Geografski vestnik - Geographical Bulletin

ISSN
tiskana različica: 0350-3895
digitalna različica: 1580-335X

Urednik
dr. Matija Zorn

Upravnik in tehnični urednik
dr. Jure Tičar

Mednarodni uredniški odbor
dr. Valentina Brečko Grubar (Slovenija), dr. Marco Cavalli (Italija), dr. Predrag Djurović (Srbija), dr. Sanja Faivre (Hrvaška), dr. Matej Gabrovec (Slovenija), dr. Uroš Horvat (Slovenija), dr. Drago Perko (Slovenija), dr. Ronald Pöppl (Avstrija), dr. Katja Vintar Mally (Slovenija), dr. Jure Tičar (Slovenija) in dr. Matija Zorn (Slovenija).

Naslov uredništva
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana

Indeksiranost
CGP (Current Geographical Publications), dLib.si (Digitalna knjižnica Slovenije),
ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences), Geobase (Elsevier Indexed Journals), GeoRef (Database of Bibliographic Information in Geosciences), OCLC WorldCat (Online Computer Library Center: Online Union Catalog), Crossref, Scopus

Navodila avtorjem
Avtorji naj prispevke v skladu z navodili za objavo v Geografskem vestniku pošljejo skupaj s prijavnico uredniku. Prijavnica in navodila so objavljeni v poglavju NAVODILA.
Tukaj si lahko prenesete primer kartografske predloge za celostranski ležeči zemljevid v formatih cdr in mxd. Tukaj lahko pogledate primer pravilno oddanega zemljevida, ki je izdelan s programom ESRI ArcGIS. Prispevke Geografskega vestnika, ki so v pdf formatu,  si lahko ogledate s programi Adobe Reader, Foxit Reader in podobnimi. Leta 1999 je ZGDS ob izidu 70. letnika izdala Bibliografijo Geografskega vestnika 1925—1998, ki je dostopna tudi v .doc (923 Kb) ali .pdf formatu (5868 Kb). Od letnika 71 naprej (leto izida 1999) so vsi članki dostopni tudi v elektronski obliki na tej spletni strani.

Oddaja člankov
Oddaja člankov poteka prek OJS spletne strani revije: https://ojs.zrc-sazu.si/gv.

NAROČANJE

 Geografski vestnik 95-2
 (2023)UVODNE STRANI
Blaž Komac: Regionalne spremembe morske gladine: podatki, vplivni dejavniki in posledice
Quentin Benoît Guillaume Drouet, Miha Koderman: Metodološki izzivi pri preučevanju sekundarnih počitniških bivališč: izkušnje iz alpske regije, Slovenije in Občine Kranjska Gora
Primož Pipan: Iskanje avtohtonih govorcev slovenskega jezika v Avstriji: Radgonski kot in Gradiščanska
Aigul Sergeyeva, Miroslava Omirzakova, Kuat Saparov: Razvoj geoturizma in podeželskega turizma za trajnostni razvoj Aktobske oblasti, Republika Kazahstan
Adam Gabrič, Krištof Oštir, Žiga Kokalj: Zaznavanje olesenele vegetacije s konvolucijsko nevronsko mrežo U-Net
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA
 Geografski vestnik 95-1
 (2023)


UVODNE STRANI
Jernej Tiran: »Nam bolj diši domači kruh od tuje pogače?« Vpliv lokalnosti kandidatur na izide volitev v Državni zbor 2022
Maja Topole, Mateja Šmid Hribar, Žiga Kokalj: Izzivi vinogradniške pokrajine – primer Vipavskega gričevja v Sloveniji
Aleš Smrekar, Primož Gašperič, Jure Tičar, Katarina Polajnar Horvat: Aktivno vključevanje deležnikov v upravljanje zavarovanih območij: primer mokrišča Krajinski park Sečoveljske soline
Erika Džajić Uršič, Peter Čede, Ernst Steinicke, Igor Jelen: Gorska območja Furlanije - Julijske krajine med socialno in gospodarsko izključenostjo ter novimi poselitvenimi modeli. Ali gre za inverzijo trenda?
Blaž Komac, Rok Ciglič, Mauro Hrvatin, Manca Volk Bahun, Lenart Štaut, Matija Zorn: Geografski atlas naravnih nesreč v Sloveniji
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA
Geografski vestnik 94-2
 (2022)
UVODNE STRANI
Aleš Smrekar, Stanko Pelc, Mimi Urbanc, Jurij Kunaver: 100 let delovanja Zveze geografov Slovenije (1922–2022)
Blaž Komac: Veliki gozdni požari v Sloveniji
Peter Frantar, Andrej Draksler: Vpliv podnebnih sprememb na temperaturo vode v Sloveniji v 21. stoletju
Anton Gosar: Sporočilnost poštnih znamk v obdobju družbenopolitične tranzicije na območju nekdanje Jugoslavije – 2. del
Marjetka Suhadolc, Anton Govednik, Rok Turniški, Helena Grčman: Od kakovosti tal do ekosistemskih storitev tal
Igor Jelen, Erika Džajić Uršič, Michael Beisman, Peter Čede, Ernst Steinicke: Zapuščena naselja v gorskih območjih Furlanije - Julijske krajine: možnosti okrevanja Železne doline
Janez Nared: Notranjska v regionalizaciji Slovenije
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA
 Geografski vestnik 94-1
 (2022)


UVODNE STRANI
Jani Kozina: Prostorski vidiki financiranja kulture iz javnih sredstev v Sloveniji
Maruša Goluža: Konflikti v prostorskem načrtovanju: kritični pregled teoretičnih pristopov k zmanjševanju konfliktnosti
Anton Gosar: Sporočilnost poštnih znamk v obdobju družbenopolitične tranzicije na območju nekdanje Jugoslavije – 1. del
Rok Turniški, Marko Zupan, Helena Grčman: Zgodovinski pregled uporabe izraza akričnost v slovenski klasifikaciji tal
Martin Bučinel, Mia Koželj, Ema Krebs, Barbara Krnjak, Luka Požar, Barbara Prekoršek, Lea Prodan, Domen Sotenšek, Tina Šmerc, Jure Tominec, Branka Razpet, Janez Nared: Problemi mladih v Sloveniji: raziskava s poudarkom na kakovosti bivanja, stanovanjih in delovnih mestih
Maja Topole, Primož Pipan: Prilaščanje pokrajine Sečoveljskih solin: naravna in kulturna dediščina
Matjaž Geršič, Drago Perko: Slovenski endonimi v dvojezičnih zemljepisnih imenih v Italiji, Avstriji in na Madžarskem
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA
 Geografski vestnik 93-2
 (2021)


UVODNE STRANI
Jernej Tiran, Mauro Hrvatin, Matej Gabrovec: Časovna konkurenčnost medkrajevnega javnega potniškega prometa v Sloveniji
Dejan Cigale: Analiza vidnih elementov prostočasne privlačnosti slovenskih pokrajin
Natalija Špeh, Anja Bubik, Blaž Barborič: Vodnoekološke razmere na območju doline Zaloka
Anton Gosar: Protagonisti socialne geografije: slovenska pomlad
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA
 Geografski vestnik 93-1
 (2021)


UVODNE STRANI
Mateja Šmid Hribar, Anže Japelj, Suzana Vurunić: Sistematično kartiranje raziskav o ekosistemskih storitvah v Sloveniji
Blaž Komac: Koliko Slovenijo stanejo naravne nesreče?
Mateja Jelovčan, Tanja Žigon, Mihael Brenčič: Zgodovina in rekonstrukcija meritev vodostajev na Planinskem polju
Mihaela Triglav Čekada, Natalija Novak, Katja Oven: Potenciali fotografij, posnetih s pametnim telefonom, za izmero prostovoljnih geografskih informacij
Anton Gosar: Protagonisti socialne geografije: začetki
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA
Geografski vestnik 92-2
 (2020)


UVODNE STRANI
Špela Čonč: Pomen varovanja vročih točk geodiverzitete za ohranitev biotske pestrosti na območju Nature 2000 v dolini reke Dragonje
Matej Vranješ: Zgodbe z »najlepše reke«: humanističnogeografski pogled na zgodovino razvoja in upravljanja turizma na Soči
Mojca Cencič, Miha Koderman, Valentina Brečko Grubar: Rekreacijske dejavnosti na območju Slavnika – analiza mnenj izbranih deležnikov
Vanja Tišler, Metod Šuligoj: Apiturizem kot presečišče tradicije, zdravilstva in čebelarjeve trajnostne pridobitne dejavnosti
Erik Logar: Raznolikost opredeljevanja in preučevanja socialnega kapitala v geografiji in sorodnih znanstvenih vedah
Rok Ciglič, Blaž Komac, Drago Perko, Matija Zorn: Zgodovina revije Acta geographica Slovenica – ob 60. letniku
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
POROČILA
Geografski vestnik 92-1
 (2020)


UVODNE STRANI
Tatjana Resnik Planinc, Eva Konečnik Kotnik, Karmen Kolnik, Mojca Ilc Klun: Geografija v sekundarnem izobraževanju: analiza strukture in vrednotenje učnega načrta in kataloga znanja
Matija Zorn, Mauro Hrvatin, Drago Perko: Hidrološka povezljivost – temeljni konceptualni okvir
Tanja Šumrada, Ilona Rac, Luka Juvančič, Emil Erjavec: Ohranjanje krajinskih značilnosti in njihovo vključevanje v ukrepe slovenske kmetijske politike
Nika Razpotnik Visković: Trajnostne prakse v turizmu – kako jih prepoznati?
Kerstin Potthoff, Aleš Smrekar, Mateja Šmid Hribar, Mimi Urbanc: Pretekli in predviden razvoj planinskega pašništva in turizma: vpogledi v norveške in slovenske razmere
Blaž Komac, Matija Zorn: Pomen negradbenih ukrepov za poplavno varnost
Matjaž Geršič: Slovenski eksonimi skozi prizmo prvega slovenskega pravopisa
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA
Geografski vestnik 91-2
 (2019)


UVODNE STRANI
Peter Kumer, Primož Pipan, Mateja Šmid Hribar, Nika Razpotnik Visković: Pomen sodelovanja akterjev, vpetost v lokalno okolje in inovativnost pri ustvarjanju kulinaričnih turističnih izkušenj na ruralnem slovenskem Sredozemlju
Erik Logar: Primerjalna analiza učinkov druženja in sodelovanja v prostovoljnih gasilskih društvih na primerih podeželskih skupnosti z Gorenjske in Sauerlanda
Gregor Kovačič, Tina Rupnik: Kakovostno stanje Rakiškega stržena po obnovi Centralne čistilne naprave Postojna
Jernej Tiran, David Bole, Primož Gašperič, Jani Kozina, Peter Kumer, Primož Pipan: Vrednotenje družbene trajnostnosti malega industrijskega mesta: primer Velenja
Mihael Brenčič: Têrmin kras v Jesenkovih geografskih učbenikih
Mauro Hrvatin, Rok Ciglič, Dénes Lóczy, Matija Zorn: Določanje erozije v gričevjih severovzhodne Slovenije z Gavrilovićevo enačbo
Mihaela Triglav Čekada, Dalibor Radovan: Primerjava uporabe prostovoljnih geografskih informacij za spremljanje poplav in potresov
Drago Perko, Drago Kladnik: Slovenski eksonimi v sosedstvu Slovenije
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA
Geografski vestnik 91-1
 (2019)


UVODNE STRANI
Rok Ciglič, Gábor Nagy: Stopnja naravnosti gričevnatega sveta severovzhodne Slovenije z vidika rabe tal
Domen Kušar, Blaž Komac: Ograje v urbani podobi Slovenije
Vuk Tvrtko Opačić, Miha Koderman: Povezanost prostorske razširjenosti turizma in počitniških bivališč na Hrvaškem in v Sloveniji
Katarina Polajnar Horvat, Daniela Ribeiro: Izzivi v turističnem sektorju: kako se evropske turistične destinacije soočajo s preturizmom
Peter Kumer: Zastopanost slovenskih filmskih lokacij v zgodbah filmov tuje produkcije
Valentina Brečko Grubar, Gregor Kovačič: Preizkus metodologije določanja hidromorfoloških lastnosti rek na primeru Nadiže
Drago Kladnik, Drago Perko: Še nekaj problemov pisanja zemljepisnih imen v slovenskem jeziku
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA
Geografski vestnik 90-2
 (2018)


UVODNE STRANI
Matija Zorn, Drago Perko: Zgodovinski pregled Geografskega vestnika
Mauro Hrvatin, Drago Perko: Morfometrični tipi pokrajinskih vročih in mrzlih točk v Sloveniji
Tanja Travnikar, Luka Juvančič: Prostorski vzorec vključevanja slovenskih kmetijskih gospodarstev v ekološko kmetovanje
Mojca Poklar, Valentina Brečko Grubar: Spremembe pokritosti dna z morskimi travniki v Semedelskem zalivu v obdobju 2009–2015
Bogusław R. Zagórski, Matjaž Geršič, Drago Kladnik: Izzivi prevedbe slovenskih zemljepisnih imen v arabščino
Matej Gabrovec, Nika Razpotnik Visković: Dostopnost do javnega potniškega prometa kot pogoj za socialno vključenost dijakov
Drago Kladnik, Drago Perko: Velika in mala začetnica ter drugi problemi zapisovanja slovenskih zemljepisnih imen
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA
Geografski vestnik 90-1
 (2018)


UVODNE STRANI
Andrej Kranjc: Erare humanum est ali Karosch ni krš: ob 240. obletnici izida Oriktografije Kranjske
Igor Bahar: Kras Frmilske doline v Krajinskem parku Boč-Donačka gora
Kristina Jerman, Ksenija Vodeb: Družbeni vplivi prireditev v Mestni občini Koper
Renata Mavri: Priporočila za trajnostno načrtovanje rekreacije na prostem v zavarovanih območjih Slovenije
Matjaž Geršič, Matej Gabrovec, Žiga Zwitter: Primerjava kulturne pokrajine Hraških listnekov in tamkajšnjega kmetovanja v prvi polovici 19. stoletja in danes
Matej Lipar: Celostni pristop k preučevanju kvartarnih eolskih kalkarenitov za poznavanje pretekle spremenljivosti podnebja
Mojca Foški, Nataša Đurić, Katja Tič, Mihaela Triglav Čekada: Primerjalna analiza modelov pokrovnosti in rabe zemljišč v izbranih državah
Rok Ciglič: Preverjanje vpliva nesmiselnosti vhodnih podatkov pri izbranih kvantitativnih metodah za modeliranje naravnopokrajinskih tipizacij
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA
Geografski vestnik 89-2
 (2017)


