstva
Ivan Gams: Slovenska terminologija tipov tropskega krasa

Književnost
Drobne vesti
Društvene vesti
   
Geografski obzornik 15, 1 in 2
(1968)
PDF
Vladimir Kokole: Mesta in urbanizacija področja, metropolitanska območja in urbanizacija v ZDA
Ivan Gams: Tunizija v dvanajstem letu dekolonizacije
Avguštin Lah: Libija - nova naftna velesila
Darko Radinja: O obliki in genezi kraškega drobirja
Robert Kump: Glavni vzporedniki Neba in Zemlje

Književnost
Društvene vesti
   
Geografski obzornik 14, 4
(1967)
PDF
Jovan Marković: Nekaj karakteristik naselij SR Srbije
Darko Radinja: Načrti o zaščiti kraške pokrajine na Tržaškem
Avguštin Lah: Velike spremembe v razvoju in geografski podobi Sovjetske zveze v 50 letih obstoja
Ivan Gams: Nekatere metode proučevanja, odnašanja in premikanja tal
Vladimir Kokole: St. Louis, ameriško mesto ob Mississipiju

Književnost
Drobne novice
Društvene vesti
   
Geografski obzornik 14, 3
(1967)
PDF
Milan Natek: Žalec - reginaolnogeografski oris
Darko Radinja: Medejska gora - najzahodnejši del matičnega Krasa
Avguštin Lah: Jugoslavija in dežele v razvoju
Ivan Gams: Ekskurzijske beležke o geografiji Romunije
Majda Zupančič: Nizozemski polderji
Igor Vrišer: O aplikaciji geografije
Robert Kump: Nebo in Zemlja

Drobne novice

   
Geografski obzornik 14, 2
(1967)
PDF
Vera Kokole: Gospodarska struktura prebivalstva Slovenije kot pokazatelj urbanskih funkcij
Jelka Kunaver: Ribniška dolina
Milan Natek: Vrednotenje podnebja v geografskem determinizmu
Ivan Gams: Perspektive fizične geografije Krasa
Avguštin Lah: Temeljne družbenogeografske karakteristike LR Kitajske
Jakob Medved in B. Ingolič: Nekateri aktualni problemi Porurja in Porenja
Stane Košnik: Geografske karakteristike Pirenejev
Darko Radinja: Škavnica - kraška mikroreliefna oblika
Robert Kump: Revolucija Zemlje in določevanje geografskih koordinat po Soncu

Književnost
Drobne novice
   
Geografski obzornik 14, 1
(1967)
PDF
Igor Vrišer: O nekaterih problemih sodobne demogeografije
Mirko Pak: Nekaj geografskih opažanj iz zahodne okolice Splita
Avguštin Lah: Sodobna Etiopija
Tatjana Šifrer: Varšava
Ivan Gams: Termokras
Robert Kump: Revolucija Zemlje

Književnost
Drobne novice
Društvene vesti
   
Geografski obzornik 13, 3 in 4
(1966)
PDF
Avguštin Lah: Nekateri aktualni problemi sodobne geografije
Štefan Cigoj: Aktualni družbenogeografski problemi Goriške
R. Slejko: Razvoj gospodarstva v novogoriški občini
France Bernot: Klimatske poteze Nove Gorice in spodnjega dela Vipavske doline
Sergej Koglot: Nekaj turističnogeografskih potez Posočja
Jože Lojk: Novogoriška šolska regija
Darko Radinja: Geografska problematika hidrografskega izkoriščanja Soške doline
Peter Habič: Hidrografski problemi Visokega Krasa med Idrijco in Vipavo
Darko Radinja: Morfogenetska problematika matičnega Krasa
Stojan Trošt: Depopulacija Zgornjega Posočja
Hinko Uršič: Spremembe v kobariški mikroregiji
Milan Natek: Nekateri sodobni demografski pojavi v Sloveniji
Mavricij Zgonik: Geografske vaje in praktične naloge v šoli

