Geografski vestnik - Geographical Bulletin

ISSN

tiskana različica: 0350-3895digitalna različica: 1580-335X

Urednik dr. Matija Zorn

Upravnik in tehnični urednik dr. Rok Ciglič

Mednarodni uredniški odbordr. Valentina Brečko Grubar (Slovenija), dr. Rok Ciglič (Slovenija), dr. Predrag Djurović (Srbija), dr. Sanja Faivre (Hrvaška), dr. Matej Gabrovec (Slovenija), dr. Uroš Horvat (Slovenija), dr. Andrej Kranjc (Slovenija), dr. Drago Perko (Slovenija), dr. Ugo Sauro (Italija), dr. Katja Vintar Mally (Slovenija), dr. Matija Zorn (Slovenija) in dr. Walter Zsilincsar (Avstrija)

Naslov uredništva Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Gosposka ulica 13, 1000 Ljubljana

IndeksiranostCGP (current geographical publications), Geobase (Elsevier indexed journals), GeoRef (database of bibliographic information in geosciences), OCLC (online computer library center), SCOPUS, FRANCIS, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si

Navodila avtorjem
Avtorji naj prispevke v skladu z navodili za objavo v Geografskem vestniku pošljejo skupaj s prijavnico uredniku. Prijavnica in navodila so objavljeni v poglavju NAVODILA.
Tukaj si lahko prenesete primer kartografske podlage za celostranski ležeči zemljevid v formatih cdr in mxd.Tukaj lahko prenesete primer pravilno oddanega zemljevida, ki je izdelan s programom ESRI ArcGIS.Prispevke Geografskega vestnika, ki so v pdf formatu,  si lahko ogledate s programi Adobe Reader, Foxit Reader in podobnimi.Leta 1999 je ZGDS ob izidu 70. letnika izdala Bibliografijo Geografskega vestnika 1925—1998, ki je dostopna tudi   v .doc  (923 Kb) ali .pdf  formatu (5868 Kb). Od letnika 71 naprej (leto izida 1999) so vsi članki dostopni tudi v elektronski obliki na tej spletni strani.

NAROČANJE

Geografski vestnik 86-2 
 (2014)

UVODNIK
PREDGOVOR (Matija Zorn, Rok Ciglič)
Aleš Smrekar, Mateja Breg Valjavec: Vrednotenje nekdanje in sedanje proizvodnje nevarnih odpadkov v Ljubljani z vidika obremenjevanja podtalnice
Boštjan Rogelj, Jernej Tiran: Geografska analiza volilne udeležbe v Sloveniji
Valentina Brečko Grubar, Gregor Kovačič: Pomen obalnih mokrišč za prebivalce slovenske Istre
Maruša Goluža: Vprašanje legitimnosti skupne kmetijske politike z vidika okoljske komponente trajnostnega razvoja podeželja
Matjaž Geršič, Blaž Komac: Geografski opus Rudolfa Badjure
Mihaela Triglav Čekada, Matija Zorn: Ugotavljanje intenzivnosti geomorfnih procesov s pomočjo posnetkov cikličnega aerofotografiranja Slovenije
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA
 Geografski vestnik 86-1 
 (2014)

UVODNIK
Tina Počkar, Gregor Kovačič, Borut Peric: Hidrogeografske značilnosti in kakovostno stanje vodotokov v povirju Reke
Matjaž Geršič: Obravnava geografije kot znanosti pri pouku v osnovni šoli
Blaž Komac, Lucija Lapuh: Nekaj misli o konceptu prožnosti v geografiji naravnih nesreč
Renata Mavri, Majda Černič Istenič: Podeželski turizem in socialni kapital v Sloveniji (primer vasi v Občini Cerkno)
Marko Pavlič, Miha Koderman: Mladinski turizem in potovalne navade študentov – primer Univerze na Primorskem
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA
Geografski vestnik 85-2
  (2013)

UVODNIK
Matej Blatnik, Blaž Repe: Klasifikacija izbranih melišč glede na vegetacijske značilnosti
Mojca Poklar, Valentina Brečko Grubar: Geografska presoja vplivov kmetijstva in poselitve v porečju Badaševice na kakovost morja v Semedelskem zalivu
Ksenija Perković: Ključni pojmi in procesi v kulturni geografiji
Jožica Podreka, Romina Rodela: Lokalne akcijske skupine in varovanje okolja: pregled vsebin projektov, ki prispevajo k drugi osi Programa razvoja podeželja
Aleš Smrekar, Jernej Tiran: Pomen zelenih površin za kakovost bivanja v mestih: razvoj misli skozi čas
Mauro Hrvatin, Drago Perko: Metoda globalne delitve površja
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA
Geografski vestnik 85-1 
(2013)