UVODNE STRANI
Mauro Hrvatin, Matija Zorn: Trendi pretokov rek v slovenskih Alpah med letoma 1961 in 2010
Katarina Polajnar Horvat: Učinkovitost socialnega vplivanja pri okoljskem ozaveščanju in vedenju v povezavi z vodo
Lucija Lapuh: Teoretično in terminološko o konceptu prožnosti
Mimi Urbanc: (Ne)omejene možnosti geografije na projektnem trgu?!
Drago Kladnik, Drago Perko: Ustreznejša raba slovenskih zemljepisnih imen
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA
Geografski vestnik 89-1
 (2017)


UVODNE STRANI
Mauro Hrvatin, Matija Zorn: Trendi temperatur in padavin ter trendi pretokov rek v Idrijskem hribovju
Nika Razpotnik Visković, Primož Pipan, Damjana Gantar, Ina Šuklje Erjavec:
Prostorsko umeščanje in širitve kmetij v Sloveniji: zakonodajni okvir in izkušnje slovenskih občin
Janina Torkar, Valentina Brečko Grubar, Romina Rodela: Razvoj podeželja na območju predvidenega Krajinskega parka Dragonja: mnenje aktivnih prebivalcev
Blaž Komac, Domen Kušar: Sledi ruralne dediščine v urbani pokrajini: obzidani vrtovi na primeru Bovškega
Valentina Brečko Grubar, Gregor Kovačič: Odnos do trajnostnega razvoja in viri znanja o trajnostnem razvoju študentov geografije v Sloveniji
Mihaela Triglav Čekada: Fotogrametrični in lidarski oblaki točk
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA
Geografski vestnik 88-2
 (2016)


UVODNE STRANI
Gregor Kovačič: Trendi pretokov rek jadranskega povodja v Sloveniji brez Posočja
Erik Logar, Irma Potočnik Slavič: (Ne)vidne spremembe podeželskih skupnosti: primeri z Gorenjske in Sauerlanda
Janez Nared, Nika Razpotnik Visković: Somestja v Sloveniji
Blaž Komac, Matija Zorn: Naravne in umetne pregrade ter z njimi povezani hidro-geomorfni procesi
Matjaž Geršič: Ledinska imena na kulturnih terasah
Peter Mikša, Matija Zorn: The beginnings of the research of Slovenian Alps ( Začetki raziskovanja slovenskih Alp)
Drago Perko, Matija Zorn: Sedemdeset let raziskovanj na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA
Geografski vestnik 88-1
 (2016)


UVODNE STRANI
Diana Veble, Valentina Brečko Grubar:  Pogostost in obseg požarov v naravi na Krasu in v slovenski Istri
Gregor Kovačič, Nataša Kolega, Valentina Brečko Grubar: Vpliv podnebnih sprememb na količine vode in poplave morja v slovenski Istri
Jernej Tiran, David Bole, Peter Kumer: Morfološka tipologija stanovanjskih območij v Ljubljani
Tatjana Resnik Planinc: The new paradigm of solution dolines (Nova paradigma korozijskih vrtač)
Matej Lipar: Prispevek k slovenski terminologiji krasa in kraških oblik na eogenetskih kvartarnih kalkarenitih
Matija Zorn, Primož Gašperič: Geografska dediščina – sedem desetletij Zemljepisnega muzeja
Mihaela Triglav Čekada: Navidezna zvrnjenost objektov na državnem ortofotu ali kaj moramo vedeti, ko uporabljamo državni ortofoto?
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA
Geografski vestnik 87-2 
 (2015)


UVODNE STRANI
Leni Ozis, Andrej Šmuc: Lehnjakasti kapniki v spodmolih v slovenski Istri
Tatjana Kikec: Geografska tipizacija Pomurja glede na občutljivost za sušo
Mateja Šmid Hribar, David Bole, Mimi Urbanc: Javno in skupno dobro v kulturni pokrajini
Peter Kumer, Marko Krevs: Razumevanje posledic prostorske segregacije v Belfastu na Severnem Irskem 
Matija Zorn, Blaž Komac: Naravne nesreče in družbena neodgovornost
Primož Gašperič: Najstarejša kartografija – razvoj do antike
Dane Podmenik, Maks Bembič: Novi raziskovalni pristopi v družbeni geografiji: participativno akcijsko raziskovanje
Katarina Polajnar Horvat, Aleš Smrekar: Veljavnost osebnega in spletnega anketiranja v geografskem raziskovanju
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA
Geografski vestnik 87-1
 (2015)


 
UVODNE STRANI
Milan Bufon, André-Louis Sanguin: Geografija obmejnosti in raznolikost sodobnih političnih meja
Jure Tičar: Geomorfološke značilnosti izbranih zatrepnih dolin v Sloveniji
Gregor Kovačič, Tina Rupnik: Rakiški stržen: hidrogeografske značilnosti in ocena kakovostnega stanja
Anja Trobec: Vloga interpretacije dediščine v narodnih parkih
Špela Guštin, Irma Potočnik Slavič: Prepoznavanje in prostorska razmestitev konfliktov na podeželju
Sašo Moškon, Janez Žibert, Branko Kavšek: Kartiranje morskih travnikov s podatki mnogosnopnega sonarja
Blaž Komac: Modeliranje obpotresnih pobočnih procesov v Sloveniji
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA

Geografski vestnik 86-2 
 (2014)

UVODNE STRANI
PREDGOVOR (Matija Zorn, Rok Ciglič)
Aleš Smrekar, Mateja Breg Valjavec: Vrednotenje nekdanje in sedanje proizvodnje nevarnih odpadkov v Ljubljani z vidika obremenjevanja podtalnice
Boštjan Rogelj, Jernej Tiran: Geografska analiza volilne udeležbe v Sloveniji
Valentina Brečko Grubar, Gregor Kovačič: Pomen obalnih mokrišč za prebivalce slovenske Istre
Maruša Goluža: Vprašanje legitimnosti skupne kmetijske politike z vidika okoljske komponente trajnostnega razvoja podeželja
Matjaž Geršič, Blaž Komac: Geografski opus Rudolfa Badjure
Mihaela Triglav Čekada, Matija Zorn: Ugotavljanje intenzivnosti geomorfnih procesov s pomočjo posnetkov cikličnega aerofotografiranja Slovenije
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA
 Geografski vestnik 86-1 
 (2014)

UVODNE STRANI
Tina Počkar, Gregor Kovačič, Borut Peric: Hidrogeografske značilnosti in kakovostno stanje vodotokov v povirju Reke
Matjaž Geršič: Obravnava geografije kot znanosti pri pouku v osnovni šoli
Blaž Komac, Lucija Lapuh: Nekaj misli o konceptu prožnosti v geografiji naravnih nesreč
Renata Mavri, Majda Černič Istenič: Podeželski turizem in socialni kapital v Sloveniji (primer vasi v Občini Cerkno)
Marko Pavlič, Miha Koderman: Mladinski turizem in potovalne navade študentov – primer Univerze na Primorskem
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA
Geografski vestnik 85-2
  (2013)

UVODNE STRANI
Matej Blatnik, Blaž Repe: Klasifikacija izbranih melišč glede na vegetacijske značilnosti
Mojca Poklar, Valentina Brečko Grubar: Geografska presoja vplivov kmetijstva in poselitve v porečju Badaševice na kakovost morja v Semedelskem zalivu
Ksenija Perković: Ključni pojmi in procesi v kulturni geografiji
Jožica Podreka, Romina Rodela: Lokalne akcijske skupine in varovanje okolja: pregled vsebin projektov, ki prispevajo k drugi osi Programa razvoja podeželja
Aleš Smrekar, Jernej Tiran: Pomen zelenih površin za kakovost bivanja v mestih: razvoj misli skozi čas
Mauro Hrvatin, Drago Perko: Metoda globalne delitve površja
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA
Geografski vestnik 85-1 
(2013)

 
UVODNE STRANI
Staša Salmič, Miha Koderman: Prostorska analiza počitniških bivališč v Občini Kranjska Gora
Nika Razpotnik Visković, Miha Seručnik: Ugled kmečkega poklica in polkmetov v slovenski družbi po drugi svetovni vojni
Maruša Goluža: Vloga počitniških bivališč na podeželju: primerjava med občinama Cerklje na Gorenjskem in Komen
Mimi Urbanc, Primož Pipan: Prihodnost turizma v Alpah v luči prilagajanja podnebnim spremembam: nekatere ugotovitve iz projekta ClimAlpTour
Irena Hergan, Maja Umek: Raba zemljevidov spodbuja miselno aktivnost učencev
Jernej Tiran: Vpliv izbora metode na vrednost gostote prebivalstva
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA
 Geografski vestnik 84-2 
 (2012)

UVODNE STRANI
Stanko Pelc: Predgovor
Peter Frantar:
Temperaturni režimi rek v Sloveniji v obdobju 1976–1990 in spremembe režimov v obdobju 1991–2005
Danilo Kosi: Identitetne regije Slovenije
Katarina Polajnar Horvat: Oblikovanje modela razvoja okoljske ozaveščenosti in okolju prijaznega vedenja
Matjaž Hribar: Dva pristopa k varstvu narave
Matej Gabrovec, Nika Razpotnik Visković: Ustreznost omrežja javnega potniškega prometa v Ljubljanski urbani regiji z vidika razpršenosti poselitve
Polona Cesar, Mojca Šraj: Evapotranspiracija: pregled vplivnih dejavnikov in metod izračuna
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA
 Geografski vestnik 84-1 
 (2012)


Posebna številka v počastitev 32. Mednarodnega geografskega kongresa v Kölnu
UVODNE STRANI
Matija Zorn, Rok Ciglič, Drago Perko: Predgovor 
Drago Perko, Matija Zorn: Geografija v Sloveniji
Rok Ciglič, Drago Perko: Slovenija v geografskih tipizacijah in regionalizacijah Evrope
Mauro Hrvatin, Drago Perko: Morfološke tipizacije površja Slovenije z globalnimi metodami
Bojan Erhartič, Matija Zorn: Preučevanje geodiverzitete in geomorfološke dediščine v Sloveniji
Gregor Kovačič, Nataša Ravbar, Metka Petrič, Janja Kogovšek: Novejše študije voda na krasu in njihov pomen
Martin Knez, Tadej Slabe: Krasoslovje in gradnja avtocest na matičnem Krasu
Darko Ogrin: Raziskovanje podnebja v predinstrumentalnem obdobju na Slovenskem: vreme in podnebje v 17. stoletju
Matija Zorn, Blaž Komac, Špela Kumelj: Zemljevidi nevarnosti za večje pobočne procese v Sloveniji: trenutno stanje
Blaž Komac, Matija Zorn, Domen Kušar: Nove možnosti preučevanja škod ob naravnih nesrečah v Sloveniji – na primeru registra nepremičnin
Aleš Smrekar: Okoljska ozaveščenost v Sloveniji skozi odnos prebivalcev do odpadkov
David Bole: Družbenoekonomske značilnosti slovenskega urbanega sistema
Barbara Lampič, Irena Mrak, Irma Potočnik Slavič: Vplivi globalizacije na podeželje v Sloveniji: primer Pomurja in Goriške
Vladimir Drozg: Mobilnost in življenjski stil prebivalcev Slovenije
David Bole, Matej Gabrovec: Dnevna mobilnost zaposlenih v Sloveniji
Dejan Cigale: Razvojni vzorci slovenskih turističnih destinacij
Marjan Ravbar: Vloga ustvarjalnosti pri geografskemu preučevanju človeških virov v Sloveniji
Stanko Pelc: Geografska marginalnost kot raziskovalna tema v slovenski geografiji
Anton Gosar: Od narodnega k nacionalnemu: politična geografija v Sloveniji
Mimi Urbanc, Jerneja Fridl: Vzgoja za aktivno državljanstvo v procesih prostorskega načrtovanja: prek učitelja do učenca
Drago Kladnik: Slovenska geografija in zemljepisna imena

Geografski vestnik 83-2 
(2011)

UVODNE STRANI
Ela Šegina: Soodvisnost nekaterih obalnih reliefnih oblik
Mateja Breg Valjavec, Urška Klančar: Izzivi in ovire za ekološko pridelavo fig v slovenski Istri
Katja Klep, Stanko Pelc: Priseljevanje iz Bosne in Hercegovine – glavne demografske značilnosti in prostorska osredotočenost
Nika Razpotnik Visković: Ocena vpliva politike razvoja podeželja na regionalni razvoj
Drago Kladnik: Širjenje gozda na krasu kot dejavnik prostorskega razvoja
Mihaela Triglav Čekada: Možnosti uporabe zračnega laserskega skeniranja (LIDAR) za geomorfološke študije
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA

Geografski vestnik 83-1 
(2011)

UVODNE STRANI
Matija Zorn: Novo moštvo
Mateja Ferk: Morfogeneza kotline Rakov Škocjan
Eva Konečnik Kotnik, Milena Petauer: Zveza med razprostranjenostjo prsti in rabo tal v Mislinjski dolini s hribovitim obrobjem
Petra Slavec: Spreminjanje višine morske gladine v kvartarju
Nika Razpotnik Visković: Vpliv stopnje urbaniziranosti na dohodkovne vire družinskih kmetij v Sloveniji
Petra Gostinčar, Rok Ciglič: Primerjava rezultatov računalniškega prepoznavanja reliefnih oblik z rezultati geomorfološkega kartiranja
Naja Marot: Uporaba metode fokusnih skupin v prostorskem načrtovanju: primer demografske analize za izbrane občine zgornje Gorenjske
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA

 Geografski vestnik 82-2 
 (2010)

UVODNE STRANI
Dejan Cigale: Značilnosti turističnega obiska slovenskih občin glede na državni izvor turistov
Simon Kušar: Postmoderni pristopi v ekonomski geografiji: institucionalni pristop
Drago Perko, Matija Zorn: Geografski informacijski sistemi: pokrajina v računalniku
Drago Perko: Analiza geografskih bibliografskih enot glede na pravila Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Urška Bajc, Mojca Šraj: Pogreški pri meritvah padavin in metode popravljanja merjenih padavin
Žiga Kokalj, Krištof Oštir: Preoblikovanje prostorskih podatkov na dolžinske odseke na primeru vpliva hrupa vzdolž odseka avtoceste med Brezovico in Logatcem
Igor Vrišer: Geografske dileme
Vladimir Klemenčič: O Vrišerjevih dilemah in dejanskem stanju slovenske geografije v času delovanja tretje generacije slovenskih geografov
KNJIŽEVNOST

KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA

Geografski vestnik 82-1
 (2010)

UVODNE STRANI
Uroš Stepišnik in sodelavci: Obseg pleistocenske poledenitve na Lovčenu v Črni gori
Matjaž Geršič: Pionirske rastlinske vrste in sukcesija na prodiščih
Vladimir Korošec: Demografski razvoj Haloz po letu 1991 in možnosti regionalnega razvoja
Gregor Balažič: Geografske dimenzije zaposlovanja tujcev v Sloveniji po vstopu v Evropsko unijo
Dušan Plut: Znanstveni in metodološki okoljski izzivi geografije 21. stoletja
Benjamin Štular: Jožefinski vojaški zemljevid kot vir za preučevanje preteklih pokrajin
Jani Kozina: Modeliranje prostorske dostopnosti do postajališč javnega potniškega prometa v Ljubljani
KNJIŽEVNOST

KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA

 Geografski vestnik 81-2
(2009)

UVODNE STRANI
Matija Zorn, Blaž Komac: Nekateri učinki bojevanja na naravno pokrajino
Rok Ciglič: Slovenija v naravnogeografskih členitvah Evrope
Dejan Rebernik: Novejši procesi v prostorskem razvoju Maribora
Zarja Bohak, Andreja Borec: Primerjava kmetij z naslednikom in brez njega glede na nekatere strukturne in socioekonomske značilnosti
Katarina Polajnar Horvat: Razvoj okoljske miselnosti v Sloveniji
Vladimir Klemenčič: O dilemah in dejanskem stanju slovenske geografije v času delovanja tretje generacije slovenskih geografov
Drago Perko, Mauro Hrvatin: Določanje enot oblikovanosti površja v Sloveniji s prirejeno Hammondovo metodo
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA

Geografski vestnik 81-1
 (2009)

UVODNE STRANI
Sandra Fatorić: Spreminjanje višine morja v severnem Jadranu kot pokazatelj podnebnih sprememb
Drago Kladnik: Odprte dileme pomenske razmejitve izrazov endonim in eksonim
Blaž Komac, Matija Zorn: Pokrajinski učinki skalnega podora v Pologu
Mimi Urbanc: Pasti in dileme okoljskih poročil: primer Kobilarne Lipica
Stanislav Južnič: Zoisove geografske knjige
Drago Perko: Morfometrični kazalniki in enote oblikovanosti površja v Sloveniji
Mojca Šraj: Prestrežene padavine: meritve in analiza
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA

Geografski vestnik 80-2
 (2008)

UVODNE STRANI
Drago Perko, Matija Zorn: Zgodovina Geografskega vestnika
Matija Zorn: Erozijski procesi v hrvaški »Sivi Istri«
Bojan Erhartič: Presoja uporabnosti rastlinskih čistilnih naprav pri planinskih postojankah Triglavskega narodnega parka
Boštjan Kerbler - Kefo: Prostorska razporeditev hribovskih kmetij v alpski in predalpski Sloveniji po stanjih in odločitvah glede nasleditve na njih
Marjan Ravbar, Nika Razpotnik: Geografska analiza razvojnih dejavnikov v Sloveniji: ustvarjalnost in naložbe
Mimi Urbanc: Večdimenzionalnost pokrajine: primer slovenske Istre
László Lóránt Keresztes, Róbert Tésits: Sposobnost prilagajanja regionalnega trga dela v vaseh Županije Baranja
Daša Goršak, Matjaž Mikoš: Metode določanja erozivnosti dežja
Tomaž Podobnikar: Topografska in geomorfološka opredelitev vrhov ter analiza oblik
Mimi Urbanc, Drago Perko, Franci Petek: Prihodnost Alp in delfi metoda
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA

Geografski vestnik 80-1
 (2008)

UVODNE STRANI
Polona Pagon: Jutranji termični veter v Barkovljah pri Trstu
Blaž Komac, Karel Natek, Matija Zorn: Širjenja urbanizacije na poplavna območja
Metka Furlan, Drago Kladnik: Krotnik, Krotnjek, Krotnjak, Korenščica ali Potok
Rožle Bratec Mrvar, Drago Kladnik: Janez Jesenko – malce pozabljeni velikan slovenske geografije
Miha Staut: Od medicinske geografije h geografiji zdravja: razvoj veje in slovenske perspektive
Matija Zorn: Nekaj načinov preučevanja erozijskih procesov
Rok Ciglič: Večkriterijsko vrednotenje v prostorskem načrtovanju
Nika Razpotnik, Janez Nared, Mimi Urbanc: Pogovor v kavarni: soočenje teorije in prakse
Mimi Urbanc: Raba utemeljevalne teorije in programa ATLAS.ti v geografiji
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA

Geografski vestnik 79-2
(2007)

UVODNE STRANI
Nika Razpotnik: Okoljevarstveno navskrižje habitatov ranljivih vrst ptic in električnega daljnovodnega omrežja
Drago Kladnik, Franci Petek: Kmetijstvo in spreminjanje rabe tal na Ljubljanskem polju
Franci Petek, Mimi Urbanc: Skupna zemljišča v Sloveniji
Vladimir Korošec: Podeželski turizem v Spodnjem Podravju in regijska turistična ponudba
Drago Kladnik, Drago Perko: Problematična imena držav v slovenskem jeziku
Matija Zorn, Blaž Komac: Naravni procesi v svetih knjigah
Marjan Ravbar: Geografija človeških virov v Sloveniji – pomen ustvarjalnih socialnih skupin za regionalni razvoj
Matija Zorn: Jožefinski vojaški zemljevid kot geografski vir
Tomaž Podobnikar, Žiga Kokalj: Analiza zgodovinskega kartografskega gradiva Triglavskega narodnega parka
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA

Geografski vestnik 79-1
(2007)

UVODNE STRANI
Franci Petek: Spreminjanje rabe tal v severnih Goriških brdih
Mateja Breg: Izzivi in ovire sonaravnega kmetijstva na Dravskem polju
Mimi Urbanc, Martin Boesch, Igor Jelen: Kultura in regionalna politika: kultura kot dejavnik regionalnega razvoja Alp
Stanislav Južnič: Zemljepis v turjaški »knežji« knjižnici
Jure Radišek: Suburbano območje mesta Celje
Igor Vrišer: Geografske dileme
Drago Perko: Tematski zemljevidi in avtorska pravica
Brigita Gregorčič: Učenje ob vodi v šoli v naravi
Klemen Prah: Uporaba integralnega geografskega modela raziskovanja okolja in okoljskih sestavin za varovanje vodnih virov
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA

Geografski vestnik 78-2
  
(2006)

 

UVODNE STRANI
Tatjana Resnik Planinc: Vrednote prostora kot integralni del izobraževanja
Andreja Ferreira: Ocena razvoja Zgornje Gorenjske z vidika okoljske, socialne in ekonomske trajnosti
Matej Gabrovec, David Bole: Dostopnost do avtobusnih postajališč
Jerneja Fridl, Mimi Urbanc: Sporočilnost zemljevidov v luči prvega svetovnega atlasa v slovenskem jeziku
Blaž Komac: Meritve električne upornosti kot sredstvo za ugotavljanje lastnosti gradiva na dolomitnih območjih
Drago Perko: Koliko je oceanov
Žiga Kokalj, Krištof Oštir: Ugotavljanje pokrovnosti Slovenije iz satelitskih posnetkov Landsat
Klemen Zakšek: Analiza vidnosti s prostorskim kotom odprtega neba
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA

Geografski vestnik 78-1
(2006)

 

UVODNE STRANI
Martin Knez, Tadej Slabe: Litološke in reliefne značilnosti lunanskih kamnitih gozdov na južnokitajskem krasu
Vladimir Korošec: Vpliv komasacij na kmetijstvo in podeželska naselja na Dravskem in Ptujskem polju
Milan Bufon: Politična geografija globalizacije
Vladimir Prebilič: Vojne v Afriki – afriški vsakdan
Rajko Pavlovec: Domači kraški izrazi z Ljubljanskega barja
Ana Vovk Korže: Revitalizacija potoka Ložnice v Dravinjskih goricah
Rahman Nurković: Vpliv industrije na regionalni razvoj Tuzelske kotline
Ivan Gams: O pomenu Antona Melika za slovensko geografijo
Sebastijan Borko: Metodologija določanja fragmentiranosti gozda
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA

Geografski vestnik 77-2
(2005)

 

UVODNE STRANI
Drago Kladnik: Geografov pogled na tuja zemljepisna imena v Slovenskem pravopisu 2001
Mimi Urbanc, Matej Gabrovec: Krajevna imena: poligon za dokazovanje moči in odraz lokalne identitete
Janez Nared: Geografski vidiki mreženja podjetij v Sloveniji
Vladimir Korošec: Razvojni problemi podeželskih naselij Spodnjega Podravja
Monika Benkovič Krašovec: Razvojne možnosti naselij v depopulacijskih območjih glede na starostno sestavo gospodinjstev
Katja Vrtačnik: Turizem v izbranih slovenskih alpskih turističnih krajih med letoma 1985 in 2003
Karmen Pažek, Darja Majkovič, Andreja Borec: Turizem na ekoloških kmetijah slovenskega podeželja
Peter Frantar, Mauro Hrvatin: Pretočni režimi v Sloveniji med letoma 1971 in 2000
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA

Geografski vestnik 77-1
 (2005)

UVODNE STRANI
Igor Vrišer: Velikost kmetijskih gospodarstev v Sloveniji
Marjan Ravbar: »Urban Sprawl«: popačena slika (sub)urbanizacije v Sloveniji?
Naja Marot: Regionalna identiteta mladih v Zasavju
Jože Rakovec: Vzroki spreminjanja podnebja
Darko Ogrin: Spreminjanje podnebja v holocenu
Tomaž Vrhovec: Oceani in spreminjanje podnebja
Tanja Cegnar: Spreminjanje podnebja ter človekovo zdravje in počutje
Mateja Breg, Jerneja Fridl, Drago Kladnik, Aleš Smrekar: Vrednotenje nedovoljenih odlagališč odpadkov glede na nujnost njihove sanacije
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA

Geografski vestnik 76-2
(2004)

 

UVODNE STRANI
Katja Vrtačnik: Nekatere značilnosti lokalne klime v Zagorski dolini
David Bole: Geografija javnega potniškega prometa na primeru Ljubljane
Róbert Tésits: Značilnosti nezaposlenosti na podeželju jugozahodne Madžarske
Danilo Kosi: Sonaravno kmetijstvo v Sloveniji
Dejan Rebernik: Sodobni urbanizacijski procesi: od suburbanizacije do reurbanizacije
Stanko Pelc: Geografska obrobnost
Franci Petek, Jerneja Fridl: Pretvarjanje listov zemljiško-katastrskega načrta v Gauss-Krügerjev koordinatni sistem
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA

Geografski vestnik 76-1
(2004)

 

UVODNE STRANI
Simon Kušar: Razlike in podobnosti v regionalnem razvoju Idrijskega in Zasavja
Franz Stare: Velika nakupovalna središča na obrobju Ljubljane proti majhnim trgovinam v središču mesta
Jernej Mlekuž: Življenjska pripoved migrantke Luise: prispevek za »drugačno« družbeno geografijo
Blaž Komac: Dolomitni kras ali fluviokras?
Milan Radovanović, Željko Bjeljac: Prispevek k poznavanju atmosferskih procesov nad Vojvodino
Dušan Plut: Okoljske razsežnosti Strategije gospodarskega razvoja Slovenije (2001-2006)
Klemen Zakšek, Krištof Oštir, Tomaž Podobnikar: Osončenost površja Slovenije
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA

Geografski vestnik 75-2
(2003)

UVODNE STRANI
Mauro Hrvatin, Drago Perko: Gozdno rastje in morfometrične značilnosti površja v Sloveniji
Drago Kladnik: Pomen in perspektive kmetijstva znotraj ljubljanskega avtocestnega obroča
Irena Rejec Brancelj: Kmetijstvo v Sloveniji z vidika obremenjevanja okolja
Jurij Senegačnik: Prikaz Slovenije v osnovnošolskih učbenikih geografije Evrope na območju nekdanje Jugoslavije
Janez Pirnat: Členitev Slovenije na gozdnogospodarska območja – primer praktične regionalizacije
Sabine Müller-Herbers, Hildegard Engels, Frank Molder: Komunalni management rabe tal kot instrument za preprečevanje porabe površin in razpršene gradnje?
Norbert Pap: Politična geografija Južne Evrope
Borut Peršolja: Pot zemljepisnega imena od nastanka do uporabe
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA

Geografski vestnik 75-1
 (2003)

 

UVODNE STRANI
Matej Ogrin: Vpliv reliefa na oblikovanje nekaterih mikroklimatskih tipov v Sloveniji
Peter Frantar: Vrednotenje ustreznosti mreže vodomernih postaj na površinskih vodotokih v Sloveniji
Walter Zsilincsar: Obmestje: aktualni problemi in bodoče perspektive
Filip Tunjić: Vmesna Evropa – naša realnost: kritika obstoječih paradigem
Klára Bank, József Rudl, Róbert Tésits: Nekatere družbenogeografske značilnosti jugozahodne Madžarske
Stanislav Južnič: Hallersteinovi zemljevidi in štetje Kitajcev
Ana Vovk Korže: Položaj in vsebinska usmerjenost fizične geografije v Sloveniji in tujini
Boštjan Kerbler - Kefo: Aplikativna razvojna tipologija hribovskih kmetijskih gospodarstev v občini Ribnica na Pohorju
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA

Geografski vestnik 74-2
(2002)

UVODNE STRANI
Matija Zorn: Podori na Dobraču
Katja Vintar: Vrednotenje regionalnega razvoja Spodnjega Posavja z vidika sonaravnosti
Janez Nared: Razvitost slovenskih občin in nadaljnje razvojne perspektive
Matej Vranješ: "Družbena produkcija prostora": k epistemologiji prostora v geografiji in humanistiki
Vladimir Prebilič: Vojaška geografija v Sloveniji
Peter Jordan: Nacionalni in regionalni atlasi ter nacionalna/regionalna identiteta
Drago Perko: Določanje vodoravne in navpične razgibanosti površja z digitalnim modelom višin
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA

Geografski vestnik 74-1
 (2002)

UVODNE STRANI
Matija Zorn, Blaž Komac: Pobočni procesi in drobirski tok v Logu pod Mangartom
Tomaž Verbič, Matej Gabrovec
: Georadarske meritve na Triglavskem ledeniku
Dejan Cigale: Centralna naselja v Sloveniji in njihova vplivna območja v letu 1999
Franc Lovrenčak: Povezave med prstjo in rastlinstvom na vršajih v Planici
Ana Vovk Korže: Vpliv značilnosti prsti na razširjenost biokmetijskih zemljišč v Prekmurju
Dušan Plut: Teoretični in terminološki vidiki koncepta trajnostnosti/sonaravnosti
Tomaž Podobnikar: Koncept izdelave novega digitalnega modela reliefa  Slovenije
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA

Geografski vestnik 73-2
(2001)

UVODNE STRANI
Milan Bufon: Geografija obmejnosti, čezmejne regije in oblike čezmejne povezanosti
Tomaž Vrhovec, Andrej Velkavrh: Največja debelina snežne odeje na Kredarici
Ivan Gams: O Afganistancih in drugih gorjancih
Emil Pižorn: Vojaškogeografska ocena slovensko-hrvaške državne meje v Srednjem Posotelju
Zdeněk Máčka: Določanje razčlenjenosti površja s topografskih zemljevidov velikega merila
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA

Geografski vestnik 73-1
 (2001)

UVODNE STRANI
Vladimir Drozg: Nakupovalna središča v Sloveniji
Dimitrij Krajnc: Sestava in število lokalov v starem mestnem jedru Slovenj Gradca med letoma 1945 in 2000
Sandi Berk: O tujejezičnih ustreznicah za slovenska zemljepisna imena
Igor Vrišer: Nekateri novejši ekonomskogeografski pojmi 
Simon Kušar: Metodologija ocenjevanja pokrajinskega vpliva neurejenih odlagališč odpadkov na kakovost podtalnice v prodnih sedimentih 
Lojze Gosar:
Metoda izdelave razvojnega programa
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA

Geografski vestnik 72-2
(2000)

UVODNE STRANI
RAZPRAVE
Milan Bufon:
Političnogeografske podlage čezmejne komunikacije na območju tromeje med Slovenijo, Italijo in Avstrijo
Marija Brnot: Odvisnost kakovosti podtalnice od njene dinamične izdatnosti in globine
Natalija Špeh: Odziv potencialno prizadetih prebivalcev na nadaljnje širjenje ugrezninskega območja velenjskega premogovnika
Dimitrij Krajnc: Demografski razvoj Koroške med letoma 1948 in 1996
Andrej Kobler, Lidija Kodrič: Uporaba geografskega informacijskega sistema pri načrtovanju prostorskega razvoja na primeru katastrskih občin Godovič in Črni Vrh
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA

Geografski vestnik 72-1
(2000)

UVODNE STRANI
Jernej Mlekuž: Slovenci v Mendozi: poskus ovrednotenja "izvornega" prostora kot komponente etnične, narodne in nacionalne identitete
Uroš Horvat: Motivi, potrebe in ravnanje turistov v Rogaški Slatini
Zlatimir Bićanić, Tonko Baković: Temperatura, slanost in gostota morske vode v severnem Jadranu
Ivan Gams: Stanje v (prirodno)geografski regionalizaciji Slovenije
Vladimir Drozg: Vzgojno-izobraževalne vsebine geografije naselij
Metka Furlan, Alenka Gložančev, Alenka Šivic-Dular:Pravopisna ustreznost zapisa lastnoimenskega gradiva v Registru zemljepisnih imen in Registru prostorskih enot
Tomaž Podobnikar: Analiza poselitve glede na geomorfološke značilnosti z metodo Monte Carlo
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA

Geografski vestnik 71
(1999)

UVODNE STRANI
Dušan Plut: Regionalizacija Slovenije po sonaravnih kriterijih
Dimitrij Krajnc: Strukturne spremembe v kmetijstvu subpanonske severovzhodne Slovenije po letu 1990 in možnosti nadaljnjega razvoja
Dejan Rebernik:Prebivalstveni razvoj Ljubljane po letu 1945
Nataša Germ: Suburbanizacija v okolici Slovenske Bistrice
Dejan Cigale: Nekatere značilnosti bližnje rekreacije prebivalstva Domžal
Milan Bufon: Problematika teritorialnosti v politični in kulturni geografiji
Colin H. Williams: Skupno varovanje ogroženega okolja in narodnih skupnosti
Petr Šindler: Politični, socialni in ekonomski razvoj Ostravske regije na Češkem
Rajko Pavlovec: Ljudsko poimenovanje nekaterih kamnin in orodij za pridobivanje kamna na Štajerskem
Irena Rejec Brancelj: Metodološki vidiki preučevanja kmetijskega obremenjevanja okolja v slovenskih pokrajinah
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
Geografski vestnik 70  
(1998)

UVODNE STRANI
Ivan Gams: Razlika med mesečnimi koeficienti padavin in odtoka kot metoda členitve
rečnih režimov v Sloveniji

Valentina Brečko: Pokrajinske značilnosti območij virov pitne vode v jugovzhodni
Ljubljanski kotlini

Zlatimir Bićanić: Večletni potek vrednosti temperature, slanosti in gostote morske
vode  v Piranskem zalivu

Darko Ogrin: Dendrokronologija in dendroklimatologija Planine pri Jezeru v Julijskih
Alpah

Vladimir Drozg: Tlorisi slovenskih mest
Aljaž Plevnik: Potovalne navade prebivalcev izbranih stanovanjskih območij Maribora
Warwick Armstrong: Shared geographies, divided histories the Canada-Quebec
impasse

Karel Natek: O regionalizaciji Slovenije
Natalija Mazej: Primerjava okoljevarstvene zakonodaje (voda, zrak) Slovenije in
Evropske zveze z vidika uveljaljanja trajnostnega sonaravnega razvoja

Dimitrij Kranjc: Vplivi različnih metod pri obdelavi podatkov popisa prebivalstva,
gospodinjstev, stanovanj in kmečkih gospodarstev leta 1991 na število in strukturo
kmetij v Sloveniji

Marko Krevs: Vpliv izbora prostorske enote na rezultate geografskih statističnih analiz
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILA
Janja Turk: Bibliografija geografskega vestnika 1925-1998

Geografski vestnik 69
(1997)

UVODNE STRANI
Ana Vovk: Ekološko vrednotenje prsti v Dravinjskih goricah v dolini Dravinje
Irena Rejec Brancelj, Simon Kerma: Vpliv poselitve in gospodarstva na kakovost vode v porečju Krke
Damijana Počkaj Horvat: Demografske značilnosti Maribora in njegova notranja členitev
Vladimir Drozg: Nekatere značilnosti ustroja Maribora
Milan Bufon: Države, narodi, manjšine: politično geografski oris
Jernej Zupančič: Slovenci v Avstriji - število, način poselitve, struktura, identiteta
Drago Kladnik: Nekateri prostorski vidiki telefonskega omrežja v Sloveniji
Andrej Kranjc: Vloga slovenskih geografov v sodobnih raziskavah krasa
Ivan Gams: Slovenski geografi in komisija za kras pri mednarodni geografski zvezi
Franc Lovrenčak: Prsti na Tajskem
Metka Špes: Družbenogeografski vidik preučevanja okoljskih problemov
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILA

 Geografski vestnik 68
(1996)


UVODNE STRANI
Ivan Gams: Termalni pas v Sloveniji
Darko Ogrin: Podnebni tipi v Sloveniji
Zlatimir Bićanić: Večletni potek površinske temperature morske vode v vzhodnem delu Tržaškega zaliva (dejavniki ki največ vplivajo na termalne vrednosti)
Ana Vovk: Pedogeografske značilnosti njivskih površin v severovzhodni Sloveniji
Darko Radinja: Obremenjevanje pokrajinskega okolja v Sloveniji zaradi energijske intenzitivnosti ''družbenega'' kmetijstva
Drago Kladnik: Naravnogeografske členitve Slovenije
Mirko Pak: Geografski elementi regionalnega razvoja spodnjega Podravja s Prlekijo
Ana Barbič: Brkini in Čičarija: Družbenogeografska podoba
Dušan Novak: Karte ranljivosti voda v Sloveniji
Valentina Brečko: Podtalnica Ljubljanskega Polja - najpomembnejši vodni vir za oskrbo Ljubljane
Branko Jurlina: ''Geoprostor''
Dejan Rebernik: Uporaba faktorske analize pri proučevanju socialne diferenciacije mestnega prostora
Dušan Plut: Osnovni kazalci kakovosti mestnega okolja z vidika trajnostnega sonaravnega razvoja
Matej Gabrovec: Dolinka, dolek ali dolec? 
Franc Lovrenčak: O uporabi pojma pokrajina
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILA


Geografski vestnik 67
(1995)


UVODNE STRANI
Stanko Pelc: Promet in dnevna migracija v Halozah
Mateja Klinar: Geografska problematika predvidene male hidroelektrarne Krajcarica v Triglavskem narodnem parku z vidika varstva okolja
Karmen Sadar: Luka Koper
Franc Lovrenčak: Zveze med reliefom, prstmi in vegetacijo v Planici
Ana Vovk: Pomen vode za razporeditev ekotopov v dolinah
Jerica Mrak: Kovaštvo na Banjški planoti
Vladimir Klemenčič: Vloga slovenske geografije v mednarodni predstavitvi Slovenije
Milan Bufon: Oris položaja avtohtonih etničnih in narodnih manjšin v Italiji
F. W. Carter: Poland's migratition problems: A post-communist legacy
Klaus Wolf: Aufgaben einer 'Zielorientiren geographischen Landeskunde'
Igor Vrišer: O metodiki geografskega proučevanja
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILA
Janja Turk: Bibliografija geografskega vestnika 1925-1995


 Geografski vestnik 66
(1994)


UVODNE STRANI
Angelca Rus, Ivan Stanič: Členitev mesta Ljubljana
Dejan Rebernik: Morfološka in socialnogeografska struktura Celja
Marko Krevs: Geografska vsebina proučevanja lokacij trgovine na drobno v Sloveniji
Ana Vovk: Vpliv reliefa na lastnosti prsti na Boču, v dolini Dravinje in v Dravinjskih goricah
Viktor Majdič: Pomenski izvor slovenskih krajevnih imen
Ivan Gams: Pojem in obseg doline v slovenski regionalni geografiji
Anton Sore: Vodna imena na območju Savinje, zgornje in srednje Sotle
Dušan Novak: Oskrba s pitno vodo v občini Kamnik
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILA

Geografski vestnik 65
(1993)

 
UVODNE STRANI
Marton Veress: Nastanek Panonske kotline
Miroslav Vysoudil: Topoclimatic mapping in central Morava (Czech Republic)
Barbara Malej: Planina Suha v spodnjih Bohinjskih gorah, geografija območja in planinskega gospodarjenja
Igor Šebenik: Novejše spremembe prometa na izbranih odsekih mednarodnih magistralnih cest Trst-Reka in Postojna-Reka v Sloveniji
Stanko Pelc, Andrej Černe: Območja prometne privlačnosti med središči urbanega sistema Slovenije
Marijan M. Klemenčič: Starostna in narodnostna sestava prebivalcev Tržiča
Anton Sore: Ledinska in krajevna imena v Savinjsko-Sotelski Sloveniji
Ivan Gams: Ob vprašanju imen (Notranjska) Reka in (Notranjski) Snežnik
dr. France Bernot: Visoka plima ob slovenski obali 8. decembra 1992
Dušan Novak: Strokovne podlage za zavarovanje vodnih virov
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILAGeografski vestnik 64
(1992)


UVODNE STRANI
Janja Kogovšek, Andrej Kranjc: Intenzivnost zakrasevanja v dolomitnem krasu (na primeru Lašč)
Vlado Drozg: Morfološki tipi vaških naselij v Sloveniji
Damijana Počkaj Hrovat: Tipizacija demografskih območij v subpanonski severovzhodni Sloveniji
Drago Kladnik, Peter Repolusk: Razvoj podeželja v občini Lendava in ohranjanje narodnostne identitete Madžarov
Pavel Stranj: The development of social structure on the ethnical border of two minorities - case study od Slovenes and Friulian in region Friuli Venezia - Giulia
Stanko Pelc: Družbenogeografski vidiki preobrazbe pokrajine v občini Domžale
Zoran Belec: Novejše ugotovitve o obsegu in pomenu propadanja gozdov na Pohorju in Kozjaku
Marijan Klemenčič: Nove smeri razvoja industrije
Marijan Klemenčič: Kaos in geografija
Vladimir Klemenčič, Jernej Zupančič: Regionalizem - nov izziv za geografijo - primer slovenskega etničnega ozemlja
France Bernot: Nekaj novejših podatkov o temperaturi morja ob slovenski obali
Dušan Novak:  Oskrba z vodo v občini Mozirje
Daniel Rojšek: O nekaj imenih s Krasa in Posočja
Daniel Rojšek: Geografska informacijska postaja Škocjan
Marko Krevs: Iskanje lokalnih reliefnih ekstremov na DMR
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILAGeografski vestnik 63
(1991)


UVODNE STRANI
Ivan Gams: Nekatere geografske stalnice Slovenije
Vladimir Klemenčič: Tendence spreminjanja slovenskega podeželja
Andrej Mihevc:  Morfološke značilnosti ponornega kontaktnega krasa v Sloveniji
Milan Natek: Prebivalstvene značinosti hribovskih kmetij v zgornjem Pohudinju
Breda Ogorelec: Analiza morfoloških značilnosti vasi (primer aplikativne geografije)
Mirko Pak: Nekateri elementi razvoja prebivalstva Maribora
Marjan Cencen: Geografski teoretični pristopi k proučevanju nerazvitosti in njena opredelitev
Vlado Drozg:  Gestalt teorija in geografsko proučevanje
Daniel Rojšek: Geografija in naravna dediščina
Marko Krevs: Učinkovitost prikazovanja podatkov: na izbranih geografskih primerih
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILA


 Geografski vestnik 62
(1990)