Društvene vesti
   
Geografski obzornik 13, 2
(1966)
PDF
Vladimir Kokole: Slovenske pokrajine in turizem (V. Koprsko primorje)
Cene Malovrh: Vloga fizične geografije v sodobnem geografskem raziskovanju
Ivan Gams: Stanje fizične geografije v Sloveniji
Mirko Pak: Nekaj geografskih zaopažanj s terenskega proučevanja v okolici Novske
Djoko Jelić: Vpliv HE Trebišnjica na spremembo okolja
Silvo Kranjec: Vélika cesarska cesta

Drobne vesti
Društvene vesti
   
Geografski obzornik 13, 1
(1966)
PDF
Vladimir Kokole: Slovenske pokrajine in turizem (IV. panonsko obrobje)
Svetozar Ilešič: O pojmu "Srednje Evrope"
Slava Razpotnik-Obradović: Litija - Regionalno geografski oris
Mirko Pak: Zgodnje Dravsko polje - Sodobni družbenogeografski procesi

Drobne novice
Društvene vesti
   
Geografski obzornik 12, 4
(1965)
PDF
Vladimir Kokole: Slovenske pokrajine in turizem (III. dinarsko-kraško ozemlje)
Marjan Žagar: Nekatere današnje in bodoče geografsko - prometne in turistične karakteristike Postojne
Darko Radinja: Projektirana HE Trnovo v Soški dolini
Milan Natek: Hmelj v Bački
Svetozar Ilešič: Staro in novo na vzhodnem in severnem Slovaškem
Vera Kokole: Nekaj vtisov in dejstev iz Bretanje
Tatjana Šifrer: Sovjetsko Zakavkazje
Jakob Medved: Diafilm pri pouku geografije
   
Geografski obzornik 12, 3
(1965)
PDF
Vida Žnidaršič: Bloke
Albin Stritar: Značilna zaporedja talnih oblik v Sloveniji
Janez Zupančič: Sprehod po Carigradu
Janez Zupančič: S potovanja po Tuniziji
Milan Natek: Za doslednost v delu in progresivno kritiko
Marjan Žagar: O kritičnem sprejemanju tujih raziskovalnih metod in njih prilagajanju naših razmeram
Ivan Gams: Ali se Ljubljansko Barje še zdaj ugreza?

Drobne novice
Književnost
   
Geografski obzornik 12, 2
(1965)
PDF
Dr. Vladimir Kokole: Slovenske pokrajine in turizem (II. predalpski svet)
Vladimir Bračič: Viničarstvo
Dimitrije Perišič: Hidroelektrarna Djerdap
Ivan Gams: O razvoju našega reliefa in klimatski geomorfologiji
Tone Oblak: Nekaj misli k učnemu načrtu zemljepisa v osnovni šoli
Mavricij Zgonik: Novi, kombinirani zemeljski globus
Stane Košnik: Vzgojni pomen sodobnih ekskurzij
Stane Rakovec: Načrt geografskih ekskurzij na osnovni šoli heroja Bračiča v Tržiču za šolsko leto 1963-64
Marija Nose, Franc Lovrenčak: Sistem študija geografije na univerzi v Nancyju

Drobne novice
   
Geografski obzornik 12, 1
(1965)
PDF
Vladimir Kokole: Slovenske pokrajine in turizem
Franc Bajželj: Razvoj in pomen naših luk
Svetozar Ilešič: Dosedanje smeri in rezultati mednarodne agrarne geografije
Ivan Crkvenčić, Vladimir Klemenčič: Razvoj in rezultati agrarne geografije v Jugoslaviji
Tine Mastnak: Kmetijstvo Alžirije in Tunizije
Svetozar Ilešič: H kritiki "Znanstvene vsebine geografskih raziskav" v "Geografskem obzorniku"
M. Jerčič, Vladimir Klemenčič, J. Lojk, Jakob Medved, M. Vojvoda: Za objektivno in konstruktivno kritiko
Lojze Gosar: Določanje dostopnosti do centrov (izohrone)