 
UVODNIK
Staša Salmič, Miha Koderman: Prostorska analiza počitniških bivališč v Občini Kranjska Gora
Nika Razpotnik Visković, Miha Seručnik: Ugled kmečkega poklica in polkmetov v slovenski družbi po drugi svetovni vojni
Maruša Goluža: Vloga počitniških bivališč na podeželju: primerjava med občinama Cerklje na Gorenjskem in Komen
Mimi Urbanc, Primož Pipan: Prihodnost turizma v Alpah v luči prilagajanja podnebnim spremembam: nekatere ugotovitve iz projekta ClimAlpTour
Irena Hergan, Maja Umek: Raba zemljevidov spodbuja miselno aktivnost učencev
Jernej Tiran: Vpliv izbora metode na vrednost gostote prebivalstva
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA
 Geografski vestnik 84-2 
 (2012)

UVODNIK
Stanko Pelc: Predgovor
Peter Frantar:
Temperaturni režimi rek v Sloveniji v obdobju 1976–1990 in spremembe režimov v obdobju 1991–2005
Danilo Kosi: Identitetne regije Slovenije
Katarina Polajnar Horvat: Oblikovanje modela razvoja okoljske ozaveščenosti in okolju prijaznega vedenja
Matjaž Hribar: Dva pristopa k varstvu narave
Matej Gabrovec, Nika Razpotnik Visković: Ustreznost omrežja javnega potniškega prometa v Ljubljanski urbani regiji z vidika razpršenosti poselitve
Polona Cesar, Mojca Šraj: Evapotranspiracija: pregled vplivnih dejavnikov in metod izračuna
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA
 Geografski vestnik 84-1 
 (2012)


Posebna številkav počastitev32. Mednarodnegageografskega kongresav Kölnu
UVODNIK 
Matija Zorn, Rok Ciglič, Drago Perko: Predgovor 
Drago Perko, Matija Zorn: Geografija v Sloveniji
Rok Ciglič, Drago Perko: Slovenija v geografskih tipizacijah in regionalizacijah Evrope
Mauro Hrvatin, Drago Perko: Morfološke tipizacije površja Slovenije z globalnimi metodami
Bojan Erhartič, Matija Zorn: Preučevanje geodiverzitete in geomorfološke dediščine v Sloveniji
Gregor Kovačič, Nataša Ravbar, Metka Petrič, Janja Kogovšek: Novejše študije voda na krasu in njihov pomen
Martin Knez, Tadej Slabe: Krasoslovje in gradnja avtocest na matičnem Krasu
Darko Ogrin: Raziskovanje podnebja v predinstrumentalnem obdobju na Slovenskem: vreme in podnebje v 17. stoletju
Matija Zorn, Blaž Komac, Špela Kumelj: Zemljevidi nevarnosti za večje pobočne procese v Sloveniji: trenutno stanje
Blaž Komac, Matija Zorn, Domen Kušar: Nove možnosti preučevanja škod ob naravnih nesrečah v Sloveniji – na primeru registra nepremičnin
Aleš Smrekar: Okoljska ozaveščenost v Sloveniji skozi odnos prebivalcev do odpadkov
David Bole: Družbenoekonomske značilnosti slovenskega urbanega sistema
Barbara Lampič, Irena Mrak, Irma Potočnik Slavič: Vplivi globalizacije na podeželje v Sloveniji: primer Pomurja in Goriške
Vladimir Drozg: Mobilnost in življenjski stil prebivalcev Slovenije
David Bole, Matej Gabrovec: Dnevna mobilnost zaposlenih v Sloveniji
Dejan Cigale: Razvojni vzorci slovenskih turističnih destinacij
Marjan Ravbar: Vloga ustvarjalnosti pri geografskemu preučevanju človeških virov v Sloveniji
Stanko Pelc: Geografska marginalnost kot raziskovalna tema v slovenski geografiji
Anton Gosar: Od narodnega k nacionalnemu: politična geografija v Sloveniji
Mimi Urbanc, Jerneja Fridl: Vzgoja za aktivno državljanstvo v procesih prostorskega načrtovanja: prek učitelja do učenca
Drago Kladnik: Slovenska geografija in zemljepisna imena

Geografski vestnik 83-2 
(2011)

UVODNIK
Ela Šegina: Soodvisnost nekaterih obalnih reliefnih oblik
Mateja Breg Valjavec, Urška Klančar: Izzivi in ovire za ekološko pridelavo fig v slovenski Istri
Katja Klep, Stanko Pelc: Priseljevanje iz Bosne in Hercegovine – glavne demografske značilnosti in prostorska osredotočenost
Nika Razpotnik Visković: Ocena vpliva politike razvoja podeželja na regionalni razvoj
Drago Kladnik: Širjenje gozda na krasu kot dejavnik prostorskega razvoja
Mihaela Triglav Čekada: Možnosti uporabe zračnega laserskega skeniranja (LIDAR) za geomorfološke študije
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA

Geografski vestnik 83-1 
(2011)

UVODNIK
Matija Zorn: Novo moštvo
Mateja Ferk: Morfogeneza kotline Rakov Škocjan
Eva Konečnik Kotnik, Milena Petauer: Zveza med razprostranjenostjo prsti in rabo tal v Mislinjski dolini s hribovitim obrobjem
Petra Slavec: Spreminjanje višine morske gladine v kvartarju
Nika Razpotnik Visković: Vpliv stopnje urbaniziranosti na dohodkovne vire družinskih kmetij v Sloveniji
Petra Gostinčar, Rok Ciglič: Primerjava rezultatov računalniškega prepoznavanja reliefnih oblik z rezultati geomorfološkega kartiranja
Naja Marot: Uporaba metode fokusnih skupin v prostorskem načrtovanju: primer demografske analize za izbrane občine zgornje Gorenjske
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA

 Geografski vestnik 82-2 
 (2010)

UVODNIK
Dejan Cigale: Značilnosti turističnega obiska slovenskih občin glede na državni izvor turistov
Simon Kušar: Postmoderni pristopi v ekonomski geografiji: institucionalni pristop
Drago Perko, Matija Zorn: Geografski informacijski sistemi: pokrajina v računalniku
Drago Perko: Analiza geografskih bibliografskih enot glede na pravila Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Urška Bajc, Mojca Šraj: Pogreški pri meritvah padavin in metode popravljanja merjenih padavin
Žiga Kokalj, Krištof Oštir: Preoblikovanje prostorskih podatkov na dolžinske odseke na primeru vpliva hrupa vzdolž odseka avtoceste med Brezovico in Logatcem
Igor Vrišer: Geografske dileme
Vladimir Klemenčič: O Vrišerjevih dilemah in dejanskem stanju slovenske geografije v času delovanja tretje generacije slovenskih geografov
KNJIŽEVNOST

KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA

Geografski vestnik 82-1
 (2010)

UVODNIK
Uroš Stepišnik in sodelavci: Obseg pleistocenske poledenitve na Lovčenu v Črni gori
Matjaž Geršič: Pionirske rastlinske vrste in sukcesija na prodiščih
Vladimir Korošec: Demografski razvoj Haloz po letu 1991 in možnosti regionalnega razvoja
Gregor Balažič: Geografske dimenzije zaposlovanja tujcev v Sloveniji po vstopu v Evropsko unijo
Dušan Plut: Znanstveni in metodološki okoljski izzivi geografije 21. stoletja
Benjamin Štular: Jožefinski vojaški zemljevid kot vir za preučevanje preteklih pokrajin
Jani Kozina: Modeliranje prostorske dostopnosti do postajališč javnega potniškega prometa v Ljubljani
KNJIŽEVNOST

KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA

 Geografski vestnik 81-2
(2009)

UVODNIK
Matija Zorn, Blaž Komac: Nekateri učinki bojevanja na naravno pokrajino
Rok Ciglič: Slovenija v naravnogeografskih členitvah Evrope
Dejan Rebernik: Novejši procesi v prostorskem razvoju Maribora
Zarja Bohak, Andreja Borec: Primerjava kmetij z naslednikom in brez njega glede na nekatere strukturne in socioekonomske značilnosti
Katarina Polajnar Horvat: Razvoj okoljske miselnosti v Sloveniji
Vladimir Klemenčič: O dilemah in dejanskem stanju slovenske geografije v času delovanja tretje generacije slovenskih geografov
Drago Perko, Mauro Hrvatin: Določanje enot oblikovanosti površja v Sloveniji s prirejeno Hammondovo metodo
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA

Geografski vestnik 81-1
 (2009)

UVODNIK
Sandra Fatorić: Spreminjanje višine morja v severnem Jadranu kot pokazatelj podnebnih sprememb
Drago Kladnik: Odprte dileme pomenske razmejitve izrazov endonim in eksonim
Blaž Komac, Matija Zorn: Pokrajinski učinki skalnega podora v Pologu
Mimi Urbanc: Pasti in dileme okoljskih poročil: primer Kobilarne Lipica
Stanislav Južnič: Zoisove geografske knjige
Drago Perko: Morfometrični kazalniki in enote oblikovanosti površja v Sloveniji
Mojca Šraj: Prestrežene padavine: meritve in analiza
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA

Geografski vestnik 80-2
 (2008)