UVODNE STRANI
Boris Šket: Akademik dr. prof. A. Melik - rektor ljubljanske univerze
France Bernik: Anton Melik in Slovenska matica
Ivan Gams: Melik in njegov čas
Ivan Gams: Anton Melik in slovenska regionalna geografija
Igor Vrišer: Prispevek Antona Melika h geografiji slovenskih naselij
Danilo Furlan: Anton Melik - klimatolog
Peter Habič: Melikov prispevek h geomorfologiji in krasoslovju
Ignacij Voje: Anton Melik - zgodovinopisec in avtor zgodovinskih učbenikov
Tone Cevc: Prispevek dr. Antona Melika slovenski etnologiji
Drago Meze: Bibliografija Antona Melika
Jurij Kunaver: H Geomorfologiji dolomitnega prevala Vršič v Julijskih Alpah
Milan Bufon: Temeljni problem geografskega preučevanja etničnih manjšin na primeru Slovencev v Italiji
Anton Sore: Umrljivost v Celju
von Jörg Maier, Bayreuth: Der Beitrag der Geographie zur Entwicklung ländlicher Räume - das Beispiel Oberfranken
Lojze Gosar: Vzgojni pomen geografije
Igor Vrišer: Aplikacija geografije za družbene potrebe
Ivan Gams: O imenu obalne regije
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILA

 Geograski vestnik 61
(1989)


UVODNE STRANI
Peter Habič: Sledenje kraških voda v Sloveniji – zgodovinski pregled in raziskave po letu 1965
France Bernot: Izostanek padavin v Sloveniji in nizek pretok Save pozimi 1988/1989 (o zimski suši v tem letu)
Lojze Gosar: Za skladnejši razvoj Slovenije
Uroš Horvat: Geografska tipizacija turističnih krajev v Sloveniji
Mojca Dolgan Petrič:  Gozdni požari na kraškem gozdnogospodarskem območju Slovenije
Stanko Pelc: Raziskovanje prometne dostopnosti do delovnih mest za potrebe prostorskega planiranja na primeru Slovenije
Anton Gosar:  Spremembe v lastniško-posestni strukturi slovenskega alpskega sveta, nastale zaradi pospešene gradnje počitniških bivališč
Jernej Zupančič: Socialnogeografska preobrazba Suhe krajine
Ludvik Mihelič: Problematika deponiranja odpadkov v ribniški občini
Darko Ogrin: Dendroklimatologija in možnosti uporabe njene metode v Sloveniji
Zoran Pavšek: Bioklimatska ocena dveh vremenskih situacij na Rakitni v primerjavi z Ljubljano
Andrej Černe: Izhodišča za zasnovo prometnogeografskega modela
Jože Velikonja: Nekaj pogledov na ameriško socialno geografijo
Marjan Cencen: Načrti za ohranitev naravne pokrajine v Gorepaniju (osrednji Nepal)
Ivan Gams: Termini za premikanje zemeljskih gmot
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILA

 Geografski vestnik 60
(1988)


UVODNE STRANI
Darko Radinja: O tehnogenem kroženju žvepla v pokrajinskem okolju SR Slovenije in njegovi bilanci
Janja Kogovšek, Andrej Kranjc: Opazovanje kislosti padavin v Postojni v letih 1985-1987
Drago Perko:  Učinki suše v Sloveniji poleti 1988 na različnih rečnih nanosih (primerjava med vzhodno Krško kotlino in Pokokrjem)
France Bernot: Snežne padavine v SR Sloveniji januarja 1987
Aleksander Jakoš:  Spremembe v gibanju prebivalstva po naseljih SR Slovenije v obdobju 1961-1986
Vladimir Kokole: Struktura omrežja podeželjskih (nemestnih) naselij v SR Sloveniji
Igor Vrišer: Živinoreja v SR Sloveniji (prispevek h geografski monografiji Slovenije)
Breda Ogorelec: Normativna načela kot dejavnik mestnega razvoja (na primeru Ljubljane)
Jernej Zupančič: Oskrba z vodo ob suši v zahodni Suhi krajini
Mitja Bricelj: Gospodarski pomen Save Dolinke in Bohinjke ter njun vpliv na okolje
Igor Vrišer: Ekonomska regionalizacija: teorija in praksa
Anton Gosar:  Geografija v ZDA
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILA


 Geografski vestnik 59
(1987)
UVODNE STRANI
Igor Vrišer: Ob štiridesetletnici združitve Slovenskega Primorja s Slovenijo
Ivan Gams:  Omejitev alpskega ozemlja v Sloveniji
Darko Radinja: Snežna odeja v SR Sloveniji sredi decembra 1986 ter vprašanje onesnaženosti našega okolja
Igor Vrišer: Spremembe v zemljiških kategorijah v Sloveniji (gradivo za geografsko monografijo o Sloveniji)
Milan Natek: Osnovni tipi zemljiško-posestne strukture v SR Sloveniji leta 1981
Lojze Gosar: Kakšna naj bi bila prihodnja poseljenost SR Slovenije?
Ludvik Mihelič: Oskrba s pitno vodo v SR Sloveniji v sušnem letu 1985
Drago Perko: Povezanost prebivalstva v Pokokrju z nadmorsko višino in naklonom
Vera Kokole, Vladimir Kokole: Stanje in perspektive omrežja centralnih naselij na spominskem območju Žumberak – Gorjanci
Jurij Kunaver: O komparativnih metodah v geomorfologiji visokogorskega krasa
Igor Vrišer:  Zapis o regionalni geografiji
Breda Ogorelec: Za pomensko razdelitev med pokrajino in krajino in proti njej
Andrej Kranjc: O pokrajinskem imenu Pivka
Rajko Pavlovec: Domače poimenovanje kamnin med Slovenci v Kanalski dolini
O zmedi in samovolji pri uporabi naših pokrajinskih imen
Milan Orožen Adamič: V geografiji uporabni računalniški programi: urejevalnik besedil Steve
Drago Perko: Program Degas
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILA

 Geografski vestnik 58
(1986)


 

UVODNE STRANI
Danilo Furlan: Okvirna podoba o toči in sodri v Jugoslaviji
Vladimir Kokole: Migracije v SR Slovenijo iz drugih republik in narodnostna sestava njenega prebivalstva
Milan Natek:  Prebivalstvo hribovskih kmetij v zgornjem Pomežju leta 1985 in njihove razporeditev po višinskih pasovih
Mirko Pak, Valentin Triler: Problematika trgovine na Gorenjskem
Maja Plemelj: Analiza razvojnih možnosti za planinsko pašništvo in počitniška bivališča na Pokljuki
Lojze Gosar: Socialni indikatorji v regionalnem planiranju na primeru Gvajane
Ivan Gams: Za kvantitativno razmejitev med pojmi gričevje, hribovje in gorovje
Igor Vrišer: Geografija – humanistična veda
Dušan Plut: Geografija in humana ekologija
Jirî Matyâiek: Prispevek k problematiki geografskih raziskav na področju turizma
Jirî Matyâiek: Informacije o novejših geografskih raziskavah turizma v ČSSR
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILA

 
Geografski vestnik 57
(1985)


 

UVODNE STRANI
Danilo Furlan: Jakost vetra v Jugoslaviji in ocena njegove energetske vrednosti
Darko Radinja: Sodobna oskrba s pitno vodo v SR Sloveniji in njeno vodovodno omrežje
Milan Natek: Prebivalstvo v gospodinjstvih z zemljiško posestjo v SR Sloveniji v letu 1981
Borut Belec: Stopnja preslojitve in starostna struktura prebivalstva naselij Žihvala in Slaptinci
Rado Genorio: Mobilost in način poselitve slovenskih gospodinjstev v Torontu
Ivan Gams:  Problemi sodobnega raziskovanja gorskih sistemov
Igor Vrišer: Historična geografija: cilji, pomen in metode
Ivan Gams: Še ''o problematiki suše v Sloveniji''
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILA

 
Geografski vestnik 56
(1984)UVODNE STRANI
Peter Habič:  Novo vrednotenje tektonskega oblikovanja reliefa v zahodni Sloveniji
Marko Kolbezen: Transportni material reke Krke
Danilo Furlan:  O skladnosti padavinskih singularitet v Jugoslaviji
Milan Natek: Tipi rasti števila prebivalstva v SR Sloveniji v desetletju 1971-1981
Breda Ogorelec: Ljubljansko barje – primernost za kmetijstvo
Igor Vrišer: »Behavioural Geography«
France Habe: Prizadevanje za čisto notranjsko Reko
Ivan Gams: Metodologija geografske razčlenitve ozemlja
Karel Natek: O problematiki suše v Sloveniji
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILA


 Geografski vestnik 55
(1983)


UVODNE STRANI
Ivan Gams: Stanje in perspektive slovenske raziskovalne geografije
Jurij Kunaver: Ob odkritju spominske plošče prof. dr. Antonu Meliku
Mavricij Zgonik: Ob odkritju spominske plošče prof. Franju Bašu
Danilo Furlan: Osončenje v Jugoslaviji
Cene Malovrh: Razvojna osnova kmetijske proizvodnje v Sloveniji glede na posebnosti investicij
Aleksander Jakoš: Socialnogeografska homogena območja v SR Sloveniji
Lojze Gosar: Projekcije socialnodemografske posestne in fizične preobrazbe naselja ob primeru Bevk
Andrej A. Kranjc: Kras v Kanadi
Igor Vrišer: Geografija in sodobnost
Karel Natek: Uporabnost letalskih posnetkov pri geomorfološkem proučevanju
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILA

 
Geografski vestnik 54
(1982)


 

UVODNE STRANI
Andrej A. Kranjc: Erozija v porečju Pivke
France Šušteršič:  Nekaj misli o oblikovanosti kraškega površja
Ivan Gams: Temperaturni obrat in navpični gradienti v slovenjgraški kotlini
Danilo Furlan:  O časovni skladnosti singularitet ustaljenega vremena na celinah severne poloble
Pavle Mihevc: Značilnosti zgoščevanja prebivalstva v SR Sloveniji
Vera Kokole: PTT dejavnosti in prostorski razvoj v Sloveniji
Marko Žerovnik: Merilo kart in upodobitvena površina na kartah na primeru občine Kamnik
Igor Vrišer: Geografska veda v preteklosti, sedanjosti, prihodnosti
Dušan Plut: Usmeritev geografije v luči pozitivizma
Fedor Černe: Še nekaj misli o položaju v slovenski geografiji
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILA


Geografski vestnik 53
(1981) 


 

UVODNE STRANI
Danila Furlan: Doline hladnega in grebeni toplega zraka in njihov vpliv na vreme in klimo Slovenije
Franc Lovrenčak:  Pedogeografske značilnosti Šentjernejskega vršaja
Ivan Gams: Nastanek prebojnih dolin južno od Šentjurja pri Celju
Milan Orožen Adamič: Prispevek k poznavanju izoblikovanosti podvodnega reliefa slovenske obale
Dušan Plut: Neurejena odlagališča odpadkov v Beli krajina
Branko Mlinar: Javni medkrajevni linijski avtobusni promet 1974/1975
Mirko Pak: Nekaj misli o položaju v slovenski geografiji
Razprava o geografiji
Borut Belec: S poti po japonski kmetijski pokrajini
Svetozar Ilešič: Redakcijska zasnova in struktura predvidene regionalno-geografske monografije Slovenije
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILA

 
Geografski vestnik 52
(1980)


 

UVODNE STRANI
Ivan Gams: Poglavitni dejavniki kemične erozije na krasu po svetu
Jurij Kunaver: Razvoj in sledovi zadnje stadialne poledenitve v zgornjem Posočju
Andrej Mihevc: Račevsko jezero med Žirovskim vrhom in Rovtami
Lojze Gosar: Analitične projekcije prebivalstva
Lojze Gosar, Pavle Mihevc, Aleksander Jakoš: Pomen tipologije naselij za planiranje
Rado Kočevar: Zimski turizem na Gorenjskem glede na trajanje snežne odeje
Andrej Kranjc: Siga
Ivan Gams: Sigove tvorbe – kapniki – Kras – kras
Igor Vrišer: Naselbinski sistem v Jugoslaviji
Peter Habič: S poti po Kitajskem krasu
Ivo Piry: Geografski vidiki proučevanja meja in obmejnih pokrajin
Dušan Plut: Raziskovalne zasnove in delovne metode pokrajinske ekologije
Drago Meze: Osnovne smernice za geografsko proučevanje hribovskih kmetij na Slovenskem
Drago Kladnik: Možnost uporabe poskusnih modelov v fizični geografiji na primeru proučevanja melišč
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILA


 Geografski vestnik 51
(1979)


 

UVODNE STRANI
Drago Radinja: Onesnaženost slovenskih rek in njene pokrajinske značilnosti
Marjan Klemenčič: Obmestno kmetijstvo Trsta
Andrej Kranjc: Kras v povirju Ljubije
Rado Genorio: Prispevek h geografiji slovenskega izseljenstva v Kanadi
Lojze Gosar: Ocenjevanje primerne stopnje deagrarizacije
Marko Kolbezen: Transport hribinskega materiala na potokih vzhodnega in jugovzhodnega Pohorja kot posledica erozije tal
Igor Vrišer: Razmišljanja o geografiji
Milan Natek: Pomen francijscejskega katastra za agrarno – geografska proučevanja
Darko Radinja: Pomembna, a tudi sporna publikacija našega vodarstva
Darko Radinja: Geografsko raziskovanje vodnih mlinov in mlinarstva na Slovenskem
Peter Habič: Problematika geografskega vrednotenja krasa
Peter Habič, Milan Šifrer, Vladimir Klemenčič: O delu geografskih raziskovalnih inštitucij
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILA

 Geografski vestnik 50
(1978)


 

UVODNE STRANI
Darko Radinja: Plavajoči mlini v Jugoslaviji
Peter Habič: Razporeditev kraških globeli v dinarskem krasu
Jurij Kunaver: Intenzivnost zakrasevanja in njegovi učinki v zahodnih Julijskih Alpah – Kaninsko pogorje
France Šušteršič: Prispevek k poznavanju pritočnega dela Planinskega polja in Postojnskih vrat
Anton Gosar: Začasno zaposlovanje iz SR Slovenije v tujini
Vladimir Kokole: Postojna kot regionalno središče
Lojze Gosar: Prispevek k proučevanju razdrobljenosti posesti
Rado Genorio: Geografija poslovnega središča v Ljubljani
Andrej Briški: Pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji
Vera Kokole: Krajevne skupnosti v Sloveniji
Andrej Černe: Nekatere znanstvene publikacije s področja prostorskega planiranja v SR Sloveniji
Svetozar Ilešič: Petdeset letnikov Geografskega vestnika
Milan Šifrer, Darko Radinja, Drago Meze: Osnovne smernice za proučevanje kvartarnih sedimentov in njihove izrabe na Slovenskem
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILA

 Geografski vestnik 49
(1977)


UVODNE STRANI
Jerzy Kostrowicki: On the synthesis in modern geography
Darko Radinja: O kompleksnosti geografije in izven nje
Milorad Vasovič: O geografskim termina i nazivima
Cene Malovrh: Gospodarskemu prostoru lastne sile in njihov pomen za regionalni razvoj
Avguštin Lah: Geografija in varstvo okolja
Stanislaw Leszczycki: The concept of a new geographical atlas
Ivan Gams: Okolje – človeško okolje – geografsko okolje – geografija
Andrej Černe: Proučitev degradacije okolja v Velenjski kotlini s pomočjo faktorske analize
Metka Špes: O problemih življenjskega okolja v Celju
André Blanc: Problèmes d'une station alpine française: Megève
Karl Ruppert: Zur Bedeutung der neueren Bevölkerungsentwicklung für den ländlichen Raum
Branislav Bukorov: Novi mostovi na Dunavu i njihov saobraćajni značaj
Ivan Crkvenčić: Socijalno – geografski aspekti transformacije naših agrarnih područja
Vladimir Đurić: Jugoslavija — njen izmenjeni politički i ekonomsko-geografski položaj
Mark Krasniqi: Neki manje poznati izvori o stanovništvu Kosova
Mitko Panov: Neki migracioni procesi u SR Makedoniji
Igor Vrišer: Urbanizacija jugoslovanskih občin
Marjan Žagar: Osnovno prometno omrežje Jugoslavije
Vladimir Klemenčič: Regionalna preobrazba s Slovenci poseljenega območja ob italijansko - jugoslovanski meji v Italiji
Drago Meze: Prispevek k hidrologiji Radenskega polja
Dušan Plut: Fizičnogeografska regionalizacija Koprskega primorja s pomočjo faktorske analize
Jakob Medved: Razvoj tržne usmerjenosti kmetijstva v SR Sloveniji med leti 1969 – 1974
Mirko Pak: Oskrba kot predmet geografskega proučevanja
Vladimir Bračič: Veliki vrh v Vinorodnih Halozah od leta 1542 do 1977
Borut Belec: Novejše spremembe demografske strukture na Spodnjem Murskem polju
Milan Natek: Nekatere geografske značilnosti v spreminjanju zemljiških kategorij (na primeru katastrske občine Podvin v Savinjski dolini)
Vladimir Kokole: Velenje – razvojno središče ali regionalni center
Marijan Klemenčič: Funkcijska analiza naselij na Tržaškem Krasu
Ivan Gams: O delu mednarodne komisije IGU za geomorfološko kartiranje in nastajanju geomorfološke karte Evrope
Vladimir Klemenčič: Inštitut z geografijo Univerze v Ljubljani v jubilejnem petnajstem letu dela (1976)
Milan Šifrer: Delo geografskega inštituta Antona Melika SAZU v letu 1976
Peter Habič: Inštitut za raziskovanje krasa SAZU v letu 1976
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILA

 
Geografski vestnik 48
(1976)


 

UVODNE STRANI
Ivan Gams: Rajoni Jugoslavije glede na klimatsko aridnost vegetacijske dobe
Igor Vrišer: Razvoj industrije v Sloveniji
Carolyn Knight: Teoretski model pobočja, preizkušen blizu Rogaške Slatine
Milan Natek: Kmetijsko prebivalstvo v SR Sloveniji glede na zemljiško-posestne skupine
Colin Thomas: Internal migration in Slovenia, 1961-1971
Vladimir Kokole: Prispevek k identifikaciji ruralno – urbanega kontinuuma
Lojze Gosar, Lojze Peterle: Analiza avtobusnega prometa na Goriškem
Kazuko Urushibara: The mediterranean red soils of the Yugoslavian karst
Vladimir Bračič: Geografski problemi obmejnih območij Slovenije – poizkus opredelitve obmejnih in manj razvitih obmejnih krajevnih skupnosti v severovzhodni Sloveniji
Borut Belec: Gibanje prebivalstva in spreminjanje demografske strukture v obmejnih področjih severovzhodne Slovenije
Božidar Kert: Delovne migracije iz obmejnih območij občine Lenart v Slovenskih Goricah v zamejstvo
Ludvik Olas: Dvolastništvo – dejavnik v razvoju Prekmurja kot obmejne regije
Marvicij Zgonik: Migracija učencev v gospodarstvu v obmejnih krajih Mariborske regije kot družbenogeografski pojav
Vera Kokole: Sistemi, sistemska teorija in modeli
Vladimir Klemenčič: Delo inštituta za geografijo Univerze v Ljubljani v letu 1975
Drago Meze: Inštitut za geografijo s kartografskim zavodom SAZU v letu 1975
Peter Habič: Inštitut za raziskovanje krasa pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti
Franc Lovrenčak: Nova klasifikacija prsti
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILA

 Geografski vestnik 47
(1975)


UVODNE STRANI
Jurij Kunaver: H geomorfološkemu razvoju Bovške kotline v pleistocenu
Cene Malovrh: Bioklimatski cikli gospodarskega prostora
Milan Natek: Osnovni tipi rasti prebivalstva v SR Sloveniji
Marijan Klemenčič: Sodobni prelog v SR Sloveniji: problem odnosa človek – priroda
Lojze Gosar: Prometna dostopnost v Sloveniji
Marjan Žagar: Prometna križišča in smeri v Sloveniji
Milan Orožen Adamič, Boris Pleskovič: Problemi okolja in odlaganje trdih odpadkov v Ljubljani
Ivan Gams: Problemi geografskega raziskovanja ekotopov in pokrajinske ekologije v Sloveniji
Matjaž Jeršič: Prihodnost Alp
Anton Gosar: Nekatere novejše raziskave o meddržavnih migracijah
Mirko Pak: Nacionalni atlas Slovenije
Borut Belec: Prostorski razvoj sadjarstva na Slovenskem v zadnjih sedemdesetih letih, njegovo sedanje stanje in perspektive v luči regionalno-gospodarske in regionalno-funkcionalne transformacije
Metod Vojvoda: Preobrazba gorsko pastirskega poseljenega območja Slovenije
Marjan Ravbar: Preobrazba obmestij slovenskih mest s črno gradnjo
Drago Meze: Kratek historiat razvoja inštituta
Igor Vrišer: Raziskovalne metode v industrijski geografije
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILA


Geografski vestnik 46
(1974)

 
UVODNE STRANI
Anton Sore: Montanogene ugreznine v Velenjski dolini
France Šušteršič: Nekateri metrični problemi udornic
Lojze Gosar: Kmečka delovna sila v Sloveniji
Marijan Klemenčič: Socialna in ekonomska struktura mešanih delavsko-kmečkih gospodinjstev na kmečkih gospodarstvih
Svetozar Ilešič: Načelna razglabljanja o geografiji v socialistični Evropi
Alfred Bögli: Primejrava evropskih in ameriških kraških teorij
Franc Lovrenčak: Nekatere nove smeri v pedogeografiji in fitogeografiji
Igor Vrišer: O industrijski geografiji
Darko Radinja: Geografija in varstvo človekovega okolja
Vera Kokole: Novi pogledi na proučevanje okolja
Darko Radinja, Milan Šifrer, Franc Lovrenčak, Marko Kolbezen, Milan Natek: Geografsko proučevanje poplavnih področij v Sloveniji
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILA

 Geografski vestnik 45
(1973)


UVODNE STRANI
Jakob Medved: Izraba zemljišč in tržna usmerjenost kmetijstva v SR Sloveniji leta 1969
Igor Vrišer: Vplivna območja jugoslovanskih mest in drugih središč
Mirko Pak: Trgovska središča v Ljubljani, Mariboru in Kranju
France Šušteršič: K problematiki udornic in sorodnih oblik visoke Notranjske
Marjan Žagar: Blaž Kocen (1821 – 1871)
Svetozar Ilešič: Za regionalno kompleksnost v geografski teoriji in praksi
Vladimir Kokole: Aplicirana geografija in problemi regionalnega razvoja v Franciji na primeru Bretanije
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILA

 
Geografski vestnik 44
(1972)


 

UVODNE STRANI
Svetozar Ilešič: Slovenske pokrajine
Milan Šifrer: Nekatere smeri in pogledi geomorfološkega proučevanja na Slovenskem
Ivan Gams: Geografsko raziskovanje krasa v Sloveniji
Drago Meze: Klimatska proučevanja Slovenije
Jakob Medved: O geografskem proučevanju slovenske podeželske pokrajine
Igor Vrišer: O geografskem proučevanju slovenskih mest
Vladimir Klemenčič: Geografija prebivalstva Slovenije
Valter Bohinec, Roman Savnik: Kako je nastalo geografsko društvo Slovenije
Svetozar Ilešič: Slovenska geografija v petdesetih letih slovenskega geografskega društva
Proslava petdesetletnice geografskega društva Slovenije
Svetozar Ilešič: 22. mednarodni geografski kongres v Kanadi
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILA

 Geografski vestnik 43
(1971)


  

UVODNE STRANI
Pavol Plesnik: O vprašanju zgornje gozdne meje in vegetacijskih pasov v gorovjih jugozahodne in severozahodne Slovenije
Ivan Gams: Podtalne kraške oblike
Ivan Gams: Psevdovrtače v slovenjgraški Dobrovi
Albin Stritar: Izraba tal v spodnjem delu Gorenjskih ravnin
Jože Cvetek: Grbinasti travniki s posebnim ozirom na Bohinj
A. Moritsch: Socialnogeografski razvoj katastrske občina Šentpavel na Zilji (St. Paul im Gailtal) od leta 1836 do danes
Mirko Pak: Preobrazba ''čaršije'' v Bitoli
Mirko Pak, Gojmir Bervar: Geografski učinki socialne deformacije v nekaterih predelih slovenskih mest
Franc Lovrenčak: O proučevanju zgornje gozdne meje
Svetozar Ilešič: Težnje h kompleksnosti na jubilejnem kongresu sovjetskih geografov v Leningradu
Ivan Gams: Posvet o kraških pojavih v tropih in v Sredozemlju od 25-26. 1. 1971 v Frankfurtu
Vladimir Klemenčič: 38. kongres geografov ZR Nemčije
Svetozar Ilešič: Evropska regionalna konferenca mednarodne geografske unije v Budimpešti avgusta 1971
Svetozar Ilešič: Simpozij o inovacijah v geografiji in univerzitetni izobrazbi v Bratislavi avgusta 1971
Svetozar Ilešič: Z XXI. Kongresa italijanskih geografov
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILA


 Geografski vestnik 42
(1970) 

UVODNE STRANI
Jakob Medved: Spremembe v izrabii zemljišča in preslajanje kmečkega prebivalstva v Sloveniji v zadnjih dveh desetletjih
Jože Lojk: Šolstvo in družbenogeografski razvoj SR Slovenije
Metod Vojvoda: Najnovejše spremembe v planinskem gospodarstvu slovenskih Alp
Noel Škerjanc: Mestna četrt Krakovo v Ljubljani
Franc Lovrenčak: Prst in rastje v Raki
Igor Vrišer: Kvantitativna geografija
Ivan Gams: Univerzalna ali nacionalna geografija
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILA

 
Geografski vestnik 41
(1969)


 

UVODNE STRANI
Vladimir Kokole, Vera Kokole: Urbanizacija podeželja v Sloveniji
Borut Ingolič: Nekaj elementov pri proučevanju mestnega vpliva na primeru obmestnega dela občine Bežigrad
Vladimir Klemenčič, Mirko Pak: Nekateri elementi gospodarsko-geografskega razvoja Rakitne
Darko Radinja: Renške Dobrave – pokrajinski stik med fluvialno akumulacijo Soče in periglacialno akumulacijo Vipave
Dušan Novak: O barvanju potoka v Križni jami
Svetozar Ilešič: Položaj socialne geografije v sklopu geografske znanosti
Svetozar Ilešič: XXI. mednarodni geografski kongres v Indiji
Svetozar Ilešič: Močan korak naprej h kompleksni in dinamični geografiji podeželjske pokrajine
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILA


 Geografski vestnik 40
(1968)


 

UVODNE STRANI
Svetozar Ilešič: Regionalne razlike v družbeno-geografski strukturi SR Slovenije
Vladimir Klemenčič: Problemi mešane strukture gospodinjstev in kmečkih gospodarstev v Sloveniji
Matjaž Jeršič: Sekundarna počitniška bivališča v Sloveniji in zahodni Istri
Ivan Gams: Geomorfološko kartiranje na primeru Rakitne in Glinic
Jakob Medved, Ivan Gams: Ojstrica nad Dravogradom
Igor Vrišer: O funkcijski klasifikaciji mest
Anton Ramovš: Ali naj še naprej uporabljamo pojem mendolski dolomit?
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILA

 
Geografski vestnik 39
(1967)


 

UVODNE STRANI
Darko Radinja: Morfogenetske poteze Goriškega polja
Jože Lojk: Razvoj mestne aglomeracije Škofje Loke v zadnjih sto letih
Matjaž Jeršič: Vpliv turizma na razvoj naselja Bled
Mirko Pak: Socialno geografska transformacija nekaterih mestnih četrti Ljubljane in Maribora
Igor Vrišer: O centralnih naseljih
Jakob Medved: O vidikih in metodah proučevanja podeželske pokrajine
Wladislaw Biegajlo: Sodelovanje med geografi Jugoslavije in Poljske na področju proučevanja izrabe tal
Ivan Gams: Načrtovanje jugoslovanskega in slovenskega nacionalne atlasa
Svetozar Ilešič: Mednarodni kolokvij o ekonomski regionalizaciji v Strasbourgu
Ivan Gams: Mednarodni simpozij o aplicirani geomorfologiji v Romuniji od 25. maja do 4. junija 1967
Svetozar Ilešič: Deveti splošnopoljski kongres Poljskega geografskega društva v Wrocławu od 11. do 14. septembra 1966
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILA

 
Geografski vestnik 38
(1966)
 

UVODNE STRANI
Ivan Gams: Faktorji in dinamika korozije na karbonatnih kameninah slovenskega dinarskega in alpskega krasa
Igor Vrišer: Kartiranje izrabe tal v urbanih območjih
Jelka Kunaver: Poljanska dolina ob Kolpi
France Bernot: Temperaturne razmere severnega Jadrana v letu 1965
Milan Natek, Marjan Žagar: Prostorsko in časovno vrednotenje zemljiško-posestnih skupin v (agrarni) geografiji
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILA 

 
Geografski vestnik 37
(1965)


UVODNE STRANI
V. A. Anučin: O metodološki enotnosti geografije
Cene Malovrh: Analiza gospodarsko-prostorske strukture individualnih kmetijskih obratov različnih agrarnih predelov Slovenije
Ivan Gams: H kvartarni geomorfogenezi ozemlja med Postojnskim, Planinskim in Cerkniškem poljem
Jakob Medved: Spreminjanje agrarnega gospodarstv v gorskem svetu ob primeru Mežiške doline
Stanko Buser: Geološke razmere v Trnovskem gozdu
Svetozar Ilešič: Poljski glas za reintegracijo geografije
J. G. Sauškin: Danes in jutri v geografiji
Igor Vrišer: Geografska izhodišča pri omejevanju mest in njihovih vplivnih območij
Svetozar Ilešič: Novi prispevki v smeri ''aplicirane geografije''
Ivan Gams: IV. Mednarodni speleološki kongres v Jugoslaviji
Vladimir Klemenčič: Mednarodna konferenca za metode proučevanja izrabe tal v Budimpešti in mednarodna agrarno-geografska konferenca v Halle-u v l. 1964
Svetozar Ilešič: Nadaljne delo komisije za metode ekonomske regionalizacije MGU
Vladimir Kokole: Komisija za aplicirano geografijo pri mednarodni geografski uniji
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILA

 
Geografski vestnik 36
(1964)


UVODNE STRANI
Svetozar Ilešič: Preostanki preteklosti v pokrajini kot element resničnega geografskega okolja
Franc Hebe, France Hribar: Sajevško polje
Igor Vrišer: Regionalno prostorsko načrtovanje turizma v Postonjski občini
France Bernot: Vertikalni temperaturni profil v jezeru pod Krimom
Mirko Pak: Današnji gospodarski pomen izgonov na zgornjem Dravskem polju
Svetozar Ilešič: Nadaljevanje borbe mišljenj o enotnosti geografije v Sovjetski zvezi
Zbigniew Wójcik: Problemi geomorfologije Jugoslavije v poljski literaturi
Igor Vrišer: Prostorsko načrtovanje na Poljskem
Svetozar Ilešič: S treh geografskih kongresov v inozemstvu
Jurij Kunaver: Mednarodna speleološka konferenca v Brnu od 29. junija do 4. julija 1964
Svetozar Ilešič: Rezultati drugega zasedanja mednarodne komisije za metode ekonomske regionalizacije
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILA


Geografski vestnik 35
(1963)

 
UVODNE STRANI
Vladimir Klemenčič: Dnevni priliv delovne sile v industrijska podjetja Ljubljane v letih 1951 in 1961
Ludvik Olas: Migracije Prekmurcev v štajerski del Pomurja
Rudi Tancik: Agropedološke značilnosti porečja Save v Sloveniji
Ivan Gams: Velo polje in problem pospešene korozije
Aleksandar Šupan: Silvo Kranjec
Svetozar Ilešič: Okrepljeni glasovi za enotnost geografijo v socialističnih deželah
Svetozar Ilešič: Aplicirana geografija ali aplikacija geografije?
Svetozar Ilešič: Obiski pri madžarskih geografih ob devetdesetletnici madžarskega geografskega društva
Ivan Gams: I. Mednarodni speleološki kolokvij v Grčiji
Dušan Novak: Mednarodno zborovanje hidrogeologov v Beogradu
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILA
 
Geografski vestnik 34
(1962)
UVODNE STRANI
Ivan Gams: Meritve korozijske intenzitete v Sloveniji in njihov pomen za geomorfologijo
Vladimir Kokole: Funkcije slovenskih mest
Svetozar Ilešič, Vladimir Klemenčič, Matjaž Jeršič, Jože Lojk, Ludvik Olas, Metod Vojvoda, Djoko Jelič, Matjaž Jeršič, Jože Lojk, Metod Vojvoda: Študije o kmetijski izrabi tal v treh vaseh Jugoslavije
Ivan Gams, Jurij Kunaver, Franc Jenko, Roman Savnik: Kraška terminologija
Nada Čadež: Hidrografsko zaledje izvira Radeščice pri Podturnu
Igor Vrišer: Nekatere publikacije s področja regionalnega prostorskega planiranja
Dušan Novak: Tretji mednarodni speleološki kongresi v Avstriji
Svetozar Ilešič: Prvo zasedanje komisije za metode ekonomske regionalizacije mednarodne geografske unije v Utrechtu leta 1961
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILA
 
Geografski vestnik 33
(1961)


UVODNE STRANI
Svetozar Ilešič: Geografska regionalizacije Jugoslavije
Zlata Seifried: Gozdovi na Kranjsko-sorški ravnini
Bela Sever: Razvoj prekmurskega vinogradništva
Jurij Kunaver: Visokogorski kras vzhodnih Julijskih in Kamniških Alp
Jakob Medved: Problematika gorskih kmetij ob primeru Tople
Rajko Pavlovec: Prispevek k poznavanju ljudskega poimenovanja eocenskega fliša
Ivan Gams: Nekatere nove smeri in ugotovitve moderne geomorfologije po svetu
France Bernot: Šesti mednarodni kongres za alpsko meteorologijo na Bledu
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILA

 
Geografski vestnik 32
(1960)


UVODNE STRANI
Drago Meze: Bibliografija profesorja Antona Melika
France Bernot: Spreminjanje temperature morja pri Kopru v odvisnosti od jakosti vetra
Pavle Blaznik: Odkod priimek Tavčar?
Srečko Brodar: Periglacialni pojavi v sedimentnih slovenskih jamah
Danilo Furlan: Klimatska razmejitev Slovenije
Ivan Gams: O višinski meji naseljenosti, ozimine, gozda in snega v slovenskih gorah
Rajko Gradnik: Klimatske poteze Bleda
France Habe: Ponor Slivnje na Nikšičkem polju
Svetozar Ilešič: H geografiji agrarne pokrajine na prekmurskem Goričkem
Vladimir Klemenčič: Problemi gospodarsko-geografske klasifikacije slovenskih naselij
Milko Kos: O nekaterih planinah v Bohinju in okoli Bleda
Silvo Kranjec: Geografija v slovenski srednji šoli v razdobju 1918-1958
Cene Malovrh: Raziskovalna zasnova splošne ekonomske geografije
Drago Meze: Nekaj o hribovski kmetijah v gornji Savinjski dolini
Ludvik Olas: Trajne migracije iz Sebeborec (Prekmurje)
Stanko Polajnar: Agrarnogeografske značilnosti Cerkljanskega hribovja
Ivan Rakovec: O migracijah pleistocenskih sesalcev južno od Alp
Ivo Rubić: Značenje previje klisa za Split
Roman Savnik: Hidrografsko zalednje Planinskega polja
Anton Sore: Nova velika dela v Šaleški dolini
Milan Šifrer, Marjan Žagar: Geografski učinki neurja med Konjicami in Krškim
Igor Vrišer: Doseljevanje v Zagorje
Josip Šašel: Nekatera koroška geografska imena
Milan Šifrer: Ob vprašanju würmske poledenitve v Celovški kotlini
V. Manohin, I. Gams: Še o nastanku in ohranitvi snežišč in ledenikov v gorah
Svetozar Ilešič: Socialna ''agrarna'' geografija
Mavricij Zgonik: Mednarodni teden geografije v Bruslju 1958. leta
Svetozar Ilešič: XIX. mednarodni geografski kongres v Stockholmu
Svetozar Ilešič: Mednarodna konferenca za metoda proučevanja izrabe tal na Poljskem
Svetozar Ilešič: Mednarodni simpozij za morfogenezo agrarne pokrajine v Vadsteni na Švedskem
Vilko Finžgar: Posvetovanje o kartografiji
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILA

 
Geografski vestnik 31
(1959)


UVODNE STRANI
Polde Oblak: Jelovica
Majda Oblak Polajnar: Logaška kotlina kot geografska individualnost
Igor Vrišer: Nastanek in razvoj Nove Gorice
Ivan Gams: Problematika regionalizacije Dolenjske in Bele krajine
Anton Ramovš: Paleozojske in mezozojske kamenine v donački dislokacijski coni
Danilo Furlan: O uveljavljanju srednjeevropskih singularitet na področju Jugoslavije
Vital Manohin: O nastanku in ohranitvi snežišč in ledenikov v gorah
France Bernot: Temperatura morja pri Kopru
Svetozar Ilešič: Beležke o načelni problematiki geografije
Svetozar Ilešič: Novi prispevki k proučevanju geografije in zgodovine agrarne pokrajine
France Bernot: Peti mednarodni kongres alpskih meteorologov v Garmisch-Partenkirchenu
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILA
 
 
Geografski vestnik 29/30
(1957-1958)


UVODNE STRANI
Cene Malovrh: O metodi geomorfološke analiza goratege pokrajine z vidika ekonomske, posebej agrarne geografije
Anton Melik: Geografski problemi Slovenskega Primorja
Svetozar Ilešič: Problemi geografske rajonizacije ob primeru Slovenije
Danilo Furlan: Razporedba padavin v Jugoslaviji kot odsev ''monsunskega'' strujanja v Evropi
Vladimir Kokole: XVIII. mednarodni geografski kongres v Rio de Janeiru
Svetozar Ilešič: Mednarodni kolokvij o agrarni pokrajini v Nancyju
Vladimir Kokole: Geografija in regionalno planiranje
Svetozar Ilešič: Geografija na Poljskem
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILA

 
Geografski vestnik 27/28
(1955-1956)


UVODNE STRANI
Anton Melik: Kje pade v Evropi največ dežja
Anton Sore: Šaleška dolina
Božidar Kert: Vinogradniška pokrajina vzhodnih Mariborskih goric
Borut Belec: Antropogeografija vasi na spodnje Murskem polju
Ludvik Olas: Razvoj in problemi sezonskega zaposlovanja prekmurskega prebivalstva
Stanko Polajnar: Dolina Kokre
Marijan Žagar: Geografija trga Šentjurja
Ivan Gams: O intenzivnosti recentnega preoblikovanja in o starosti reliefa v Sloveniji
Anton Sore, Zvezdana Knez-Šterbenc: Preskrba Celja z mlekom
France Bernot: Temperaturna mikroinverzija
Svetozar Ilešič: Ob četrtem kongresu geografov Jugoslavije
France Habe: Delo slovenskih speleologov od I. jugoslovanskega speleološkega konresa v Postojni dalje
M. Zgonik: Dokumentacija o Dravski dolini pred njeno zajezitvijo
Ivan Gams: Problemi odnašanja prsti v Jugoslaviji
Vladimir Kokole: O lokalni geografiji
Ivan Gams: Problemi krasa v novejši geomorfološki literaturi
Drago Meze: Iz dela slovenskih geologov
Drago Meze: O delu slovenskih paleolitičarjev v povojnem razdobju
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILA

 
Geografski vestnik 26
1954
UVODNE STRANI
Anton Melik, Ivan Gams, Slavko Marolt, Anton Sore, Drago Predan, Silva Arlič, Drago Rebernik, Marjan Žagar, Emil Kolenik, Zdenka Zupančič, Mara Radinja, Milan Šifrer: Povodenj okrog Celja junija 1954
Danilo Furlan: Padavine v Slovenije v maju 1954
Alfonz Pirc: Gospodarski pojem planine v Sloveniji
Jovan Čirić: Čilimarstvo u Pirotu
Vladimir Leban: Henrik Karel Freyer in njegova karta Kranjske
Mavricij Zgonik: Drava kot hidroenergetski vir
Svetozar Ilešič: Za enotnost geografije
Cene Malovrh: Kriterij geografskega prostora v ekonomski geografiji
Vladimir Kokole: Nekaj misli o agrarni geografiji
Ivan Gams: Kras in klima
France Habe: Jugoslovanska speleologija se je našla na skupni poti
Vladimir Klemenčič: Pomen popisov prebivalstva leta 1948 in 1953 za geografijo prebivalstva Slovenije
Igor Vrišer: Geografija in regionalno planiranje
France Habe: Nekaj misli o speleogenezi
Jovan F. Trifunoski: O eroziji tla u Makedoniji
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILA
 
Geografski vestnik 25
1953
UVODNE STRANI
Anton Melik: Mlini na Slovenskem
Svetozar Ilešič: Podolžni profil zgornje Save
Cene Malovrh: Ekonomsko-geografska skica pogojev za plovno zvezo Zagreb-Ljubljana
André Blanc: Poskus statistične interpretacije pri študiju agrarne strukture na zahodnem Hrvatskem
Vladimir Klemenčič: Urbanizacija okolice Kamnika
Željka Vreča: Preskrba Ljubljane z mlekom
Janez Zupančič: Preskrba Maribora z mlekom
Vlado Fajgelj: Planine v vzhodnem delu Savinjskih Alp
Vladimir Kokole: Morfološki razvoj področja med Savo in Sotlo
Danilo Furlan: Nova padavinska karta Slovenije

KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILA


 
Geografski vestnik 24
(1952)


UVODNE STRANI
Anton Melik: Naše jadranske luke
Srečko Brodar: Prispevek k stratigrafiji kraških jam Pivške kotline, posebej Parske golobine
Ivan Rakovec: O nastanku in razvoju Ljubljanskega polja
Milan Šifrer: Obseg zadnje poledenitve na Pokljuki
Vladimir Klemenčič: Rast prebivalstva na slovenskem Koroškem v obdobju 1934-1951
Vitalij Manohin: Kratek pregled temperatur in padavin v Ljubljani v 100-letni opazovalni dobi 1851-1950
Janko Tavčar: Razvoj planinskih poti v naših Alpah
Nada N. Čadeževa: Barvanje ponikalnice Logaščice v letu 1951
France Planina: Podor na Javorščku
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILA


 
Geografski vestnik 23
(1951)


UVODNE STRANI
Alfred Šerko: Ljubljanica
Anton Melik: Pliocenska Pivka
Svetozar Ilešič: Podolžni profil Soče
Darko Radinja: Sava na Ljubljanskem polju
Slava Lipoglavšek-Rakovec: Krška kotlina
Ivan Rakovec: K paleografiji Julijskih Alp
Roman Savnik: Solarstvo Šavrinskega primorja
Milko Kos: Starejša in mlajša naselja okoli Ljubljane
Maks Wraber: Gozdna vegetacijska slika in gozdnogojitveni problemi Prekmurja
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILAGeografski vestnik 22
(1950)


UVODNE STRANI
Slava Lipoglavšek - Rakovec: Slovenski izseljenci
Stane Zrimec: Gibanje prebivalstva Slovenije v razdobju 19311948
Polde Oblak: Moško in žensko prebivalstvo v Sloveniji
Vladimir Leban: Nanos. Gospodarska povezava s sosedstvom
Rudolf Badjura: Slovensko in nemško geografsko sedlo
Anton Melik: Ljubljana pred 800 leti
Ivan Rakovec: O nastanku in pomenu psevdoziljskih skladov
Stane Zrimec: Obzornik
Književnost, Kronika, Kazalo.
 