Drobne novice
Društvene vesti
   
Geografski obzornik 11, 4
(1964)
PDF
Avguštin Lah: Družbeno geografska podoba Barja in problemi sodobne transformacije
Ciril 
Slebinger: Geologija in geomorfologija Barja
Lojze Kerin: Vodnogospodarska ureditev hidrosistema Ljubljanice s pritoki in Ljubljanska barja
Viktor Herman: Nekateri kmetijski problemi na Barju
Živko Košir: Gozdarstvo na Barju z meliorativnim, zaščitnim, rekreacijskim in proizvodnim pomenom
Marjan Žagar: Turistične perspektive Barja in njegovega obrobja
Danilo Furlan: Megla v Ljubljanski kotlini
Franta Mis: Ureditev Ljubljanskega barja z zdravstvenega vidika
Marko Slajmer: Vpliv hidrotehnične ureditve Barja na ureditev ljubljanskega mestnega območja
Avguštin Lah: Analiza družbenih razmer na Barju
   
Geografski obzornik 11, 3
(1964)
PDF
Milan Natek: Prispevek k diskusiji o geografiji
M. Zgonik: S poti po slovenskem Porabju, zahodni Madžarski in Budimpešti
Ivan Gams: Klasifikacija vršajev
Milan Natek: Za znanstveno vsebino geografskih raziskav
Marjan Žagar: Nekatere kritične pripombe k študijam o kmetijski izrabi tal Inštituta Univerze v Ljubljani
T. S.: Prebivalstvo Slovenije v zadnjih sto letih
E.K.: Povojne migracije prebivalstva v svetu
Milan Natek: Misli o "Turistični geografiji"
Dušan Kompare: Geografska učilnica

Drobne novice
Društvene vesti
   
Geografski obzornik 11, 2
(1964)
PDF
Svetozar Ilešič: Osnovne geografske poteze Savinjske Slovenije
Igor Vrišer: Problemi modernega urejevanja mest
Ivo Jamnikar: Gospodarske osnovne občine Velenje
Drago Meze: Gornja Savinjska dolina - s poudarkom na samotnih kmetijah, zlasti na Solčavskem in v lučki pokrajini
Milan Natek: Spodnja Savinjska dolina
Marjan Žagar: Kozjansko in Voglajnsko-rogaško podolje
Ivan Gams: Geomorfologija na razpotju
Milan Šifrer: Kvartarne terase in nekateri drugi morfogenetski problemi našega reliefa
Stanko Polajnar: Geograf in proučevanje lokalne geografije
Dušan Kompare: Analiza znanja učencev 1. razreda gimnazije
Vladimir Klemenčič: Predhodni rezultati proučevanja najnovejših geografskih procesov slovenske pokrajine
Sklepi IV. zborovanja slovenskih geografov

Društvene vesti
   
Geografski obzornik 11, 1
(1964)
PDF
France Bajželj: Problemi prometne mreže v Sloveniji
Lojze Gosar: Smernice v svetovni trgovini in njihov pomen za gospodarski razvoj
Janez Zupančič: Nekaj vtisov s poti po Turčiji
Darko Radinja: Osnovne koncepcije geografskega študija
Polde Oblak: Nekaj spodbud za ekskurzije v gozdno-gospodarsko in lesno-industrijsko območje
Darko Radinja: Nekaj problemov geomorfološke terminologije

Drobne novice
Društvene vesti
   
Geografski obzornik 10, 3 in 4
(1963)
PDF
Lojze Gosar: Kriteriji pri določevanju razvojne stopnje dežel
Stane Košnik: Naftovodi v Evropi
Mirko Pak: Nekaj populacijskih problemov Kidričevega
J. K.: Gospodarsko Izraela
Darko Radinja: Problematika o izhodišču univerzitetnega študija geografije na prvi stopnji
Tone Borovničar: Primerjava kot ponazorilo pri pouku geografije

Drobne novice
Književnost
Društvene vesti
   
Geografski obzornik 10, 1 in 2
(1963)
PDF
Vladimir Kokole: Značaj procesa urbanizacije Slovenije
Lojze Gosar: Gospodarsko-politična stran vprašanja o lakoti na svetu
Stane Košnik: Današnji položaj črncev v ZDA
Stane Košnik: Preureditev reke Missouri
Darko Radinja: Problematika o izhodišču univerzitetnega študija geografije na prvi stopnji
Ivan Gams: Ekskurzija v Postojnsko jamo

Drobne novice
Društvene vesti
   
Geografski obzornik 9, 3 in 4
(1962)
PDF
Svetozar Ilešič: O pojmu resničnega "geografskega okolja"
Igor Vrišer: Nekaj misli o geografskem proučevanju mest
Darko Radinja: Problematika o izhodišču univerzitetnega študija geografije na prvi stopnji
Dušan Kompare: Geografski praktikum in seminarsko delo učencev v gimnazijah
Darko Radinja: Reformirani študij geografije na univerzi
Dušan Kompare: Geografski učbeniki za gimnazije

Književnost
Kronika
   
Geografski obzornik 9, 1 in 2
(1962)
PDF
Vladimir Kokole: Razvojne značilnosti pokrajine in naselij v Sloveniji
Lojze Gosar: Nekaj misli o preobljudenosti na svetu
Stane Košnik: Zapadna Samoa - nova samostojna država
Anton Sore: Nekaj misli ob preizkušanju geografskega znanja celjskih srednješolcev
Dušan Kompare: Zaključni izpiti iz geografije na gimnazijah
France Habe: Naša komuna

Drobne novice
Književnost
Društvene vesti
   
Geografski obzornik 8, 3 in 4
(1961)
PDF
Mavricij Zgonik: Maribor - središče slovenskega Podravja
Janez Zupančič: Meteorološke značilnosti Maribora v letih 1951-1960
Borut Belec: Morfologija mariborske ravnine
Mavricij Zgonik: Drava pod Mariborom kot hidroenergetski vir
Vanda Puklavec: Dravinjske gorice in njihovo gospodarstvo
Zlata Seifrid: Izkoriščanje gozda in lesna predelava v vzhodnem Pohorskem Podravju
Stane Košnik: Gospodarske skupnosti v današnjem svetu
Tone Oblak: Analiza geografskih učil,  II.

Drobne novice
Književnost
Društvene vesti
   
Geografski obzornik 8, 2
(1961)
PDF
 
Stojan Trošt: Tolmin
Jovan Trifunovski: O novejših migracijah prebivalstva v LR Makedoniji
Lojze Gosar: Problemi naselitve vlažnih tropskih dežel
Vera Marchisetti: Od Londona do Edinburga
Tone Oblak: Sedanja geografska učila, II
Valter Bohinec: Ivo Rubić

Krajši prispevki
Drobne vesti
Književnost
Društvene vesti
   
Geografski obzornik 8, 1
(1961)
PDF
Cita Marjetic: Razvoj Novega mesta
Franc Haeb: Pivška kotlina - hidrografska streha slovenskega krasa
Sulejman Bakaršič: O nekaterih činiteljih urbanizacije v Bosni in Hercegovini v turškem obdobju 
Polde Oblak: Nekaj misli o ekskurzijah
Tone Oblak: Nova geografska učila
Silvo Kranjec: Neživljenjska geografija

Zemljepisno izrazje in imenoslovje
Drobne novice
Književnost
Društvene vesti
   
Geografski obzornik 7, 4
(1960)
PDF
Vladimir Kokole: Kmetijsko gospodarstvo v Sredozemlju
Jože Zupančič: Nekaj geografskih opažanj iz Grdeličke klisure
Vladimir Kokole: Nigerija - največja afriška država
Vilko Finžgar: Današnja Afrika
Ljubimko B. Sretenovič: Izdelava in uporaba šolskega pantografa
Mavricij Zgonik: Nekaj napotkov za sestavo sodobnega geografskega učbenika

Drobne novice
Književnost
Društvene vesti
   
Geografski obzornik 7, 3
(1960)
PDF
Polde Oblak: Alpski in kraški svet srednje Dolenjske
Slavko Kleindienst: Sovjetska Armenija
Darko Radinja: Geografski diafilm in diapozitiv v didaktično-metodični luči in njuna medsebojna problematika
Mavricij Zgonik: Pismena učna priprava za geografski pouk

Drobne novice
Književnost
Društvene vesti
   
Geografski obzornik 7, 1 in 2
(1960)
PDF
Ob sedemdesetletnici akademika dr. Antona Melika
Ivan Gams: Dolenjsko-belokranjski številki za uvod
Andrej Briški: Gospodarsko geografski pregled novomeškega okraja
Budi Piletič: Novomeško Podgorje
Danica Župančič: Ljudsko življenje v Podgorju
Marica Moravec: Izseljevanje in Bele Krajine v luči belokranjskega gospodarstva
Zvonko Rus: Metlika
Franc Moretti: Ležišča in izraba kremenovega peska na Dolenjskem
Ivan Gams: Z dolenjske avtomobilske ceste

Drobne novice
Zemljepisno izrazje
Književnost
Vesti

   
Geografski obzornik 6, 4
(1959)
PDF
Jovan Čiric: Gradnja avtomobilske ceste skozi Niš z geografskih vidikov
Mavricij Zgonik: Antverpensko pristanišče, njegov položaj in njegov pomen
Anton Kastelic: Izraelska trgovska mornarica
Ivan Gams: O fotografskem upodabljanju pokrajine
Vilko Finžgar: Jugoslovanski zimskošportni in turistični center

Zemljepisno izrazje in imenoslovje
Drobne novice
Književnost
Društvene vesti
   
Geografski obzornik 6, 3
(1959)
PDF
Vladimir Kokole: Na vzhodu Poljske, med Baltikom in Sudeti (nadaljevanje)
Anton Kastelic: Lorena in Porurje
Miran Ogrin: Kontrasti Palestine
Anton Kastelic: Bambus kot surovina južne Azije

Zemljepisno izrazje in imenoslovje
Drobne novice
Književnost
Društvene vesti
   
Geografski obzornik 6, 1 in 2
(1959)
PDF

Drago Meze: Koprsko pristanišče
Vladimir Kokole: Na vzhodu Poljske, med Baltikom in Sudeti
Miran Ogrin: Sirija - vrata Bližnjega Vzhoda
Lojze Gosar: Pomen talne vode za gospodarstvo
Stane Košnik: Letalski promet v Sovjetski zvezi

Metodični prispevki
Zemljepisno izrazje in imenoslovje
Drobne novice
Književnost
Društvene vesti
   
Geografski obzornik 5, 4
(1958)
PDF
Stanko Polajnar: Medvode (nekaj geografskih potez)
Ivan Gams: Nekaj vtisov z ekskurzije po Črni gori
Darko Radinja: Energetski viri Jugoslavije. Nafta in plin
Lojze Gosar: Ribištvo in vprašanje prehrane na svetu

Geografsko izrazje in imenoslovje
Anketa
Drobne novice
Književnost
Društvene vesti
   
Geografski obzornik 5, 3
(1958)
PDF
Drago Meze: Prometna povezava koprskega primorja z zaledjem
Vladimir Kokole: Med Krakowom in Varšavo
Darko Radinja: Gospodarsko izkoriščanje nuklearne energije v svetu
Mavricij Zgonik: Nekaj aspektov k ocenjevanju geografskega znanja
Darko Radinja: Nove pobude za pouk geografije v gimnaziji
Zdenka Zupančič: Pokrajina v srednješolskem pouku

Zemljepisno izrazje
Drobne novice
   
Geografski obzornik 5, 2
(1958)
PDF
Igor Vrišer: Nova Gorica
Darko Radinja: Premogovno bogastvo Jugoslavije
Vladimir Kokole: Razvoj Lodži
Stane Košnik: Nekaj o paktih
Mavricij Zgonik: Nekaj aspektov k ocenjevanju geografskega znanja (nadaljevanje)
France Planina: Povojne spremembe na političnem zemljevidu evropskega sveta

Drobne novice
Književnost
Društvene vesti
   
Geografski obzornik 5, 1
(1958)
PDF
France Potočnik: O pomorstvu in pomorskem gospodarstvu v LR Sloveniji
Darko Radinja: Hidroenergetski viri Jugoslavije
Vladimir Kokole: Geografski in drugi vtisi s Poljske
Ivan Gams: Rast in socialna preobrazba prebivalstva v SZ
Mavricij Zgonik: Nekaj aspektov k ocenjevanju geografskega znanja

Književnost
Anketa
Drobne novice
Društvene vesti
   
Geografski obzornik 4, 4
(1957)
PDF
Miroslav Zei: Morsko ribištvo v Slovenskem Primorju
Lojze Gosar: Erozija prsti - problem našega časa
Vera Marchisetti: Možnosti za razvoj kmetijstva v Latinski Ameriki
Zdenka Zupančič: Film pri pouku geografije
Mavricij Zgonik: Geograf in kartografsko delo

Književnost
Drobne novice
Društvene vesti
   
Geografski obzornik 4, 3
(1957)
PDF
Andrej Briški: Šavrinsko gričevje
Ivan Gams: Evropska energetska bilanca in jedrska energija
Vladimir Kokole: Agrarna pokrajina in agrarna izraba tal v Veliki Britaniji
Mavricij Zgonik: Metan - novi činitelj italijanskega gospodarstva
Lojze Gosar: Ribištvo ob Antarktiki
Mavricij Zgonik: Klimatogrami

Drobne novice
Književnost
   
Geografski obzornik 4, 2
(1957)
PDF
Univerzitetnemu profesorju dr. Svetozarju Ilešiču ob petdesetletnici
Igor Vrišer: Dnevni dotok zaposlenih v Koper
Ivan Gams: Sotelska železnica
Vladimir Kokole: Agrarna pokrajina in agrarna izraba tal v Veliki Britaniji
Vera Marchisetti: Londonska letališča
France Planina: Karta in risba pri geografskem pouku


Zemljepisno izrazje in imenoslovje
Drobne novice
Književnost
Društvene vesti
   
Geografski obzornik 4, 1
(1957)
PDF
Vladimir Kokole: Novomeška kotlina in njeno obrobje
Mara Radinja: Aluminijev kombinat v Črni gori
Tatjana Kraut-Šifrer: O gospodarskem položaju Indonezije
Vera Marchisetti: Pakistanska vas
D. R.: Izkoriščanje sončne energije

Zemljepisno imenoslovje in izrazje
Drobne novice
Književnost
Društvene vesti

   
Geografski obzornik 3, 4
(1956)
PDF
D. R.: Politična geografija in geopolitika
Vladimir Kokole: Vtisi o geografiji v angleških srednjih šolah
Dušan Kompare: Nekaj misli o skupinskem pouku geografije

Zemljepisno izrazje in imenoslovje
Drobne novice
Književnost
Društvene vesti
   
Geografski obzornik 3, 3
(1956)
PDF
Vladimir Kokole: Pokrajine med Savo in Sotlo
Ivan Gams: Prirodna, nacionalna in upravno-politična sestava Kitajska
Vladimir Kokole: Lima - novo milijonsko mesto

Zemljepisno izrazje
Književnost
Drobne novice
   
Geografski obzornik 3, 2
(1956)
PDF
Svetozar Ilešič: Slovenske pokrajine
Silvo Kranjec: Pisani svet

Zemljepisno izrazje
Poročila o geografskih revijah
   
Geografski obzornik 3, 1
(1956)
PDF
Ivan Gams: Pohorsko podravje
Vital Manohin: Nova shema svetovne cirkulacije zraka
Lojze Gosar: Poljedelske možnosti za izboljšanje prehrane v svetu
Franjo Veselko: Še k problemom "šolske geografije"
Vladimir Leban: O geografskih ekskurzijah

Zemljepisno izrazje
Drobne novice
Društvene vesti
   
Geografski obzornik 2, 4
(1955)
PDF
Svetozar Ilešič: Gospodarsko geografski pogled na Koprsko primorje
Majda Oblak: Nekaj gospodarsko geografskih potez povojne Avstrije
Lojze Gosar: Vprašanje prehrane v svetu in preobljudenost
Darko Radinja: Industrija nafte v Romuniji
Mavricij Zgonik: O uporabi zemljevida v šoli in doma
D. R.: Geografija - fakultativni maturitetni predmet (O geografskih maturitetnih vprašanjih)

Zemljepisno izrazje
Zemljepisno imenoslovje
IV. kongres geografov FLRJ
Resolucija IV. kongresa geografov FLRJ
Društvene vesti
   
Geografski obzornik 2, 3
(1955)
PDF
Svetozar Ilešič: Za skupnost Slovenskega Pomurja
Darko Radinja: Malarija v svetu
Milan Šifrer: Pleistocen v Alpah
Ivan Gams: Razčlenitev in potek pleistocena
Vera Gams - Vidmar: Geografski pouk in UNESCO
Mirko Avsenak: Sprehod po našem poldnevniku
D. R.: Zaključki mednarodnega zasedanja šolskih geografov na Nizozemskem

Društvene vesti
Književnost
Drobne novice
   
Geografski obzornik 2, 2
(1955)
PDF
Vera Gams - Vidmar: Geografski pouk in UNESCO
Stenko Polajnar: Novo industrijsko področje ob zalivski obali ZDA
Tetjana Kraut: Tajvan
Geografski razvoj Evrope med obema svetovnima vojnama
Cita Marjetič: Nove korekture v hidrografski mreži SZ
Mara Radinja: El Katar
Mirko Avsenak: Humor v razredu

Drobne novice
Društvene vesti
   
Geografski obzornik 2, 1
(1955)
PDF
Vladimir Kokole: Nova Zelandija
Ivan Gams: Nekaj najnovejših spoznanj klimatske morfologije
Danilo Furlan: Kako daleč smo z umetnim dežjem
Milan Vreča: Severovzhodni polder (Zuidersko jezero)
Cita Marjetič: Prebivalstvo Kanade
Silvo Kranjec: Rimski cesarji na zemljevidu
Anton Kastelic: Nove poteze v gospodarstvu Saudove Arabije
Mirko Avsenak: Težave z zemljepisno dolžino in širino
Roman Savnik: Geografija v švicarskih srednjih šolah
M. B.: Več geografije v šolo!
Tatjana Kraut: Še iz tujih geografskih revij

Društvene vesti
   
Geografski obzornik 1, 2
(1954)
PDF
Sklepi II. kongresa slovenskih geografov v Mariboru
Darko Radinja: Nekaj misli o vzrokih sedanjega položaja geografije v srednji šoli
Andrej Briški: Gezira v Sudanu
Stanko Polajnar: Ribarstvo ob atlantski obali ZDA
Vladimir Kokole: Nova Zelandija
Vitalij Manohin: Ali vplivajo eksplozije atomskih bomb na vreme
Mirko Avsenak: Podnebni pasovi
Valter Bohinec: Reliefni šolski zemljevidi
Tone Oblak: Nekaj misli ob uvajanju novega učnega načrta za zemljepis
Navodila za obravnavo domačega okoliša

Drobne novice
Književnost
Društvene vesti
   
Geografski obzornik 1, 1
(1954)
PDF
Anton Melik: Geografskemu obzorniku na pot
Beseda uredništva
Vladimir Kokole: Izrael
Marija Bohinjec: Aluminij v Kanadi
Milan Vreča: Letni časi na Srednjem vzhodu
Marija Bohinec: Iz kulture geografije Kanarskih otokov
Milan Vreča: Otočje Pescadores
Anton Kastelic: Hidrogenetski sistem Glockner-Kaprun
Cita Marjetič: Notranja plovba v SZ in prekop Volga-Don
Mirko Avsenak: Metodični poskusi in skušnje
Mara Radinja: O norveški trgovski mornarici
Vitomir Furlan: Načrti in dela za preobrazbo prirode v SZ
Dušan Košir: Nekaj o razvoju, delu in perspektivah meteor.-klimat. oddelka Uprave za hidrometereološko službo LRS

Drobne novice
Književnost
Društvene vesti