UVODNIK
Drago Perko, Matija Zorn: Zgodovina Geografskega vestnika
Matija Zorn: Erozijski procesi v hrvaški »Sivi Istri«
Bojan Erhartič: Presoja uporabnosti rastlinskih čistilnih naprav pri planinskih postojankah Triglavskega narodnega parka
Boštjan Kerbler - Kefo: Prostorska razporeditev hribovskih kmetij v alpski in predalpski Sloveniji po stanjih in odločitvah glede nasleditve na njih
Marjan Ravbar, Nika Razpotnik: Geografska analiza razvojnih dejavnikov v Sloveniji: ustvarjalnost in naložbe
Mimi Urbanc: Večdimenzionalnost pokrajine: primer slovenske Istre
László Lóránt Keresztes, Róbert Tésits: Sposobnost prilagajanja regionalnega trga dela v vaseh Županije Baranja
Daša Goršak, Matjaž Mikoš: Metode določanja erozivnosti dežja
Tomaž Podobnikar: Topografska in geomorfološka opredelitev vrhov ter analiza oblik
Mimi Urbanc, Drago Perko, Franci Petek: Prihodnost Alp in delfi metoda
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA

Geografski vestnik 80-1
 (2008)

UVODNIK
Polona Pagon: Jutranji termični veter v Barkovljah pri Trstu
Blaž Komac, Karel Natek, Matija Zorn: Širjenja urbanizacije na poplavna območja
Metka Furlan, Drago Kladnik: Krotnik, Krotnjek, Krotnjak, Korenščica ali Potok
Rožle Bratec Mrvar, Drago Kladnik: Janez Jesenko – malce pozabljeni velikan slovenske geografije
Miha Staut: Od medicinske geografije h geografiji zdravja: razvoj veje in slovenske perspektive
Matija Zorn: Nekaj načinov preučevanja erozijskih procesov
Rok Ciglič: Večkriterijsko vrednotenje v prostorskem načrtovanju
Nika Razpotnik, Janez Nared, Mimi Urbanc: Pogovor v kavarni: soočenje teorije in prakse
Mimi Urbanc: Raba utemeljevalne teorije in programa ATLAS.ti v geografiji
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA

Geografski vestnik 79-2
(2007)

UVODNIK
Nika Razpotnik: Okoljevarstveno navskrižje habitatov ranljivih vrst ptic in električnega daljnovodnega omrežja
Drago Kladnik, Franci Petek: Kmetijstvo in spreminjanje rabe tal na Ljubljanskem polju
Franci Petek, Mimi Urbanc: Skupna zemljišča v Sloveniji
Vladimir Korošec: Podeželski turizem v Spodnjem Podravju in regijska turistična ponudba
Drago Kladnik, Drago Perko: Problematična imena držav v slovenskem jeziku
Matija Zorn, Blaž Komac: Naravni procesi v svetih knjigah
Marjan Ravbar: Geografija človeških virov v Sloveniji – pomen ustvarjalnih socialnih skupin za regionalni razvoj
Matija Zorn: Jožefinski vojaški zemljevid kot geografski vir
Tomaž Podobnikar, Žiga Kokalj: Analiza zgodovinskega kartografskega gradiva Triglavskega narodnega parka
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA

Geografski vestnik 79-1
(2007)

UVODNIK
Franci Petek: Spreminjanje rabe tal v severnih Goriških brdih
Mateja Breg: Izzivi in ovire sonaravnega kmetijstva na Dravskem polju
Mimi Urbanc, Martin Boesch, Igor Jelen: Kultura in regionalna politika: kultura kot dejavnik regionalnega razvoja Alp
Stanislav Južnič: Zemljepis v turjaški »knežji« knjižnici
Jure Radišek: Suburbano območje mesta Celje
Igor Vrišer: Geografske dileme
Drago Perko: Tematski zemljevidi in avtorska pravica
Brigita Gregorčič: Učenje ob vodi v šoli v naravi
Klemen Prah: Uporaba integralnega geografskega modela raziskovanja okolja in okoljskih sestavin za varovanje vodnih virov
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA

Geografski vestnik 78-2
  
(2006)

 

UVODNIK
Tatjana Resnik Planinc: Vrednote prostora kot integralni del izobraževanja
Andreja Ferreira: Ocena razvoja Zgornje Gorenjske z vidika okoljske, socialne in ekonomske trajnosti
Matej Gabrovec, David Bole: Dostopnost do avtobusnih postajališč
Jerneja Fridl, Mimi Urbanc: Sporočilnost zemljevidov v luči prvega svetovnega atlasa v slovenskem jeziku
Blaž Komac: Meritve električne upornosti kot sredstvo za ugotavljanje lastnosti gradiva na dolomitnih območjih
Drago Perko: Koliko je oceanov
Žiga Kokalj, Krištof Oštir: Ugotavljanje pokrovnosti Slovenije iz satelitskih posnetkov Landsat Klemen Zakšek: Analiza vidnosti s prostorskim kotom odprtega neba
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA

Geografski vestnik 78-1
(2006)

 

UVODNIK
Martin Knez, Tadej Slabe: Litološke in reliefne značilnosti lunanskih kamnitih gozdov na južnokitajskem krasu
Vladimir Korošec: Vpliv komasacij na kmetijstvo in podeželska naselja na Dravskem in Ptujskem polju
Milan Bufon: Politična geografija globalizacije
Vladimir Prebilič: Vojne v Afriki – afriški vsakdan
Rajko Pavlovec: Domači kraški izrazi z Ljubljanskega barja
Ana Vovk Korže: Revitalizacija potoka Ložnice v Dravinjskih goricah
Rahman Nurković: Vpliv industrije na regionalni razvoj Tuzelske kotline
Ivan Gams: O pomenu Antona Melika za slovensko geografijo
Sebastijan Borko: Metodologija določanja fragmentiranosti gozda
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA

Geografski vestnik 77-2
(2005)

 

UVODNIK
Drago Kladnik: Geografov pogled na tuja zemljepisna imena v Slovenskem pravopisu 2001 Mimi Urbanc, Matej Gabrovec: Krajevna imena: poligon za dokazovanje moči in odraz lokalne identitete
Janez Nared: Geografski vidiki mreženja podjetij v Sloveniji
Vladimir Korošec: Razvojni problemi podeželskih naselij Spodnjega Podravja
Monika Benkovič Krašovec: Razvojne možnosti naselij v depopulacijskih območjih glede na starostno sestavo gospodinjstev
Katja Vrtačnik: Turizem v izbranih slovenskih alpskih turističnih krajih med letoma 1985 in 2003
Karmen Pažek, Darja Majkovič, Andreja Borec: Turizem na ekoloških kmetijah slovenskega podeželja
Peter Frantar, Mauro Hrvatin: Pretočni režimi v Sloveniji med letoma 1971 in 2000 KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA

Geografski vestnik 77-1
 (2005)

UVODNIK
Igor Vrišer: Velikost kmetijskih gospodarstev v Sloveniji
Marjan Ravbar: »Urban Sprawl«: popačena slika (sub)urbanizacije v Sloveniji?
Naja Marot: Regionalna identiteta mladih v Zasavju
Jože Rakovec: Vzroki spreminjanja podnebja
Darko Ogrin: Spreminjanje podnebja v holocenu
Tomaž Vrhovec: Oceani in spreminjanje podnebja
Tanja Cegnar: Spreminjanje podnebja ter človekovo zdravje in počutje
Mateja Breg, Jerneja Fridl, Drago Kladnik, Aleš Smrekar: Vrednotenje nedovoljenih odlagališč odpadkov glede na nujnost njihove sanacije KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA

Geografski vestnik 76-2
(2004)

 

UVODNIK
Katja Vrtačnik: Nekatere značilnosti lokalne klime v Zagorski dolini
David Bole: Geografija javnega potniškega prometa na primeru Ljubljane
Róbert Tésits: Značilnosti nezaposlenosti na podeželju jugozahodne Madžarske
Danilo Kosi: Sonaravno kmetijstvo v Sloveniji
Dejan Rebernik: Sodobni urbanizacijski procesi: od suburbanizacije do reurbanizacije
Stanko Pelc: Geografska obrobnost
Franci Petek, Jerneja Fridl: Pretvarjanje listov zemljiško-katastrskega načrta v Gauss-Krügerjev koordinatni sistem
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA

Geografski vestnik 76-1
(2004)

 

UVODNIK
Simon Kušar: Razlike in podobnosti v regionalnem razvoju Idrijskega in Zasavja
Franz Stare: Velika nakupovalna središča na obrobju Ljubljane proti majhnim trgovinam v središču mesta
Jernej Mlekuž: Življenjska pripoved migrantke Luise: prispevek za »drugačno« družbeno geografijo
Blaž Komac: Dolomitni kras ali fluviokras?
Milan Radovanović, Željko Bjeljac: Prispevek k poznavanju atmosferskih procesov nad Vojvodino
Dušan Plut: Okoljske razsežnosti Strategije gospodarskega razvoja Slovenije (2001-2006)
Klemen Zakšek, Krištof Oštir, Tomaž Podobnikar: Osončenost površja Slovenije
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA

Geografski vestnik 75-2
(2003)

UVODNIK
Mauro Hrvatin, Drago Perko: Gozdno rastje in morfometrične značilnosti površja v Sloveniji
Drago Kladnik: Pomen in perspektive kmetijstva znotraj ljubljanskega avtocestnega obroča
Irena Rejec Brancelj: Kmetijstvo v Sloveniji z vidika obremenjevanja okolja
Jurij Senegačnik: Prikaz Slovenije v osnovnošolskih učbenikih geografije Evrope na območju nekdanje Jugoslavije
Janez Pirnat: Členitev Slovenije na gozdnogospodarska območja – primer praktične regionalizacije
Sabine Müller-Herbers, Hildegard Engels, Frank Molder: Komunalni management rabe tal kot instrument za preprečevanje porabe površin in razpršene gradnje?
Norbert Pap: Politična geografija Južne Evrope
Borut Peršolja: Pot zemljepisnega imena od nastanka do uporabe
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA

Geografski vestnik 75-1
 (2003)

 

UVODNIK
Matej Ogrin: Vpliv reliefa na oblikovanje nekaterih mikroklimatskih tipov v Sloveniji
Peter Frantar: Vrednotenje ustreznosti mreže vodomernih postaj na površinskih vodotokih v Sloveniji
Walter Zsilincsar: Obmestje: aktualni problemi in bodoče perspektive
Filip Tunjić: Vmesna Evropa – naša realnost: kritika obstoječih paradigem
Klára Bank, József Rudl, Róbert Tésits: Nekatere družbenogeografske značilnosti jugozahodne Madžarske
Stanislav Južnič: Hallersteinovi zemljevidi in štetje Kitajcev
Ana Vovk Korže: Položaj in vsebinska usmerjenost fizične geografije v Sloveniji in tujini
Boštjan Kerbler - Kefo: Aplikativna razvojna tipologija hribovskih kmetijskih gospodarstev v občini Ribnica na Pohorju
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA

Geografski vestnik 74-2
(2002)

UVODNIK
Matija Zorn: Podori na Dobraču
Katja Vintar: Vrednotenje regionalnega razvoja Spodnjega Posavja z vidika sonaravnosti
Janez Nared: Razvitost slovenskih občin in nadaljnje razvojne perspektive
Matej Vranješ: "Družbena produkcija prostora": k epistemologiji prostora v geografiji in humanistiki
Vladimir Prebilič: Vojaška geografija v Sloveniji
Peter Jordan: Nacionalni in regionalni atlasi ter nacionalna/regionalna identiteta
Drago Perko: Določanje vodoravne in navpične razgibanosti površja z digitalnim modelom višin
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA

Geografski vestnik 74-1
 (2002)

UVODNIK
Matija Zorn, Blaž Komac: Pobočni procesi in drobirski tok v Logu pod Mangartom
Tomaž Verbič, Matej Gabrovec
: Georadarske meritve na Triglavskem ledeniku
Dejan Cigale: Centralna naselja v Sloveniji in njihova vplivna območja v letu 1999
Franc Lovrenčak: Povezave med prstjo in rastlinstvom na vršajih v Planici
Ana Vovk Korže: Vpliv značilnosti prsti na razširjenost biokmetijskih zemljišč v Prekmurju
Dušan Plut: Teoretični in terminološki vidiki koncepta trajnostnosti/sonaravnosti
Tomaž Podobnikar: Koncept izdelave novega digitalnega modela reliefa  Slovenije
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA

Geografski vestnik 73-2
(2001)

UVODNIK
Milan Bufon: Geografija obmejnosti, čezmejne regije in oblike čezmejne povezanosti
Tomaž Vrhovec, Andrej Velkavrh: Največja debelina snežne odeje na Kredarici
Ivan Gams: O Afganistancih in drugih gorjancih
Emil Pižorn: Vojaškogeografska ocena slovensko-hrvaške državne meje v Srednjem Posotelju
Zdeněk Máčka: Določanje razčlenjenosti površja s topografskih zemljevidov velikega merila
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA

Geografski vestnik 73-1
 (2001)

UVODNIK
Vladimir Drozg: Nakupovalna središča v Sloveniji
Dimitrij Krajnc: Sestava in število lokalov v starem mestnem jedru Slovenj Gradca med letoma 1945 in 2000
Sandi Berk: O tujejezičnih ustreznicah za slovenska zemljepisna imena
Igor Vrišer: Nekateri novejši ekonomskogeografski pojmi 
Simon Kušar: Metodologija ocenjevanja pokrajinskega vpliva neurejenih odlagališč odpadkov na kakovost podtalnice v prodnih sedimentih 
Lojze Gosar:
Metoda izdelave razvojnega programa
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA

Geografski vestnik 72-2
(2000)

UVODNIK
RAZPRAVE
Milan Bufon:
Političnogeografske podlage čezmejne komunikacije na območju tromeje med Slovenijo, Italijo in Avstrijo
Marija Brnot: Odvisnost kakovosti podtalnice od njene dinamične izdatnosti in globine
Natalija Špeh: Odziv potencialno prizadetih prebivalcev na nadaljnje širjenje ugrezninskega območja velenjskega premogovnika
Dimitrij Krajnc: Demografski razvoj Koroške med letoma 1948 in 1996
Andrej Kobler, Lidija Kodrič: Uporaba geografskega informacijskega sistema pri načrtovanju prostorskega razvoja na primeru katastrskih občin Godovič in Črni Vrh
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA

Geografski vestnik 72-1
(2000)

UVODNIK
Jernej Mlekuž: Slovenci v Mendozi: poskus ovrednotenja "izvornega" prostora kot komponente etnične, narodne in nacionalne identitete
Uroš Horvat: Motivi, potrebe in ravnanje turistov v Rogaški Slatini
Zlatimir Bićanić, Tonko Baković: Temperatura, slanost in gostota morske vode v severnem JadranuIvan Gams: Stanje v (prirodno)geografski regionalizaciji Slovenije
Vladimir Drozg: Vzgojno-izobraževalne vsebine geografije naselij
Metka Furlan, Alenka Gložančev, Alenka Šivic-Dular:Pravopisna ustreznost zapisa lastnoimenskega gradiva v Registru zemljepisnih imen in Registru prostorskih enot
Tomaž Podobnikar: Analiza poselitve glede na geomorfološke značilnosti z metodo Monte Carlo
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
POROČILA

Geografski vestnik 71
(1999)

UVODNIK
Dušan Plut: Regionalizacija Slovenije po sonaravnih kriterijih
Dimitrij Krajnc: Strukturne spremembe v kmetijstvu subpanonske severovzhodne Slovenije po letu 1990 in možnosti nadaljnjega razvoja
Dejan Rebernik:Prebivalstveni razvoj Ljubljane po letu 1945
Nataša Germ: Suburbanizacija v okolici Slovenske Bistrice
Dejan Cigale: Nekatere značilnosti bližnje rekreacije prebivalstva Domžal
Milan Bufon: Problematika teritorialnosti v politični in kulturni geografiji
Colin H. Williams: Skupno varovanje ogroženega okolja in narodnih skupnosti
Petr Šindler: Politični, socialni in ekonomski razvoj Ostravske regije na Češkem
Rajko Pavlovec: Ljudsko poimenovanje nekaterih kamnin in orodij za pridobivanje kamna na Štajerskem
Irena Rejec Brancelj: Metodološki vidiki preučevanja kmetijskega obremenjevanja okolja v slovenskih pokrajinah
KNJIŽEVNOST
KRONIKA
ZBOROVANJA
Geografski vestnik 70  
(1998)

UVODNE STRANI
Ivan Gams: Razlika med mesečnimi koeficienti padavin in odtoka kot metoda členitve
rečnih režimov v Sloveniji
Valentina Brečko: Pokrajinske značilnosti območij virov pitne vode v jugovzhodni
Ljubljanski kotlini
Zlatimir Bićanić: Večletni potek vrednosti temperature, slanosti in gostote morske
vode  v Piranskem zalivu

Darko Ogrin: Dendrokronologija in dendroklimatologija Planine pri Jezeru v Julijskih
Alpah

Vladimir Drozg: Tlorisi slovenskih mest
Aljaž Plevnik: Potovalne navade prebivalcev izbranih stanovanjskih območij Maribora
Warwick Armstrong: Shared geographies, divided histories the Canada-Quebec
impasse
Karel Natek: O regionalizaciji Slovenije
Natalija Mazej: Primerjava okoljevarstvene zakonodaje (voda, zrak) Slovenije in
Evropske zveze z vidika uveljaljanja trajnostnega sonaravnega razvoja

Dimitrij Kranjc: Vplivi različnih metod pri obdelavi podatkov popisa prebivalstva,
gospodinjstev, stanovanj in kmečkih gospodarstev leta 1991 na število in strukturo
kmetij v Sloveniji

Marko Krevs: Vpliv izbora prostorske enote na rezultate geografskih statističnih analiz
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILA
Janja Turk: Bibliografija geografskega vestnika 1925-1998

Geografski vestnik 69
(1997)

UVODNE STRANI
Ana Vovk: Ekološko vrednotenje prsti v Dravinjskih goricah v dolini Dravinje
Irena Rejec Brancelj, Simon Kerma: Vpliv poselitve in gospodarstva na kakovost vode v porečju Krke
Damijana Počkaj Horvat: Demografske značilnosti Maribora in njegova notranja členitev
Vladimir Drozg: Nekatere značilnosti ustroja Maribora
Milan Bufon: Države, narodi, manjšine: politično geografski oris
Jernej Zupančič: Slovenci v Avstriji - število, način poselitve, struktura, identiteta
Drago Kladnik: Nekateri prostorski vidiki telefonskega omrežja v Sloveniji
Andrej Kranjc: Vloga slovenskih geografov v sodobnih raziskavah krasa
Ivan Gams: Slovenski geografi in komisija za kras pri mednarodni geografski zvezi
Franc Lovrenčak: Prsti na Tajskem
Metka Špes: Družbenogeografski vidik preučevanja okoljskih problemov
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILA
 

 Geografski vestnik 68
(1996)


UVODNE STRANI
Ivan Gams: Termalni pas v Sloveniji
Darko Ogrin: Podnebni tipi v Sloveniji
Zlatimir Bićanić: Večletni potek površinske temperature morske vode v vzhodnem delu Tržaškega zaliva (dejavniki ki največ vplivajo na termalne vrednosti)
Ana Vovk: Pedogeografske značilnosti njivskih površin v severovzhodni Sloveniji
Darko Radinja: Obremenjevanje pokrajinskega okolja v Sloveniji zaradi energijske intenzitivnosti ''družbenega'' kmetijstva
Drago Kladnik: Naravnogeografske členitve Slovenije
Mirko Pak: Geografski elementi regionalnega razvoja spodnjega Podravja s Prlekijo
Ana Barbič: Brkini in Čičarija: Družbenogeografska podoba
Dušan Novak: Karte ranljivosti voda v Sloveniji
Valentina Brečko: Podtalnica Ljubljanskega Polja - najpomembnejši vodni vir za oskrbo Ljubljane
Branko Jurlina: ''Geoprostor''
Dejan Rebernik: Uporaba faktorske analize pri proučevanju socialne diferenciacije mestnega prostora
Dušan Plut: Osnovni kazalci kakovosti mestnega okolja z vidika trajnostnega sonaravnega razvoja
Matej Gabrovec: Dolinka, dolek ali dolec? 
Franc Lovrenčak: O uporabi pojma pokrajina
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILA


Geografski vestnik 67
(1995)


UVODNE STRANI
Stanko Pelc: Promet in dnevna migracija v Halozah
Mateja Klinar: Geografska problematika predvidene male hidroelektrarne Krajcarica v Triglavskem narodnem parku z vidika varstva okolja
Karmen Sadar: Luka Koper
Franc Lovrenčak: Zveze med reliefom, prstmi in vegetacijo v Planici
Ana Vovk: Pomen vode za razporeditev ekotopov v dolinah
Jerica Mrak: Kovaštvo na Banjški planoti
Vladimir Klemenčič: Vloga slovenske geografije v mednarodni predstavitvi Slovenije
Milan Bufon: Oris položaja avtohtonih etničnih in narodnih manjšin v Italiji
F. W. Carter: Poland's migratition problems: A post-communist legacy
Klaus Wolf: Aufgaben einer 'Zielorientiren geographischen Landeskunde'
Igor Vrišer: O metodiki geografskega proučevanja
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILA
Janja Turk: Bibliografija geografskega vestnika 1925-1995


 Geografski vestnik 66
(1994)


UVODNE STRANI
Angelca Rus, Ivan Stanič: Členitev mesta Ljubljana
Dejan Rebernik: Morfološka in socialnogeografska struktura Celja
Marko Krevs: Geografska vsebina proučevanja lokacij trgovine na drobno v Sloveniji
Ana Vovk: Vpliv reliefa na lastnosti prsti na Boču, v dolini Dravinje in v Dravinjskih goricah
Viktor Majdič: Pomenski izvor slovenskih krajevnih imen
Ivan Gams: Pojem in obseg doline v slovenski regionalni geografiji
Anton Sore: Vodna imena na območju Savinje, zgornje in srednje Sotle
Dušan Novak: Oskrba s pitno vodo v občini Kamnik
KNJIŽEVNOST, KRONIKA, ZBOROVANJA, POROČILA
Geografski vestnik 65
(1993) 
 UVODNE STRANI
Marton Veress: Nastanek Panonske kotline
Miroslav Vysoudil: Topoclimatic mapping in central Morava (Czech Republic)
Barbara Malej: Planina Suha v spodnjih Bohinjskih gorah, geografija območja in planinskega gospodarjenja
Igor Šebenik: Novejše spremembe prometa na izbranih odsekih mednarodnih magistralnih cest Trst-Reka in Postojna-Reka v Sloveniji
Stanko Pelc, Andrej Černe: Območja prometne privlačnosti med središči urbanega sistema Slovenije
Marijan M. Klemenčič: Starostna in narodnostna sestava prebivalcev Tržiča
Anton Sore: Ledinska in krajevna imena v Savinjsko-Sotelski Sloveniji
Ivan Gams: Ob vprašanju imen (Notranjska) Reka in (Notranjski) Snežnik
dr. France Bernot: Visoka plima ob slovenski obali 8. decembra 1992
Dušan Novak: Strokovne podlage za zavarovanje vodnih virov