Geografski vestnik 20/21
(1948/1949)
UVODNE STRANI
Anton Melik: Slovenska Koroška
Edvard Čerček: Planine v južnih Kamniških Alpah
Reya Oskar: Maksimalne intenzitete padavin v Slovenskem Primorju
Vital Manohin: O podnebju Ljubljane v dobi 1933-1947
France Kolarič: Haloze
Vasilij Melik: Naselja kot upravno-statistične enote
Alfred Šerko: Kotlina Škocjan pri Rakeku
Jovan F. Trifunoski: Tipovi sela v Pologu
Svetozar Ilešič: Kmečka naselja na Primorskem
Ivan Rakovec: Dolina Vrat v pleistocenski dobi in razvoj Peričnika
Stane Zrimec: Domovi v Sloveniji porušeni 1941-1945
Vasilij Melik: Ob popisu prebivalstva v FLRJ l. 1948
Stane Zrimec: Gostotna karta Jugoslavije za l. 1948
Bulog, Knez, Šenk: Moško in žensko prebivalstvo v Jugoslaviji
Danilo Furlan: Vprašanje gozdne meje na Pohorju
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILA


 
Geografski vestnik 19
(1947)


UVODNE STRANI
Anton Melik: Naš petletni gospodarski načrt
Fran Zwitter: Julijska Krajina po drugi svetovni vojni
Alfred Šerko: Kraški pojavi v Jugoslaviji
Svetozar Ilešič: Rečni režimi v Jugoslaviji
Rajko Gradnik: Kolebanje vodne gladine v Bohinjskem in Blejskem jezeru
Ivan Rakovec: O mostniški dolini v Bohinju
Vladimir Leban: Kmetijska zemlja v Sloveniji
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILA


Geografski vestnik 18
(1946)


 

UVODNE STRANI
Anton Melik: Prirodno – gospodarska sestava Slovenije
Svetozar Ilešič: Agrarna obljudenost na Koroškem
Cene Malovrh: Porast Ljubljane in okoliških krajev od 1825 do 1931
Vladimir Leban: Doseljevanje v Ljubljano
Rajko Gradnik: Toplinski odnošaji v Blejskem in Bohinjskem jezeru
Alfred Šerko: Barvanje ponikalnic v Sloveniji
Ivan Rakovec: Triadni vulkanizem na Slovenskem
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILA


 
Geografski vestnik 17
1945
UVODNE STRANI
Vitalij Mahonin: Podnebje Ljubljane
Bogdan Jordan: Planine v Karavankah
Anton Melik: Druga svetovna vojna in mi geografi
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILA


 
Geografski vestnik 16
(1940)


UVODNE STRANI
Svetozar Ilešič:Prirastek prebivalstva na ozemlju Jugoslavije v dobi 1880-1931
Reya Oskar: Padavine na Slovenskem v dobi 1919-1939
Zvonimir Dugački: Naselja i naseljenost Hrvatskog Zagorja
Šuklje Sveta: Vinogradna posest v Beli Krajini
Slava Lipoglavšek: Obdelana zemlja v Jugoslaviji
Anton Melik: Obljudenost Jugoslavije
Pavel Kunstler: Kmetijske kulturne kategorije v Jugoslaviji
Ivan Rakovec: H geologiji Kranjsko-sorškega polja
Ciril Bernot: Šolska geografija
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILA


 
Geografski vestnik 15
(1939)
UVODNE STRANI
Reya Oskar: Najnižje in najvišje temperature v Sloveniji
Borivoje Ž. Milojević: Privreda i naselja u dolini Vrbasa
Svetozar Ilešič: Banja Luka
Ivo Rubić: Podmorski mlinovi
France Kolarič: Vinogradna posest v Slovenskih goricah
Mirko Novak: Razmestitev industrije v Sloveniji
Ivan Rakovec: Prispevki k tektoniki in morfogenezi Loških hribov in Polhograjskih dolomitov
Silvo Kranjec: Šolska geografija
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILA


 
Geografski vestnik 14
(1938)UVODNE STRANI
Jože Rus: Vaške table in vaška imena
Ivan Rakovec: K nastanku Ljubljanskega barja
Ivo Rubić: Gravitacija Jugoslavije k susjednim morima
Jože Rus: Organske zasnove v začetkih ljubljanskega mesta
Svetozar Ilešič:Škofjeloško hribovje
Valter Bohinec: Postglacialno Korensko jezero
Reya Oskar: Učinek nočnika na metereološke elementa
Anton Melik: Razvoj železnic na ozemlju Jugoslavije
Ludovik Vazaz: Šolska geografija
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILA


 Geografski vestnik 12/13
(1936-1937) 

UVODNE STRANI
Ivo Rubić: Mali oblici na obalnom relijefu istočnog Jadrana
France Habe: Toplinski odnošaji na izvirih Ljubljanice
Ivan Rakovec: Morfogeneza in mladoterciarna tektonika vzhodnega dela Julijskih Alp
Reya Oskar: O toči v Dravski banovini l. 1936
Svetozar Ilešič: Nekaj smernic v sodobnem morfogenetskem proučevanju
B. Škerlj: Rasna slika Jugoslavije
Marko Šuklje: Izseljevanje in doseljevanje v Žumberku
Anton Melik: O poklicni sestavi prebivalstva v mestih Jugoslavije
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILA

 
Geografski vestnik 11
(1935)


UVODNE STRANI
Seidl Ferdinand: Dinarskogorski fen
Borivoje Ž. Milojević: Sinjajevina, Visitor i Zeletin
Oskar Reja: Termografska registracija velikih dvigov in padcev zračne temperature v Dravski banovini
Valter Bohinec: K morfologiji in glaciologiji rateške pokrajine
Svetozar Ilešič: Terase na Gorenjski ravnini
Ivan Rakovec: Prispevki h geologiji Ljubljanskega polja
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILA


 
Geografski vestnik 10
(1934)


UVODNE STRANI
Pavle Blaznik: Posestne razmere v Selški dolini
Oskar Reja: Navali hladnega in toplega zraka v Dravsko banovino
Svetozar Ilešič: Vasi na Ljubljanskem polju in njegovem obrobju
Marijan Salopek: O razvoju trijasa na otoku Visu
Marijan Dobovšek: O gibanju prebivalstva Kranjske in posebej radovljiške dekanije od Valvasorja do danes
Ivan Rakovec: Prispevki k tektoniki in morfogenezi Savinjskih Alp
Brodar Srečko: Še o temperaturah v Potočki zijalki na Olševi
Anton Melik: Še o razvoju Bohinjske kotline
Seidl Ferdinand: Dinarskogorski fen
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILA


 
Geografski vestnik 9
(1933)


UVODNE STRANI
Svetozar Ilešič: Kmetska naselja na vzhodnem Gorenjskem
Jože Rus: Triglav v herojski dobi geološke vede
Matija Maučec: Prenaseljenost in sezonsko izseljevanje v Prekmurju
Ivan Rakovec: Novi prispevki h geologiji južnega dela Ljubljane
Anton Melik: Kmetska naselja na Slovenskem
Oskar Reja: Odnošaji med padavinami in cikloni v Jugoslaviji
France Habe: Smeri in poti našega izvoza
Roman Savnik: Prirastek prebivalstva v Evropi v desetletju 1920-1930
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILA


 
Geografski vestnik 8
(1932)


UVODNE STRANI
Seidl Ferdinand: Dinarskogorski fen
Ivan Rakovec: H geologiji Ljubljane in njene okolice
Oskar Reya: Cikloni in padavine na Slovenskem
Anton Melik: O diluvijalni poledenitvi v Karavankah
Milko Kos: Slovenska naselitev na Koroškem
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILA


 
Geografski vestnik 7
(1931)UVODNE STRANI
Ivan Rakovec: Morfološki razvoj v območju posavskih gub
Anton Melik: Hidrografski in morfološki razvoj na srednjem Dolenjskem
Reya Oskar: Smeri vetrov na Slovenskem in njih letni tok
Srečko Brodar: Temperature v Potočki Zijalki na Olševi
Roman Savnik: Prirastek prebivalstva v Jugoslaviji v desetletju 1921-1951
Svetozar Ilešič: Planine ob dolenji Zilji
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILA


 
Geografski vestnik 5
(1929-1930)


UVODNE STRANI
Anton Melik: Bohinjski ledenik
Ivan Rakovec: K razvoju osamelcev in hidrografskega omrežja med Savo in Kamniško Bistrico
Reya Oskar: Letni tok padavin na Slovenskem
Gabriel Tomažič: Donos k spoznavanju razprostranjenosti rastlin na Slovenskem
Jože Rus: Triglav
Franjo Baš: Protestanti v Prekmurju
Anton Melik: Razvoj Ljubljane
Fran Zwitter: Razvoj ljubljanskega teritorija
Svetozar Ilešič: Prvotna kmetska naselja v območju Vélike Ljubljane
Milko Kos: Stari trg in sorodna krajevna imena
Franjo Baš: Železnice v Jugoslaviji
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILA


 
Geografski vestnik 4
(1928)


UVODNE STRANI
Ivan Rakovec: Postglacialne terase Blejskega jezera v zvezi z njegovo morfogenezo
Božo Škerlj: Kako naj razumemo dinarsko raso
Reya Oskar: Dnevna amplituda zračne temperature na Slovenskem in njen letni tok
Jože Rus: Prirodne osnove v selišču ljubljanskega mesta
Anton Melik: Pliocensko porečje Ljubljanice
Pavle Blaznik: Bitenj
Gabriel Tomažič: Donos k spoznavanju razprostranjenosti rastlin na Slovenskem
Franjo Baš: Prlekija
Božo Škerlj: Nekatere rasne karte Evrope po l.1920
Milko Kos: Creine Mons - Krainberg - Kranjska gora, staro ime za Karavanke
Franz Heritsch: Oranit im westlichen Bacher?
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILA


 
Geografski vestnik 3
(1927)


UVODNE STRANI
Franjo Baš: Maribor
Borivoje Ž. Milojević: Splitska Okolina
Ivo Rubić: Obala Šolte
Anton Melik: Morfologija in gospodarska izraba tal v Bohinju
M. Salopek: Eocenska sinklinala na otoku Hvaru
Jože Rus: Prebivalstvo in obseg francoske Ljubljane v primeru z današnjo
Vsevolod Gorsky: Geokemija in kemijsko – geografsko proučevanje pokrajine
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILA


 
Geografski vestnik 2-4
(1926)


UVODNE STRANI
Anton Melik: Jovan Cvijić
Ladislav Jonáš: Geografija v Češkoslovaški republiki
Franjo Baš: Maribor
Marijan Salopek: Geološko proučevanje i kartiranje u Sloveniji god. 1926
Valter Bohinec: Županova jama
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILAGeografski vestnik 2-2, 2-3
(1926)

 

UVODNE STRANI
Franjo Baš: Maribor. I. Historično-geografski razvoj
Ivo Rubić: Padaline Splitu
Jože Rus: Triglav. I. Triglav pred Valvasorjem. II. Gora Krma — Valvasorjev Triglav
Henrik Tuma: Krnica in Polica
Marijan Salopek: O razvoju trijasa na otoku Visu

KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILA

 Geografski vestnik 2-1
(1926)


UVODNE STRANI
Paul Gauss: Entwicklungstendenzen und gegenwärtiger Stand der wissenschaftlichen Geographie in Deutschland
Silvo Kranjec: Geopolitičen oris Jugoslavije
Ivo Rubić: Padaline u Splitu
Valter Bohinec: Ljubljanska mestna aglomeracija in njena antropogeografska meja
P. Janez Žurga: Starost granita na Pohorju
Roman Savnik: Židje v Jugoslaviji
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILA
 
Geografski vestnik 1-2
(1925)
UVODNE STRANI
Yves Chataìgneau: Les tendances actuelles de l'école géographique française
Henrik Tuma: Toponomastika
Karl Hinterlechner: Premoško bogastvo posameznih držav in njih medsebojno razmerje
Jože Rus: Morfogenetske skice iz notranjskih strani
Ivo Horvat: O vegetaciji Plješevice u Lici
Silvo Kranjec: Iz naše šolske geografije
Gabriel Tomažič: N. Košaninova rastlinsko - geografska raziskovanja južne Srbije v letih 1911 do 1925
Franjo Baš: Nove železnice v Jugoslaviji
Oskar Reja: Potresna opazovanja v Jugoslaviji
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILAGeografski vestnik 1
 (1925)UVODNE STRANI
Valter Bohinec: Razvoj geografije v Slovencih
Lambert Ehrlich: Geografija in etnologija
Jože Rus: Morfogenetske slike iz notranjskih strani
Artur Gavazzi: Geografski razpored največje in najmanjše povprečne mesečne množine padavin na Balkanskem polotoku
Franjo Baš: Hmeljarstvo v Savinjski dolini
Ivo Rubić: Dužina obale, broj otoka i luka države S. H. S.
Artur Gavazzi: O meteoroloških postajah v Sloveniji
M. Hafner: Alpski varstveni pak v dolini Sedmih jezer
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILA